11

Davi thiab Npasenpa

1Thaum txog lub caij ntuj qhua yog lub caij uas tej vajntxwv pheej tawm mus ua rog, Davi txib Yau‑a thiab cov tub teg tub taws thiab Yixayee cov tub rog huvsi mus ntaus yeej cov Asmoo thiab vij lub nroog Lanpa cia. Tiamsis Davi nyob hauv lub nroog Yeluxalees xwb.
2Muaj ib hnub thaum yuav tsaus ntuj Davi sawv ntawm nws lub chaw pw nce mus rau saum vajntxwv lub tsev txheej tsev las tshav ncig ua si. Nws tsa muag ntsia pom ib tug pojniam da dej, tus pojniam ntawd zoo nkauj heev. 3Davi txib neeg mus nug txog tus pojniam ntawd. Muaj ib tug los hais tias, “Tus pojniam ntawd sub tsis yog Npasenpa uas yog Elias tus ntxhais uas yog Uliya uas yog neeg Hithai tus pojniam lov?” 4Ces Davi txawm txib tub xa xov mus coj tus pojniam ntawd tuaj. Tus pojniam txawm tuaj cuag Davi, Davi txawm nrog nws pw. Tus pojniam ntawd nyuam qhuav ua kevcai ntxuav nws lub cev uas ua pojniam tag. Ces tus pojniam ntawd txawm rov qab mus tsev. 5Tus pojniam ntawd txawm xeeb menyuam, nws thiaj txib neeg mus hais rau Davi paub hais tias, “Kuv xeeb menyuam lawm.”
6Davi thiaj xa xov mus hais rau Yau‑a tias, “Cia li tso Uliya uas yog neeg Hithai los cuag kuv.” Yau‑a thiaj tso Uliya los cuag Davi. 7Thaum Uliya los txog Davi nug tias Yau‑a nyob li cas, cov tub rog nyob li cas thiab kev ua rog kov yeej mus li cas lawm. 8Davi txawm hais rau Uliya tias, “Cia li mus rau hauv koj lub tsev thiab ntxuav koj kotaw.” Uliya txawm tawm hauv vajntxwv tsev mus thiab muaj neeg coj tej qhov txhia chaw uas vajntxwv pub raws qab mus rau nws. 9Tiamsis Uliya cia li nrog vajntxwv cov tub teg tub taws pw ntawm vajntxwv tsev lub rooj vag, twb tsis mus rau hauv nws lub tsev li. 10Muaj neeg hais rau Davi tias, “Uliya tsis mus rau hauv nws tsev li.” Davi txawm hais rau Uliya tias, “Koj twb mus kev deb deb los es ua cas koj tsis mus rau hauv koj tsev?” 11Uliya hais rau Davi tias, “Lub phij xab thiab cov Yixayee thiab cov Yuda nyob hauv lub tsev ntaub ua rog. Kuv tus tswv Yau‑a thiab koj cov tub teg tub taws kuj ua yeej nyob tom tshav rog es kuv yuav cia li mus tsev mus noj haus thiab nrog kuv tus pojniam pw tau lov? Koj muaj txojsia nyob thiab koj lub siab tseem ciaj sia pom, kuv yuav tsis ua li ntawd kiag li.” 12Davi txawm hais rau Uliya tias, “Hnub no cia li so ntawm no tagkis kuv li kheev koj mus.” Uliya thiaj nyob hauv Yeluxalees hnub ntawd thiab hnub tom qab. 13Davi hu nws los nws thiaj los noj los haus ntawm vajntxwv xubntiag, thiab vajntxwv muab nws txhaus kom qaug cawv. Hnub ntawd tsaus ntuj nws kuj mus nrog vajntxwv cov tub teg tub taws pw ntawm daim lev tsis mus rau hauv nws tsev li.
14Tagkis tom qab Davi thiaj sau ib tsab ntawv muab rau Uliya coj mus rau Yau‑a. 15Tsab ntawv ntawd hais tias, “Cia li tu kom Uliya ua pab uas ntaus ua ntej rau ntawm lub chaw uas lawv sib tua heev, thiab thim tub rog cia nws raug tua tuag.”
16Thaum Yau‑a tseem vij lub nroog nws tu kom Uliya mus ntaus ncaj qhov chaw uas nws paub tias muaj cov tub rog siab loj siab tuab. 17Ces cov neeg hauv lub nroog txawm tawm tuaj tiv Yau‑a, mas Davi cov tub teg tub taws muaj qee leej raug tua tuag. Uliya uas yog neeg Hithai kuj tuag thiab. 18Yau‑a txawm tso ib tug mus hais rau Davi paub txog kev sib tua zaum ntawd. 19Nws qhia tus xa xov tias, “Thaum koj piav qhov uas sib tua rau vajntxwv mloog tag lawm, 20yog vajntxwv npau taws thiab nws hais rau koj tias, ‘Ua cas nej yuav mus ntaus ze lub nroog ntawd ua luaj? Nej tsis paub tias luag yuav tua ntawm ntsa loog tuaj no lov? 21Leejtwg tua Anpimelej uas yog Yelunpese tus tub? Tsis yog ib tug pojniam muab txhib txiv zeb pov saum ntsa loog los raug nws tuag ntawm lub moos Thenpes lov? Ua cas nej yuav mus ze lub ntsa loog?’ ces koj cia li hais tias, ‘Vajntxwv tus tub qhe Uliya uas yog neeg Hithai kuj tuag lawm thiab.’ ”
22Tus uas xa xov txawm mus, nws hais rau Davi paub txog txhua yam uas Yau‑a txib nws los hais. 23Tus uas xa xov ntawd hais rau Davi tias, “Yeeb ncuab ua tau dua peb, lawv tawm tuaj tua peb sab nraud. Ces peb caum lawv mus txog ntua ntawm rooj loog. 24Ces cov tub rog kuj tua hneev saum ntsa loog tuaj rau koj cov tub rog. Mas koj cov tub teg tub taws qee leej tuag thiab koj tus qhev Uliya uas yog neeg Hithai kuj tuag thiab.” 25Davi txawm hais rau tus xa xov ntawd tias, “Koj cia li hais rau Yau‑a li no tias, ‘Tsis txhob nyuaj siab rau zaj no, rau qhov hniav ntaj yeej tua ib zaug tus ub ib zaug tus no. Cia li ua rog heev dua qub ntaus kom tau lub nroog ntawd.’ Koj txhawb nws lub zog thiab.”
26Thaum Uliya tus pojniam hnov tias nws tus txiv Uliya tuag lawm nws kuj quaj ntsuag nws tus txiv. 27Thaum dhau lub sijhawm quaj ntsuag lawm, Davi txawm txib neeg mus coj nws los rau hauv Davi lub tsev thiab ua Davi pojniam thiab yug ib tug tub rau Davi. Tiamsis Yawmsaub tsis txaus siab rau tej uas Davi ua ntawd.