11

Y-Đawit leh anăn H'Batsêba

1 Thŭn êdei, êjai yan mnga, hlăk phung mtao khăng kbiă bi blah, Y-Đawit tiŏ nao Y-Jôap leh anăn phung dĭng buăl ñu mbĭt hŏng gơ̆, leh anăn jih jang phung Israel. Diñu bi rai phung Amôn leh anăn wang ngă kơ ƀuôn Raba. Ƀiădah Y-Đawit ăt dôk ti ƀuôn Yêrusalem.
2Sa hruê, êjai tlam tơdah Y-Đawit kgŭ mơ̆ng jhưng pĭt ñu leh anăn êbat ti dlông čuôr sang mtao, mơ̆ng čuôr anăn ñu ƀuh sa čô mniê dôk mnei; leh anăn mniê anăn siam snăk. 3Y-Đawit tiŏ arăng nao êmuh čiăng bi thâo kơ mniê anăn. Arăng lač, “Amâo djŏ hĕ gơ̆ jing H'Batsêba, anak mniê Y-Êliam, mô̆ Y-Uri mnuih Hitit?” 4Snăn Y-Đawit tiŏ nao phung mnuih leh anăn mă gơ̆. Leh anăn gơ̆ hriê kơ ñu, leh anăn ñu đih hŏng gơ̆. (Hlăk anăn gơ̆ mrâo ngă klei bi doh gơ̆ pô mơ̆ng klei čhŏ). Leh anăn gơ̆ lŏ wĭt kơ sang gơ̆ pô. 5Mniê anăn ba tian; leh anăn gơ̆ tiŏ arăng nao hưn kơ Y-Đawit, “Kâo ba tian leh.”
6Snăn, Y-Đawit tiŏ nao arăng ba asăp blŭ kơ Y-Jôap, “Tiŏ hriê kơ kâo Y-Uri mnuih Hitit.” Leh anăn Y-Jôap tiŏ hriê Y-Uri kơ Y-Đawit. 7Tơdah Y-Uri truh leh kơ Y-Đawit, ñu êmuh kơ gơ̆ si klei truh hŏng Y-Jôap, si klei truh hŏng phung ƀuôn sang, leh anăn si ngă klei bi blah jing. 8Y-Đawit lač kơ Y-Uri, “Nao bĕ kơ sang ih leh anăn rao jơ̆ng ih.” Y-Uri kbiă mơ̆ng sang mtao, leh anăn mâo mnơ̆ng mtao myơr tui ti tluôn ñu. 9Ƀiădah Y-Uri pĭt ti ƀăng bhă sang mtao mbĭt hŏng jih jang dĭng buăl khua ñu, leh anăn amâo trŭn nao kơ sang ñu pô ôh. 10Tơdah arăng hưn kơ Y-Đawit, “Y-Uri amâo trŭn nao kơ sang ñu pô ôh,” Y-Đawit lač kơ Y-Uri, “Amâo djŏ hĕ ih wĭt mơ̆ng klei hiu? Si ngă ih amâo trŭn nao kơ sang ih pô lĕ?” 11Y-Uri lač kơ Y-Đawit, “Hip klei bi mguôp, phung Israel, leh anăn phung Yuđa dôk hlăm sang trưng; khua kâo Y-Jôap leh anăn phung dĭng buăl khua kâo dôk jưh hlăm dliê; snăn kâo srăng nao kơ sang kâo, huă ƀơ̆ng mnăm, leh anăn đih hŏng mô̆ kâo mơ̆? Tui si ih dôk hdĭp leh anăn mngăt ih dôk hdĭp, kâo amâo srăng ngă snăn ôh.” 12Y-Đawit lač kơ Y-Uri, “Dôk tinei hruê anei msĕ mơh, leh anăn mgi kâo srăng brei ih đuĕ nao.” Snăn Y-Uri dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem hruê anăn leh anăn hruê mgi. 13Y-Đawit jak gơ̆, leh anăn gơ̆ huă ƀơ̆ng leh anăn mnăm mbĭt hŏng ñu, tơl ñu brei gơ̆ kpiê ruă. Ti tlam gơ̆ kbiă nao đih ti jhưng pĭt gơ̆ mbĭt hŏng phung dĭng buăl khua gơ̆, ƀiădah gơ̆ amâo trŭn nao kơ sang gơ̆ pô ôh.
14Ti aguah, Y-Đawit čih hră kơ Y-Jôap leh anăn mơĭt gơ̆ hŏng kngan Y-Uri. 15Ñu čih hlăm hră anăn, “Brei ih dưm Y-Uri hlăm pruê̆ êlâo anôk bi blah ktang hĭn, leh anăn kdŭn bĕ mơ̆ng ñu, čiăng kơ arăng ngă kơ ñu leh anăn ñu djiê.” 16Êjai Y-Jôap wang ƀuôn, ñu dưm Y-Uri ti anôk ñu thâo mâo phung kahan jhŏng. 17Phung mnuih ƀuôn anăn kbiă leh anăn bi blah hŏng Y-Jôap; mâo đa đa phung dĭng buăl Y-Đawit dôk mbĭt hŏng phung ƀuôn sang djiê. Y-Uri mnuih Hitit djiê msĕ mơh. 18Leh anăn Y-Jôap mơĭt klei hưn kơ Y-Đawit jih klei mrâo truh hlăm klei bi blah. 19Ñu mtă kơ mnuih ñu tiŏ nao, “Tơdah ih ruê̆ leh yăl dliê kơ mtao jih klei mrâo truh hlăm klei bi blah, 20leh anăn tơdah mtao đĭ ai ăl leh anăn lač kơ ih, ‘Si ngă diih nao giăm đei hŏng ƀuôn čiăng bi blah? Diih amâo thâo hĕ diñu srăng mnah diih mơ̆ng mnư̆? 21 Hlei bi mdjiê Y-Abimalek anak êkei Y-Jêrubêset? Amâo djŏ hĕ sa čô mniê dlăm klŏ êsŭng tal dlông ti ñu mơ̆ng mnư̆, snăn ñu djiê ti ƀuôn Thêbes? Si ngă diih nao giăm đei hŏng mnư̆?’ Hlăk anăn brei ih lač, ‘Dĭng buăl ih Y-Uri mnuih Hitit djiê msĕ mơh.’ ”
22Snăn pô hưn nao truh leh anăn hưn kơ Y-Đawit jih klei Y-Jôap mtă leh kơ ñu. 23Pô hưn lač kơ Y-Đawit, “Phung diñu mâo êlan găl hĭn kơ hmei, kbiă ngă kơ hmei hlăm dliê; ƀiădah hmei ksŭng diñu truh ti anôk mŭt ƀăng jang. 24Leh anăn phung djă hna mnah phung dĭng buăl ih mơ̆ng mnư̆; đa đa phung dĭng buăl mtao djiê leh, leh anăn dĭng buăl ih Y-Uri mnuih Hitit djiê msĕ mơh.” 25Y-Đawit lač kơ pô hưn, “Snei klei ih srăng lač kơ Y-Jôap, ‘Đăm brei klei anei bi rŭng ih ôh, kyuadah đao gưm bi rai tăp năng pô anei tăp năng pô mkăn. Ngă ktang hĭn kơ ƀuôn anăn leh anăn dưi hŏng ñu.’ Leh anăn brei ih bi mđĭ ai ñu.”
26Tơdah mô̆ Y-Uri hmư̆ Y-Uri ung gơ̆ djiê leh, gơ̆ čŏk hia kơ ung gơ̆. 27Tơdah klei kơŭ kyăm êgao leh, Y-Đawit tiŏ arăng nao atăt ba gơ̆ kơ sang ñu, leh anăn gơ̆ jing mô̆ ñu, leh anăn kkiêng sa čô anak êkei kơ ñu. Ƀiădah klei Y-Đawit ngă anăn bi ênguôt kơ Yêhôwa.