16

Vu cáo chủ

1Vừa đi quá đỉnh núi, Đa-vít gặp Di-ba, đầy tớ của Mê-phi-bô-sết. Di-ba dẫn hai con lừa trên lưng chất hai trăm ổ bánh, một trăm bánh nho khô, một trăm trái cây mùa hè và một trăm bầu rượu. 2Vua hỏi: "Ông đem các thức này đi đâu?" Di-ba thưa: "Đem lừa cho người nhà của vua cưỡi, bánh và các trái mùa hè cho các thanh niên ăn, rượu cho người ngất xỉu giữa sa-mạc uống." 3Vua lại hỏi: "Mê-phi-bô-sết ở đâu?" thưa: "Ông ấy ở lại Giê-ru-sa-lem, vì nói rằng: 'Ngày nay Y-sơ-ra-ên sẽ trả lại cho ta ngôi nước của cha ông ta'." 4Nghe thế vua nói: "Thế thì tất cả tài sản của Mê-phi-bô-sết về phần ông." Di-ba thưa: "Xin cúi lạy vua. Chỉ cầu được vua thương tình."
5Khi vua Đa-vít đến Ba-hu-rim, có một người từ nơi này đi ra chửi rủa vua. Người này là Si-mê-i, con Ghê-ra, họ hàng với Sau-lơ. 6Si-mê-i nhặt đá ném Đa-vít và quần thần; các dũng sĩ và mọi người đứng quanh để bảo bọc vua. 7Người ấy luôn miệng chửi rủa: "Quân sát nhân, phường đê tiện, đi nơi khác! 8Thượng Đế báo oán cho gia đình Sau-lơ, máu họ đổ trên đầu ngươi. Ngươi cướp ngôi Sau-lơ, nhưng Thượng Đế lấy ngôi lại đem cho Áp-sa-lôm, con ngươi. Bây giờ ngươi bị hoạn nạn vì ngươi là đứa sát nhân."
9A-bi-sai, con Xê-ru-gia tâu đức vua: "Phường chó chết này sao dám chửi vua. Xin cho tôi đi lấy đầu nó." 10Vua nói: "Không việc gì đến ông. Nếu Chúa bảo người này nguyền rủa, ta là ai mà dám phản đối? 11Con ruột ta còn muốn giết ta huống hồ người Bên-gia-min này. Cứ để cho người ấy nguyền rủa, vì Chúa bảo người ấy làm. 12Biết đâu Chúa sẽ trông thấy nỗi khổ của ta, ban phước lành cho ta vì ta đã chịu những lời chửi rủa này." 13Vậy Đa-vít và đoàn người tiếp tục đi, còn Si-mê-i đi vòng qua sườn đồi bên kia, vừa đi vừa rủa, vừa ném đá và hất tung bụi đất. 14Đến sông Giô-đan, vua và đoàn người đều mỏi mệt, nên dừng lại nghỉ ngơi.
15Áp-sa-lôm, những người Y-sơ-ra-ên theo ông và A-hi-tô-phe vào Giê-ru-sa-lem. 16Hu-sai người Ạt-kít, bạn của Đa-vít, đến với Áp-sa-lôm, và tung hô: "Hoàng đế vạn tuế, Hoàng đế vạn tuế!" 17Áp-sa-lôm hỏi: "Đây là cách ông tỏ lòng chân thành với bạn mình sao? Tại sao ông không đi theo bạn ông?" 18Thưa: "Người được Chúa và toàn dân Y-sơ-ra-ên chọn lựa là người tôi theo. 19Hơn nữa, tôi nên giúp con của bạn tôi chứ. Tôi xin phò bệ hạ như đã phò phụ vương bệ hạ vậy."
20Áp-sa-lôm quay sang nói với A-hi-tô-phe: "Vậy ông góp ý cho biết ta nên làm gì?" 21A-hi-tô-phe bàn: "Bệ hạ nên đến cùng các cung phi phụ vương để lại giữ cung. Khi mọi người thấy bệ hạ công khai sỉ nhục cha như vậy, người phe vua mới mạnh bạo lên." 22Vậy người ta che một cái lều trên nóc cung và trước mặt mọi người, Áp-sa-lôm vào lều với các cung phi của vua cha. 23Thuở ấy, lời bàn của A-hi-tô-phe được coi như lời Thượng Đế, vì thế A-hi-tô-phe bàn điều gì, Áp-sa-lôm làm điều ấy, cũng như Đa-vít trước kia vậy.