16

Davi thiab Xinpa

1Thaum Davi mus dhau lub ncov roob mentsis lawd Xinpa uas yog Mefinpause tus tub qhe txawm tuaj cuag Davi, muaj ib nkawg nees luav nog eeb thiab thauj ob puas lub ncuav thiab ib puas tauv txiv hmab qhuav thiab ib puas lub txiv ntoo caij ntuj kub thiab ib hnab tawv cawv txiv hmab. 2Vajntxwv hais rau Xinpa tias, “Koj coj tej no tuaj ua dabtsi?” Xinpa teb tias, “Nkawm nees luav no muab rau koj tsev neeg caij, cov ncuav thiab cov txiv ntoo caij ntuj kub muab rau koj cov neeg noj, thiab cov cawv txiv hmab muab rau cov uas tsaug leeg hauv tebchaws moj sab qhua haus.” 3Vajntxwv hais rau nws tias, “Koj tus tswv Xa‑u tus xeeb ntxwv nyob qhovtwg?” Xinpa hais rau vajntxwv tias, “Nws nyob hauv Yeluxalees, rau qhov nws hais tias, ‘Hnub no cov Yixayee yuav muab kuv yawg lub tebchaws rov rau kuv kav.’ ” 4Vajntxwv txawm hais rau Xinpa tias, “Nimno Mefinpause li ib puas tsav yam poob ua koj li.” Xinpa hais tias, “Kuv pe koj ua koj tsuag. Vajntxwv uas yog kuv tus tswv, thov koj hlub kuv mus ib txhis.”

Davi thiab Sime‑i

5Thaum vajntxwv Davi mus txog ntawm lub moos Npahuli, muaj ib tug yawg yog Xa‑u cuab neeg hu ua Sime‑i yog Kela li tub tawm tuaj cem foom taug kev tsis tu li, 6thiab laim pob zeb tuaj rau Davi thiab Davi cov tub teg tub taws sawvdaws. Davi cov neeg thiab cov tub rog siab loj siab tuab sawvdaws kuj nyob ntawm nws sab xis thiab sab laug. 7Sime‑i cem hais tias, “Niag neeg noj nyoog, niag neeg limhiam, cia li khiav mus, cia li khiav mus los maj! 8Yawmsaub pauj Xa‑u tsev neeg tej ntshav rau koj. Koj sawv nws chaw kav tiamsis Yawmsaub muab lub tebchaws rau koj tus tub Axaloo kav. Saib maj, kev puam tsuaj los raug koj lawm, vim koj yog neeg noj nyoog.”
9Anpisai uas yog Xeluya tus tub txawm hais rau vajntxwv tias, “Ua cas yuav cia tus dev tuag no cem foom vajntxwv uas yog kuv tus tswv? Thov cia kuv mus muab nws lub taubhau txiav pov tseg.” 10Tiamsis vajntxwv hais tias, “Xeluya ob tug tub 'e, kuv thab txog neb dabtsi? Yog tus ntawd cem foom vim Yawmsaub hais rau nws tias, ‘Cia li cem foom Davi,’ mas leejtwg yuav kav hais rau nws tias, ‘Ua cas koj ua li no?’ ” 11Davi hais rau Anpisai thiab nws cov tub teg tub taws sawvdaws tias, “Sim xav saib, kuv tus tub ntag los tseem nrhiav txov kuv txojsia, tus neeg Npeeyamee no yimhuab yuav ua li ntawd thiab. Cia nws nyob nws, cia nws cem foom nws, vim yog Yawmsaub hais rau nws lawm. 12Tej zaum Yawmsaub yuav tsa muag ntsia kuv txojkev txom nyem nyuaj siab thiab Yawmsaub yuav ua qhov zoo pauj qhov uas hnub no nws cem foom kuv.” 13Ces Davi thiab nws cov neeg pheej taug kev mus tiamsis Sime‑i mus raws qaum kev cem foom thiab laim pob zeb w hmoov av rau lawv. 14Vajntxwv thiab cov neeg uas nrog nws sawvdaws mus txog tus dej Yaladee txog siav kawg, thiaj li so qhov ntawd kom los siav.

Axaloo los rau hauv Yeluxalees

15Axaloo thiab cov pejxeem sawvdaws uas yog cov Yixayee kuj los txog hauv lub nroog Yeluxalees, Ahithaufee kuj nrog lawv los thiab. 16Thaum Davi tus kwvluag Husai uas yog Akhi cum tuaj cuag Axaloo, Husai hais rau Axaloo tias, “Thov kom vajntxwv muaj txojsia loj siav ntev, thov cia vajntxwv muaj txojsia loj siav ntev.” 17Axaloo hais rau Husai tias, “No yog koj ua zoo rau koj tus kwvluag lov? Ua cas tsis nrog koj tus kwvluag mus?” 18Husai hais rau Axaloo tias, “Tsis yog li ntawd. Yawmsaub thiab cov pejxeem no thiab cov Yixayee sawvdaws xaiv tus twg, kuv yuav tuaj tus ntawd tog thiab kuv yuav nrog tus ntawd nyob. 19Dua ib qho tsim nyog kuv ua num rau tus twg? Tsis yog nws tus tub lov? Kuv twb ua num rau koj txiv li cas lawm, kuv yuav ua num rau koj ib yam li ntawd.”
20Axaloo hais rau Ahithaufee tias, “Thov koj qhia saib peb yuav ua li cas thiaj zoo.” 21Ahithaufee hais rau Axaloo tias, “Cia li mus nrog koj txiv cov hluas nkauj uas nws tseg cia zov tsev pw. Cov Yixayee sawvdaws yuav hnov tias koj muab koj tus kheej ua yam uas koj txiv ntxub kawg li mas cov neeg uas tuaj koj tog txhais tes yuav muaj zog heev.” 22Lawv thiaj nthuav tsev ntaub rau saum txheej tsev las tshav, mas Axaloo mus nrog nws txiv cov hluas nkauj pw tab meeg cov Yixayee sawvdaws. 23Lub sijhawm ntawd lawv saib Ahithaufee tej lus tseem ceeb zoo yam nkaus li Vajtswv hais ntag. Txawm yog Davi thiab Axaloo los kuj saib hlob Ahithaufee txhua lo lus taw qhia.