17

Ahithaufee tej lus kov tsis yeej Husai tej lus

1Thiab Ahithaufee hais rau Axaloo tias, “Thov cia kuv xaiv ib vam ob txhiab tus tub rog es hmo no kuv sawv kev mus caum Davi. 2Kuv yuav mus caum cuag rau thaum nws txog siav heev thiab poob siab ua rau nws ntshai ras zom zaws, cov neeg uas nrog nws ua ke sawvdaws yuav khiav tag. Kuv yuav tua kiag vajntxwv tib leeg xwb, 3thiab kuv yuav coj cov pejxeem sawvdaws rov los rau koj. Thaum uas tua tau tib tug uas koj cheem tsum xwb, ces kuj tau cov pejxeem sawvdaws rov los lawm, thiab cov pejxeem sawvdaws yuav nyob kaj siab lug.” 4Cov lus no hum Axaloo thiab Yixayee cov kev txwj laus sawvdaws lub siab.
5Axaloo thiaj hais tias, “Cia li hu Husai uas yog Akhi cum los. Peb yuav mloog saib nws hais li cas.” 6Thaum Husai los cuag Axaloo, Axaloo hais rau nws tias, “Ahithaufee hais li no lawm. Tsim nyog ua raws li nws qhia los tsis tsim nyog ua? Yog tsis tsim nyog ua, koj cia li hais.” 7Husai hais rau Axaloo tias, “Tej uas Ahithaufee hais zaum no tsis zoo.” 8Husai hais ntxiv tias, “Koj yeej paub tias koj txiv thiab nws cov neeg yog tub rog siab tuab. Lawv tabtom npau taws heev yam li tus maum dais tom hav zoov uas luag coj cov menyuam mus lawm. Dua li ntawd koj txiv yog tus uas txawj ua rog heev thiab hmo ntuj nws yuav tsis nrog nws cov tub rog pw ua ke. 9Sim saib, tamsim no nws mus nraim rau hauv lub qhov lossis nyob dua rau ib qho lawm. Thaum koj cov tub rog mus ntaus rog thawj zaug es qee leej raug tuag, leejtwg hnov los yuav hais tias, ‘Axaloo cov tub rog raug tua tuag.’ 10Ces txawm yog cov tub rog uas siab tuab thiab lub siab zoo yam nkaus li tus tsov ntxhuav los yuav ntshai siab yaj tag, vim cov Yixayee sawvdaws yeej paub tias koj txiv yog tus uas muaj zog heev thiab nws cov tub rog kuj siab tuab. 11Kuv li lus qhia koj yog li no, koj sau cov Yixayee sawvdaws txij ntua lub moos Daj mus txog lub moos Npe‑awsenpa ua tau tub rog coob yam nkaus li tej xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv mas koj ua tus uas kav cov tub rog mus ntag. 12Mas peb ntsib nws qhovtwg kuj xij, peb yuav nias ntho nws yam nkaus lwg los rau hauv av. Mas Davi thiab nws cov neeg yuav tsis tshuav ib tug li. 13Yog nws thim mus rau hauv lub moos twg, cov Yixayee sawvdaws yuav coj hlua mus rub lub moos ntawd rau hauv hav dej, ua kom tsis tshuav ib lub qe zeb nyob ntawm lub chaw kiag li.” 14Axaloo thiab cov Yixayee sawvdaws hais tias, “Tej lus uas Husai uas yog Akhi cum qhia zoo dua tej lus uas Ahithaufee qhia.” Yawmsaub twb npaj tseg ua kom tej lus zoo uas Ahithaufee qhia kov tsis yeej xwv Yawmsaub thiaj coj tau tej xwm txheej phem los raug Axaloo.
15Husai txawm hais rau Xadau thiab Anpiyatha uas ua pov thawj tias, “Ahithaufee tau qhia li ub li no rau Axaloo thiab Yixayee cov kev txwj laus, thiab kuv qhia li ub li no. 16Yog li ntawd cia li maj tso neeg mus hais rau Davi hais tias, ‘Hmo no nws tsis txhob so ntawm lub chaw uas hla dej mus rau tebchaws moj sab qhua, cia li hla kiag mus tsam ces vajntxwv thiab nws cov neeg sawvdaws yuav raug muab nqos kiag huvsi.’ ” 17Yaunathas thiab Ahima‑a tabtom tos ntawm lub qhov dej Eelaukee. Muaj ib tug nkauj qhev pheej mus qhia rau ob tug, ces ob tug thiaj mus hais rau Davi, rau qhov ob tug tsis kav mus rau hauv lub nroog rau leejtwg pom. 18Tiamsis muaj ib tug tub hluas pom ob tug ces txawm mus hais rau Axaloo. Ob tug thiaj maj nroos khiav mus txog ib tug yawg lub tsev hauv lub moos Npahuli. Yawg ntawd muaj ib lub qhov dej nyob ntawm tog tsev, ob tug txawm nqes mus nyob hauv lub qhov ntawd. 19Tus yawg ntawd pojniam txawm muab ntaub los npog lub ncauj qhov thiab muab qoob los ziab rau saud tsis muaj leejtwg paub li. 20Thaum Axaloo cov tub teg tub taws tuaj txog ntawm tus pojniam ntawd lub tsev, lawv txawm nug tias, “Ahima‑a thiab Yaunathas nyob qhovtwg?” Tus pojniam ntawd teb tias, “Ob tug hla dej mus dhau lawm.” Thaum lawv nrhiav tsis pom ob tug, lawv txawm rov mus rau hauv lub nroog Yeluxalees.
21Thaum cov neeg ntawd rov mus lawd, ob tug li tawm hauv lub qhov los thiab mus qhia rau vajntxwv Davi. Ob tug hais rau Davi tias, “Cia li sawv tsees maj nroos hla tus dej mus vim yog Ahithaufee twb qhia li ub li no txog koj.” 22Davi thiab nws cov neeg sawvdaws txawm sawv tsees hla tus dej Yaladee mus. Thaum kaj ntug ces tsis tshuav ib tug uas tsis tau hla tus dej Yaladee li.
23Thaum Ahithaufee pom tias lawv tsis ua raws li tej lus uas nws qhia, nws txawm nog eeb caij nees luav mus rau nws lub tsev uas nyob hauv nws lub moos lawm. Thaum nws tu nws lub cuab txhij lawm nws txawm mus dai caj dab tuag, lawv thiaj muab nws log rau hauv nws txiv lub qhov ntxa.
24Davi txawm mus txog lub moos Mahana‑i. Ces Axaloo thiab cov txivneej Yixayee sawvdaws txawm hla tus dej Yaladee mus. 25Axaloo twb tsa Amaxa ua thawj rog nyob Yau‑a chaw. Amaxa yog ib tug Yixayee hu ua Ithala li tub. Ithala yuav Anpikas uas yog Naha tus ntxhais thiab yog Xeluya uas yog Yau‑a niam tus niam hluas. 26Cov Yixayee thiab Axaloo ua yeej nyob hauv Kile‑a tebchaws.
27Thaum Davi tuaj txog ntawm lub moos Mahana‑i, mas Saunpi uas yog Naha tus tub uas yog neeg hauv lub moos Lanpa hauv Asmoo tebchaws, thiab Makhi uas yog Ami‑ee hauv lub moos Laudenpa tus tub, thiab Npaxilai uas yog neeg Kile‑a nyob hauv lub moos Laukeli, 28lawv coj tej txaj pw tej phaj tej laujkaub av, thiab tej mog tej qeb tej hmoov tej qeb kib tej taum lag taum pauv, 29thiab zib ntab thiab kua mis nyeem thiab tej yaj thiab tej thooj nyuj mis nkoog khov tuaj pub rau Davi thiab nws cov neeg noj. Lawv hais tias, “Cov neeg ntawd tshaib thiab tsaug leeg heev thiab nqhis dej rau hauv tebchaws moj sab qhua.”