18

Áp-sa-lôm tử trận

1Đa-vít kiểm điểm quân sĩ theo mình, chỉ định sĩ quan chỉ huy đơn vị trăm người và ngàn người. 2Vua chuẩn bị xuất quân, giao cho Giô-áp, A-bi-sa (con Xê-ru-gia, em Giô-áp) và Y-tai (người Ghi-tít) mỗi người chỉ huy một phần ba quân đội. Khi vua tuyên bố: "Ta sẽ thân hành ra trận với anh em," 3,4bầy tôi liền can gián: "Không, vua không nên đi. Nếu chẳng may chúng tôi thua chạy, hay có chết đến phân nửa cũng không quan trọng. Còn bệ hạ, bệ hạ quý bằng vạn lần chúng tôi. Nên xin bệ hạ cứ ở trong thành lo việc cứu viện thì hơn." Vua đành chịu: "Nếu mọi người cho như vậy là hơn thì ta ở lại vậy." Nói xong, vua ra đứng bên cổng thành. Quân sĩ theo đội ngũ diễn hành qua cổng trước mặt vua. 5Vua truyền lệnh cho các chỉ huy trưởng Giô-áp, A-bi-sai và Y-tai: "Phải vì ta nương tay cho Áp-sa-lôm trẻ người non dạ!" Lệnh vua truyền cho ba vị chỉ huy lọt vào tai toàn thể anh em binh sĩ. 6Vậy họ kéo ra nghênh chiến quân Y-sơ-ra-ên, và hai bên giao tranh trong rừng Ép-ra-im. 7Quân Đa-vít đánh bại quân Y-sơ-ra-ên. Số người bị giết hôm ấy lên đến hai vạn. 8Chiến tranh lan rộng khắp miền, và hôm ấy số người chết trong rừng sâu nhiều hơn số người bị gươm chém. 9Quân sĩ Đa-vít gặp Áp-sa-lôm đang cưỡi một con la. Con la đâm đầu chạy dưới những cành cây chằng chịt của một cây sồi thật lớn, tóc Áp-sa-lôm vướng vào cành; con la tiếp tục chạy và ông bị treo chơi vơi giữa trời đất. 10Thấy thế, một thuộc hạ Đa-vít cấp báo với tướng Giô-áp. 11Giô-áp hỏi: "Sao? Anh thấy Áp-sa-lôm à? Tại sao không giết đi? Đáng lẽ anh đã được tôi thưởng mười miếng bạc và một dây thắt lưng rồi. 12Người ấy đáp: "Dù được một ngàn miếng bạc trong tay, tôi cũng không giết hoàng tử, vì chúng tôi đều nghe lệnh vua truyền cho ông, A-bi-sai và Y-tai: 'Phải vì ta, đừng hại Áp-sa-lôm.’ 13Nếu tôi có phản phúc giết hoàng tử, rồi thế nào cũng không giấu được vua, và chính ông là người tố cáo tôi." 14Giô-áp nói: "Ta không phí thì giờ đứng đây nghe anh nữa đâu." Và ông lấy ba mũi tên đâm vào tim Áp-sa-lôm trong khi Áp-sa-lôm đang còn sống và lủng lẳng trên cây. 15Mười thanh niên mang khí giới của Giô-áp vây quanh Áp-sa-lôm và đánh ông chết.
16Giô-áp thổi kèn hiệu thu quân. Quân Giô-áp quay lại, không đuổi theo quân Y-sơ-ra-ên nữa. 17Họ lấy xác Áp-sa-lôm ném xuống một hố lớn giữa rừng, rồi chất một đống đá lớn phủ lên trên. Quân Y-sơ-ra-ên chạy trốn, ai về nhà nấy.
18Trước kia, khi Áp-sa-lôm thấy mình chưa có con trai để lưu danh nên có xây một cái bia đá trong thung lũng Vua, đặt tên bia theo tên mình. Và cho đến nay bia này vẫn được gọi là bia kỷ niệm Áp-sa-lôm. 19A-hi-mát, con Xa-đốc nói: "Để tôi chạy đi báo tin mừng cho vua, vì Chúa đã cứu vua khỏi tay quân thù." 20Nhưng Giô-áp đáp: "Một hôm khác con sẽ làm người đem tin mừng. Tin hôm nay không phải là tin mừng vì hoàng tử chết." 21Giô-áp gọi một người tên Cúc, bảo: "Đi thuật cho vua điều anh thấy!" Cúc cúi chào Giô-áp rồi chạy đi. 22A-hi-mát lại nói với Giô-áp: "Dù thế nào cũng xin cho tôi chạy theo anh Cúc." Giô-áp hỏi: "Tại sao con muốn đi? Con chẳng được khen thưởng gì đâu." 23A-hi-mát năn nỉ: "Dù thế nào đi nữa, xin để tôi đi. Giô-áp đành cho đi." A-hi-mát liền theo đường đồng bằng, chạy qua mặt Cúc.
24Đa-vít ngồi tại một nơi giữa hai cổng thành. Lính canh leo lên nóc một cổng thành, thấy một người đang chạy đến. 25Lính canh lớn tiếng báo tin cho vua. Vua nói: "Nếu chạy một mình, tức là người ấy đem tin." Khi người kia chạy gần tới, 26lính canh thấy một người khác cũng chạy đến, liền gọi người gác cổng, nói: "Có một người khác chạy đến nữa, thấy không?" Vua nói: "Người này cũng đem tin." 27Người lính canh nói: "Người trước có lối chạy giống A-hi-mát con Xa-đốc." Vua nói: "Đó là một người tốt. Chắc người ấy đem tin lành."
28A-hi-mát chạy đến trước vua, nói lớn: "Mọi việc tốt đẹp," rồi cúi lạy vua và tiếp: "Ngợi khen Thượng Đế Hằng Hữu của bệ hạ, Đấng đã trừng phạt kẻ phản nghịch." 29Vua hỏi: "Chàng Áp-sa-lôm thế nào, vô sự chứ?" A-hi-mát thưa: "Khi Giô-áp sai tôi đi, tôi nghe có tiếng huyên náo, nhưng không biết việc gì xảy ra." 30Vua truyền: "Đứng sang một bên." A-hi-mát vâng lời.
31Cúc chạy đến, tâu: "Xin báo tin mừng cho bệ hạ. Hôm nay Chúa Hằng Hữu giải cứu bệ hạ khỏi tay phường phản loạn." 32Vua hỏi: "Chàng Áp-sa-lôm bình an không?" Cúc thưa: "Cầu cho kẻ thù vua và những ai nổi dậy làm loạn đều chịu chung số phận với chàng." 33Vua rất xúc động, bỏ đi lên phòng trên cổng thành, vừa đi vừa khóc lóc, than thở: "Áp-sa-lôm con ơi, con ta ơi! Áp-sa-lôm ơi! ước gì ta được chết thay con. Áp-sa-lôm ơi! Con ơi! Con ta ơi!"