18

Axaloo tuag

1Davi txawm txheeb cov neeg uas nrog nws mus thiab tsa kom muaj thawj kav ib txhiab leej thiab kav ib puas leej. 2Davi xa nws cov tub rog tawm mus ua peb pab, Yau‑a kav ib pab, Anpisai uas yog Xeluya tus tub kav ib pab thiab Ithai uas yog neeg Ka kav ib pab. Vajntxwv hais rau nws cov tub rog tias, “Kuv yuav nrog nej mus thiab.” 3Tiamsis lawv hais tias, “Koj tsis txhob mus. Yog peb yuav khiav, yeeb ncuab yuav tsis quav ntsej peb. Yog peb tuag ib nrab lawm, los lawv yeej yuav tsis quav ntsej peb. Tiamsis koj muaj nqes npaum li peb ib vam leej. Koj nyob hauv lub moos xa neeg tuaj pab peb xwb mas zoo dua.” 4Vajntxwv hais rau lawv tias, “Nej pom zoo li cas kuv yuav ua raws li ntawd.” Vajntxwv thiaj sawv ntsug ntawm rooj loog ib sab saib thaum cov tub rog sawvdaws tawm tuaj mus ua tej pab ib puas leej tej pab ib txhiab leej. 5Vajntxwv hais rau Yau‑a thiab Anpisai thiab Ithai tias, “Saib rau kuv es tsis txhob ua hnyav rau tus tub hluas Axaloo ntawd.” Thaum vajntxwv hais txog Axaloo li no rau cov thawj rog sawvdaws, mas cov tub rog sawvdaws kuj puavleej hnov.
6Cov tub rog txawm tawm mus ua rog rau cov Yixayee, lawv sib ntaus sib tua rau hauv hav zoov Efa‑i. 7Cov Yixayee kuj swb Davi cov tub rog, mas hnub ntawd muaj neeg raug tua tuag coob kawg, tuag ob vam leej rau qhov ntawd. 8Kev ua rog nthuav dav mus thoob plaws lub tebchaws ntawd. Hnub ntawd hav zoov noj neeg coob dua hniav ntaj noj.
9Mas Axaloo cia li ntsib nthav Davi cov tub rog. Axaloo caij rawv luj txwv, mas thaum luj txwv dhia mus rau hauv tus qab ntoo qheb uas ntxhov ntxhov, Axaloo lub taubhau txawm khuab nkaus rau hauv tus ceg ntoo ceev ceev li. Thaum tus luj txwv uas nws caij dhia dhau lawm nws txawm dai vias ib nta ntoo. 10Muaj ib tug yawg los pom ces txawm mus hais rau Yau‑a tias, “Kuv pom Axaloo dai saum ib tug ntoo qheb.” 11Yau‑a hais rau tus uas hais rau nws ntawd tias, “Ua li cas no? Koj pom nws lawm lov? Ua cas koj tsis muab nws tua pov tseg rau qhov ntawd? Kuv yuav zoo siab muab kaum lub txiag nyiaj thiab ib txoj siv tawv rau koj.” 12Tiamsis tus yawg ntawd teb Yau‑a tias, “Txawm yog kuv txhais tes tau puag ib txhiab lub txiag nyiaj los kuv yuav tsis cev tes tawm tsam vajntxwv tus tub, rau qhov peb lub qhov ntsej tau hnov tej uas vajntxwv hais rau koj thiab Anpisai thiab Ithai lawm hais tias, ‘Nej saib rau kuv es tsom kwm tus tub hluas Axaloo ntawd.’ 13Yog kuv tsis mloog lus es txov nws txojsia lawm, yeej tsis muaj dabtsi yuav npog tau ntawm vajntxwv, ces koj yuav tsis quav ntsej pab kuv.” 14Yau‑a txawm hais tias, “Kuv yuav tsis nkim sijhawm rau koj li no.” Yau‑a txawm coj peb rab hmuv mus nkaug raug Axaloo lub plawv rau thaum nws tseem ciaj dai saum tus ntoo qheb. 15Kaum tus tub rog hluas uas nqa Yau‑a tej cuab yeej ua rog vij nkaus Axaloo thiab muab nws tua kiag.
16Yau‑a txawm tshuab raj kub yaj, mas cov tub rog thiaj rov qab tsis caum cov Yixayee lawm, vim yog Yau‑a tswj lawv cia. 17Lawv muab Axaloo lub cev tuag pov rau hauv ib lub qhov loj hauv hav zoov, thiab tib ib pawg pob zeb loj loj rau saud. Cov Yixayee sawvdaws nyias taus nyias khiav rov mus tsev tag lawm. 18Thaum Axaloo tseem ua neej nyob nws txhos ib tug ncej ua chaw nco txog nws rau hauv lub Hav Vajntxwv, vim nws hais tias, “Kuv tsis muaj tub uas yuav tuav kuv lub npe mus li.” Nws thiaj hu tus ncej ntawd raws li nws lub npe, luag thiaj hu tias tus ncej Axaloo los txog niaj hnub nimno.
19Xadau tus tub Ahima‑a hais tias, “Cia kuv dhia coj xov mus hais rau vajntxwv paub tias Yawmsaub cawm nws dim hauv nws cov yeeb ncuab txhais tes lawm.” 20Yau‑a hais rau nws tias, “Hnub no koj tsis txhob coj xov mus. Koj coj xov mus dua rau lwm hnub kuj tau, tiamsis hnub no koj tsis txhob coj xov mus rau qhov vajntxwv tus tub tuag lawm.” 21Yau‑a hais rau ib tug neeg Khuj tias, “Koj cia li coj xov mus hais rau vajntxwv raws li koj qhov muag pom.” Tus neeg Khuj ntawd kuj nyo hau pe Yau‑a thiab dhia mus. 22Xadau tus tub Ahima‑a txawm rov hais rau Yau‑a tias, “Txawm li cas kuj xij, thov cia kuv dhia raws tus neeg Khuj ntawd mus.” Yau‑a hais tias, “Metub, koj yuav dhia mus ua dabtsi, rau qhov koj yuav tsis tau nqe zog xa tsab xov no?” 23Nws hais tias, “Txawm li cas los xij kuv yuav dhia mus.” Yau‑a hais rau nws tias, “Dhia los maj.” Ces Ahima‑a txawm dhia taug txojkev nram tiaj mus, huas tau tus neeg Khuj ntej mus.
24Thaum ntawd Davi zaum ntawm ob txheej rooj loog ntu nruab nrab. Muaj ib tug faj xwm nce mus rau saum lub ntsa loog mus sawv txheej sab saum lub rooj loog. Thaum nws tsa muag ntsia pom ib tug yawg dhia tib leeg los. 25Tus faj xwm qw hais rau vajntxwv paub. Vajntxwv hais tias, “Yog tib leeg los xwb, yeej yog coj xov zoo los.” Tus yawg ntawd dhia los ze zuj zus. 26Tus faj xwm pom dua ib tug dhia los thiab. Tus faj xwm qw rau tus uas zov rooj loog tias, “Saib nawj, muaj dua ib tug dhia tib leeg los thiab.” Vajntxwv hais tias, “Yog nws coj xov zoo los thiab.” 27Tus faj xwm hais tias, “Kuv saib mas tus uas dhia ua ntej dhia zoo yam nkaus li Xadau tus tub Ahima‑a.” Vajntxwv hais tias, “Nws yog neeg zoo. Nws coj xov zoo los.”
28Ces Ahima‑a qw rau vajntxwv tias, “Zoo lauj!” Nws txawm khoov ntshis ua lub plhu ti nkaus av pe hais tias, “Qhuas Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv uas tau muab cov neeg fav xeeb uas tawm tsam kuv tus tswv cob rau hauv vajntxwv txhais tes lawm.” 29Vajntxwv hais tias, “Tus tub hluas Axaloo nyob zoo lov?” Ahima‑a teb tias, “Thaum Yau‑a txib kuv uas yog koj tus qhev los no, kuv pom muaj neeg coob vij vog uas tsis paub tias xyov yog dabtsi.” 30Vajntxwv hais tias, “Cia li los sawv ntawm no.” Nws txawm mus sawv ntsug twjywm.
31Ua ciav tus neeg Khuj ntawd txawm dhia los txog. Nws hais tias, “Muaj xov zoo hais rau vajntxwv uas yog kuv tus tswv, rau qhov hnub no Yawmsaub cawm koj dim hauv cov neeg sawvdaws uas sawv tawm tsam koj txhais tes lawm.” 32Vajntxwv nug tus neeg Khuj tias, “Tus tub hluas Axaloo nyob zoo lov?” Tus neeg Khuj teb tias, “Thov cia vajntxwv tej yeeb ncuab thiab txhua tus uas sawv tawm tsam vajntxwv uas yog kuv tus tswv zoo li tus tub hluas ntawd.” 33Vajntxwv nyuaj siab heev kawg, nws nce mus rau ib chav tsev uas nyob txheej saum lub rooj loog thiab quaj quaj. Thaum nws nce mus nws hais tias, “Au kuv tus tub Axaloo, kuv tus tub, kuv tus tub Axaloo 'e, kuv xav tuag this koj. Au Axaloo, kuv tus tub, kuv tus tub 'e.”