18

Apc^saa^lom Zuqc Daix Daic

1Ndaawitv dimv mangc gan ninh nyei mienh aengx paaiv gunv yietc cin dauh baeng nyei baeng-bieiv caux gunv yietc baeqv dauh baeng nyei baeng-bieiv. 2Ndaawitv yaac paaiv jun-baeng cuotv mingh, bun zoux buo guanh. Yo^aapc gunv yietc guanh, Se^lu^yaa nyei dorn, Yo^aapc nyei youz, Aa^mbi^qai, gunv yietc guanh, Gatc Mienh, Itc^tai, yaac gunv yietc guanh. Ndaawitv mbuox ninh nyei baeng, “Yie ganh zungv caux meih mbuo mingh.”
3Mv baac ninh nyei baeng gorngv, “Meih maiv dungx mingh. Se gorngv yie mbuo oix zuqc biaux, ninh mbuo funx yie mbuo maiv longc jienv. Maiv gunv yie mbuo zuqc daic yietc buonc, ninh mbuo yaac maiv funx yie mbuo ndongc haaix longc jienv. Mv baac hungh diex gauh jaaix yie mbuo yietc waanc dauh. Meih yiem jienv zingh gu'nyuoz liuc leiz tengx yie mbuo se gauh longx.”
4Hungh diex gorngv, “Meih mbuo buatc haaix nyungc horpc, yie ziouc hnangv wuov nor zoux.”
 Hungh diex ziouc souv jienv zingh gaengh ndaangc. Zuangx jun-baeng cuotv mingh benx yietc guanh, yietc guanh. Yietc guanh maaih yietc baeqv dauh fai yietc cin dauh.
5Hungh diex paaiv Yo^aapc, Aa^mbi^qai caux Itc^tai, “Weic yie nor, tov heng-heng zoux bun wuov dauh mienh lunx mienh, se Apc^saa^lom.” Hungh diex jaa waac gorngv Apc^saa^lom nyei jauv mbuox ninh nyei baeng-bieiv wuov zanc, zuangx mienh yaac haiz mi'aqv.
6Ndaawitv nyei jun-baeng cuotv mingh caux I^saa^laa^en nyei baeng mborqv jaax. Ninh mbuo yiem E^faa^im nyei lomc mborqv. 7Yiem naaic I^saa^laa^en Mienh suei Ndaawitv nyei jien. Wuov hnoi zuqc daix daic nyei mienh camv! haic, zungv maaih i waanc dauh. 8Wuov hnoi mborqv jaax nyei sic nzaanx mingh buangv wuov deix dorngx nyei ndau. Daic wuov lomc nyei mienh gauh camv zuqc nzuqc ndaauv daix wuov deix.
9Zoux gau, Apc^saa^lom liemh zeih buangh zuqc Ndaawitv nyei jien. Wuov zanc Apc^saa^lom geh jienv lorh. Lorh yangh domh mba'ong zuei ndiangx ga'ndiev jiex, Apc^saa^lom nyei m'nqorngv fapv zuqc ndiangx-nquaah. Lorh mingh mi'aqv. Ninh ganh ndiux jienv maiv taux lungh, maiv taux ndau nyei.
10Maaih dauh mienh buatc ziouc mbuox Yo^aapc, “Yie buatc Apc^saa^lom ndiux jienv domh mba'ong zuei ndiangx.”
11Yo^aapc mbuox dongh dorh fienx daaih mbuox ninh wuov dauh, “Meih buatc ninh? Wuov nyungc meih weic haaix diuc maiv hngaqv ninh ndortv njiec ndau daaih? Yie a'hneiv zorqv ziepc norm zinh caux diuh houx-hlaang zoux zingh nyeic bun meih.”
12Mv baac wuov dauh mienh dau Yo^aapc, “Maiv gunv yie nyei buoz nanv yietc cin norm zinh, yie yaac maiv sung buoz hoic hungh diex nyei dorn, weic zuqc yie mbuo duqv haiz hungh diex hatc meih caux Aa^mbi^qai caux Itc^tai. Ninh gorngv, ‘Weic yie tov goux wuov dauh mienh lunx mienh, Apc^saa^lom.’ 13Mv baac se gorngv yie hoic ninh nyei maengc, (yaac maiv maaih haaix nyungc bingx duqv hungh diex jienv) meih ganh yaac maiv haih beu maiv duqv yie.”
14Yo^aapc gorngv, “Yie maiv oix caux meih guangc ziangh hoc.” Yo^aapc ziouc nanv jienv buo diuh cang-nangv nzopv bieqc Apc^saa^lom nyei mba'nziu, dongh Apc^saa^lom yiem mba'ong zuei ndiangx corc maaih maengc nyei ziangh hoc. 15Maaih ziepc dauh mienh lunx mienh, dongh dorh Yo^aapc mborqv jaax nyei wuoqc ginc, weih jienv Apc^saa^lom daix ninh daic aqv.
16Yo^aapc ziouc biomv jorng zoux jangx-hoc bun baeng nzuonx daaih, maiv zunc I^saa^laa^en Mienh aqv. 17Ninh mbuo zorqv Apc^saa^lom nyei sei dapv norm yiem wuov lomc nyei domh! kuotv yaac zorqv la'bieiv ndui jienv benx yietc domh! ndui la'bieiv. I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, gorqv-mienh biaux nzuonx gorqv-mienh nyei biauv.
18Apc^saa^lom corc yiem seix zaangc wuov zanc, ninh yiem Hungh Horngz weic ninh ganh liepc norm la'bieiv-dongc zoux jangx-hoc, weic zuqc ninh gorngv, “Yie maiv maaih dorn nzipc yie nyei mbuox.” Ninh cuotv la'bieiv-dongc nyei mbuox heuc Apc^saa^lom ei ninh ganh nyei mbuox. Mienh yaac heuc Apc^saa^lom Nyei Jangx-Hoc taux ih jaax hnoi.

Ndaawitv Hiuv Duqv Apc^saa^lom Daic

19Saax^ndokc nyei dorn, Aa^hi^maa^atc gorngv, “Tov bun yie tiux mingh dorh fienx mingh mbuox hungh diex, Ziouv njoux hungh diex biaux ndutv ninh nyei win-wangv mi'aqv.”
20Yo^aapc gorngv mbuox ninh, “Ih hnoi meih maiv dungx dorh haaix nyungc fienx mingh mbuox. Ganh norm hnoi meih dorh mingh duqv nyei, mv baac ih hnoi maiv dungx dorh weic zuqc hungh diex nyei dorn daic mi'aqv.”
21Yo^aapc ziouc gorngv mbuox dauh Kutv Mienh, “Mingh aqv. Ziux meih buatc nyei mingh mbuox hungh diex.” Kutv Mienh yiem Yo^aapc nyei nza'hmien ndoqv njiec liuz, ziouc tiux mingh mi'aqv.
22Saax^ndokc nyei dorn, Aa^hi^maa^atc, aengx gorngv mbuox Yo^aapc, “Hnangv haaix yaac baac, tov bun yie gan Kutv Mienh mingh.”
 Yo^aapc gorngv, “Yie nyei dorn aac, meih oix tiux mingh zoux haaix nyungc? Weic zuqc meih mbuox naaiv deix fienx maiv maaih zingh nyeic bun meih.”
23Aa^hi^maa^atc gorngv, “Hnangv haaix yaac baac, yie oix tiux mingh!”
 Yo^aapc gorngv, “Wuov nyungc meih tiux mingh aqv maah!” Aa^hi^maa^atc ziouc gan ndau-baengh nyei jauv tiux jiex ndaangc Kutv Mienh.
24Wuov zanc Ndaawitv zueiz jienv gu'nyuoz caux ga'nyiec nyei zingh gaengh mbu'ndongx. Siouv gaeng mienh faaux zuov gaengh nyei laauh gu'nguaaic. Cau hmien mangc ninh buatc maaih yietc dauh mienh ganh tiux jienv daaih hnangv. 25Siouv gaeng mienh ziouc heuc jienv mbuox hungh diex.
 Hungh diex gorngv, “Se gorngv nduqc dauh mienh daaih hnangv, daaix ninh dorh fienx daaih mbuox.” Wuov dauh mienh gunv zoux gunv daaih fatv.
26Siouv gaeng mienh aengx buatc yietc dauh mienh tiux jienv daaih. Siouv gaeng mienh ziouc heuc zuov gaengh mienh mbuox ninh, “Mangc maah! Aengx ganh maaih dauh mienh tiux jienv daaih.”
 Hungh diex gorngv, “Daaix ninh yaac dorh fienx daaih.”
27Siouv gaeng mienh gorngv, “Yie buatc tiux daaih ndaangc wuov dauh tiux hnangv Saax^ndokc nyei dorn, Aa^hi^maa^atc.”
 Hungh diex gorngv, “Ninh se kuv mienh yaac dorh kuv fienx daaih.”
28Aa^hi^maa^atc heuc jienv mbuox hungh diex, “Baengh orn aqv oc.” Ninh ziouc yiem hungh diex nyei nza'hmien puoqv njiec hmien taux ndau gorngv, “Ceng Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, weic zuqc ninh zorqv dongh sung buoz hoic yie nyei ziouv, hungh diex, wuov deix mienh jiu bun hungh diex mi'aqv.”
29Hungh diex naaic, “Wuov dauh mienh lunx mienh, Apc^saa^lom, yiem longx nyei fai?”
 Aa^hi^maa^atc dau, “Meih nyei bou, Yo^aapc, paaiv yie daaih wuov zanc, yie buatc mienh camv ndutc daax ndutc nyei, mv baac maiv hiuv duqv maaih haaix nyungc sic cuotv.”
30Hungh diex gorngv, “Mingh souv jienv wuov ga'hlen.” Ninh ziouc tuix mingh ga'hlen souv dingc nyei.
31Wuov zanc Kutv Mienh daaih taux aqv. Kutv Mienh gorngv, “Maaih kuv fienx mbuox yie nyei ziouv, hungh diex, weic zuqc ih hnoi Ziouv njoux hungh diex biaux ndutv yietc zungv oix hoic hungh diex wuov deix.”
32Hungh diex naaic Kutv Mienh “Wuov dauh mienh lunx mienh, Apc^saa^lom, longx nyei fai?”
 Kutv Mienh dau, “Tov bun yie nyei ziouv, hungh diex, nyei win-wangv caux yietc zungv jiez daaih oix hoic hungh diex wuov deix, hnangv wuov dauh mienh lunx mienh.”
33Hungh diex hnyouv mun duqv ndo haic. Ninh faaux zingh gaengh gu'nguaaic nyei yietc qongx nyiemv. Ninh yietc binc mingh yietc binc gorngv, “O yie nyei dorn, Apc^saa^lom aac, yie nyei dorn, yie nyei dorn, Apc^saa^lom. Feix duqv yie duqv daic div meih. Yie nyei dorn, yie nyei dorn, Apc^saa^lom aah!”