20

Senpa fav xeeb

1Txawm cia li muaj ib niag neeg phem tsis zoo npe hu ua Senpa uas yog Npili uas yog xeem Npeeyamee tus tub. Nws tshuab raj kub yaj thiab hais tias, “Peb tsis muaj feem hauv Davi. Peb tsis muaj qub txeeg qub teg hauv Yexi tus tub. Cov Yixayee, sawvdaws nyias rov qab mus rau hauv nyias tsev ntaub.” 2Ua li no mas cov neeg Yixayee sawvdaws tawm ntawm Davi mus raws Senpa uas yog Npili tus tub. Tiamsis cov Yuda raws nraim lawv tus vajntxwv ntawm tus dej Yaladee mus txog lub nroog Yeluxalees.
3Davi kuj los txog nws lub tsev hauv Yeluxalees mas vajntxwv coj kaum tus hluas nkauj uas nws muab tseg cia zov nws lub tsev mus kaw cia rau hauv ib lub tsev tso tub rog zov huvsi. Nws pub rau noj rau haus tiamsis nws tsis mus nrog pw li. Cov pojniam ntawd raug muab kaw nyob yam nkaus li tej poj ntsuam mus txog hnub tuag li.
4Vajntxwv txawm hais rau Amaxa tias, “Cia li hu cov neeg Yuda kom tuaj txhij rau hauv peb hnub no, thiab koj los tuaj thiab.” 5Mas Amaxa mus hu cov Yuda, tiamsis nws ua qeeb qeeb twb dhau lub sijhawm uas teem cia lawm. 6Davi thiaj hais rau Anpisai tias, “Nimno Npili tus tub Senpa yuav ua phem rau peb heev dua li Axaloo ua. Cia li coj kuv cov tub teg tub taws mus caum nws tsam ces nws mus nyob rau hauv tej moos uas muaj ntsa loog lawm ces nws yuav khiav dim peb mus.” 7Yau‑a cov neeg thiab cov Khelethi thiab cov Pelethi thiab cov tub rog uas muaj zog huvsi nrog Anpisai mus. Lawv tawm hauv Yeluxalees caum Npili tus tub Senpa. 8Thaum lawv nyob ntawm lub pob tsuas loj uas nyob ntawm Kinpe‑oo mas Amaxa tuaj ntsib lawv. Yau‑a hnav cev tsoos tub rog uas sia txoj siv tawv ris hnab ntaj thiab rab ntaj rau ntawm duav. Thaum Yau‑a tuaj ze zog nws rab ntaj txawm cia li hlauv kiag. 9Yau‑a txawm hais rau Amaxa tias, “Tijlaug nyob zoo lov?” Yau‑a txawm xuas txhais tes xis ntsiab nkaus Amaxa hwj txwv yuav nwj. 10Tiamsis Amaxa tsis nco pom rab ntaj hauv Yau‑a txhais tes. Yau‑a txawm xuas ntaj nkaug Amaxa plab mas hnyuv hlauv kiag rau hauv av. Twb tsis txog nkaug zaum ob ces nws twb tuag lawm.
 Yau‑a thiab nws tus kwv Anpisai thiaj caum Npili tus tub Senpa mus.
11Yau‑a ib tug tub rog los sawv ze ntawm Amaxa mas hais tias, “Leejtwg pom zoo rau Yau‑a, leejtwg tuaj Davi tog, cia li nrog Yau‑a mus.” 12Amaxa lub cev tuag xyab luas tsau ntshav tsawv hauv txojkev. Tus tub rog ntawd pom tias cov neeg sawvdaws tuaj nres rau qhov ntawd. Nws kuj coj Amaxa lub cev tuag ntawm txojkev mus pov tseg rau tom teb thiab muab khaubncaws los npog rau. 13Thaum uas muab Amaxa lub cev tuag coj ntawm txojkev mus pov tseg lawm mas cov neeg sawvdaws kuj nrog Yau‑a mus caum Npili tus tub Senpa.
14Senpa hla cov xeem Yixayee sawvdaws mus txog lub moos Anpee hauv Npe Ma‑akha, mas Npili cum kuj tuaj ua ke nrog nws mus. 15Cov neeg uas nrog Yau‑a kuj tuaj vij nws hauv lub moos Anpee hauv Npe Ma‑akha. Lawv tsub av rau sab ntsa loog nraud mus nto plaws saum ntsa loog. Lawv tabtom tsoo tej ntsa loog kom pob. 16Ces txawm muaj ib tug pojniam ntse ntsuav qw hauv moos tuaj hais tias, “Thov mloog, thov mloog. Hais kom Yau‑a tuaj ntawm no, kuv yuav nrog nws hais lus.” 17Yau‑a thiaj li txav ze zog mas tus pojniam ntawd hais tias, “Koj yog Yau‑a lov?” Yau‑a teb tias, “Yog lauj.” Tus pojniam ntawd txawm hais tias, “Thov koj mloog kuv uas yog koj tus nkauj qhev li lus.” Yau‑a teb tias, “Kuv tabtom mloog los maj.” 18Tus pojniam thiaj hais tias, “Yav thaum ub lawv txeev hais tias, ‘Cia lawv mus sablaj rau ntawm Anpee,’ ces lawv thiaj hais hum qhov ntawd. 19Kuv yog ib tug uas nyiam kev thaj yeeb thiab kev ncaj ncees rau hauv cov Yixayee. Koj xav ua rau ib lub moos uas zoo li leej niam hauv cov Yixayee puam tsuaj. Ua li cas koj yuav muab Yawmsaub qub txeeg qub teg nqos tag huvsi?” 20Yau‑a teb tias, “Qhov uas kuv yuav nqos lossis ua rau puam tsuaj mas thov kom nyob deb ntawm kuv, nyob deb kuv heev hwv lauj! 21Qhov no tsis muaj tseeb. Muaj ib tug yawg nyob pem toj siab Efa‑i tebchaws, yog Npili tus tub Senpa, nws tau tsa nws txhais tes sawv twv rau vajntxwv Davi. Cia li muab kiag nws tib leeg rau kuv mas kuv yuav thim tub rog rov qab ntawm lub moos no.” Tus pojniam txawm hais rau Yau‑a tias, “Kuv yuav muab tus yawg ntawd lub taubhau laim saum ntsa loog tuaj rau koj.” 22Tus pojniam ntawd mus hais nws tej tswvyim rau cov pejxeem sawvdaws. Mas lawv txawm txiav Npili tus tub Senpa lub taubhau muab laim rau Yau‑a. Yau‑a thiaj tshuab raj kub yaj ces lawv txawm tawm ntawm lub moos ntawd nyias mus rau nyias vaj nyias tsev. Yau‑a kuj rov qab mus cuag vajntxwv hauv lub nroog Yeluxalees.

Davi cov nom tswv

23Yau‑a yog tus uas kav tag nrho Yixayee cov tub rog sawvdaws, thiab Yehauyada tus tub Npenaya yog tus uas kav cov Khelethi thiab cov Pelethi.w 24Adaulas yog tus uas saib cov uas raug yuam ua haujlwm. Ahilu tus tub Yehausafa yog tus uas sau ntawv keeb kwm. 25Seva yog tus tub sau ntawv. Xadau thiab Anpiyatha ua pov thawj. 26Ila uas yog Ya‑i cum kuj ua Davi tus pov thawj.