21

Ua pauj rau cov Kinpe‑oo

1Thaum uas Davi ua vajntxwv mas muaj kev tshaib plab tau peb xyoos, xyoo tag xyoo tuaj los kuj tshaib. Ces Davi txawm kub siab lug nrhiav Yawmsaub. Mas Yawmsaub hais tias, “Lub txim uas tua neeg poob rau saum Xa‑u thiab Xa‑u caj ces rau qhov nws muab cov Kinpe‑oo tua pov tseg.” 2Vajntxwv thiaj hu cov Kinpe‑oo tuaj hais rau lawv. Cov Kinpe‑oo ntawd tsis yog neeg Yixayee, lawv yog cov Amaulai uas tseem tshuav noob nyob. Txawm yog cov Yixayee tau cog lus twv hais tias yuav tseg lawv txojsia cia, los Xa‑u yooj xeeb lias nrhiav kev muab lawv tua pov tseg, vim yog nws mob siab cov Yixayee thiab cov Yuda. 3Davi hais rau cov Kinpe‑oo tias, “Kuv yuav ua dabtsi pab nej? Kuv yuav ua li cas thiaj ntxuav tau tej kev txhaum no tseg nej thiaj foom koob hmoov rau Yawmsaub qub txeeg qub teg?” 4Cov Kinpe‑oo hais rau nws tias, “Qhov uas Xa‑u thiab nws caj ces ua rau peb ntawd, mas tsis yog nyiaj thiab kub yuav ntxuav tau, thiab tsis yog peb yuav muab cov Yixayee ib tug twg tua pov tseg.” Vajntxwv thiaj hais tias, “Ces nej xav kom kuv ua dabtsi pab nej?” 5Lawv hais rau vajntxwv tias, “Tus yawg uas muab peb ntxuav pov tseg thiab ntaus tswvyim yuav muab peb ua kom puam tsuaj xwv thiaj ua rau peb tsis muaj chaw nyob hauv Yixayee tebchaws, 6mas thov muab tus ntawd xya leej tub rau peb es peb yuav coj mus dai caj dab tuag tab meeg Yawmsaub xubntiag rau ntawm Kinpe‑a uas yog Xa‑u lub moos, yog tus uas Yawmsaub xaiv tsa.” Mas vajntxwv hais tias, “Kuv yuav muab lawv cob rau nej.”
7Vajntxwv tseg Mefinpause uas yog Yaunathas tus tub txojsia yog Xa‑u tus xeeb ntxwv, vim yog Xa‑u tus tub Yaunathas thiab Davi tau tuav Yawmsaub lub npe cog lus twv cia lawm. 8Mas vajntxwv muab Aiyag tus ntxhais Lixapa ob tug tub uas yug rau Xa‑u, uas npe hu ua Amauni thiab Mefinpause, thiab muab Xa‑u tus ntxhais Mela tsib tug tub uas nws yug rau Npaxilai tus tub Adi‑ee uas yog neeg hauv Mehaula. 9Vajntxwv muab cov neeg no rau hauv cov Kinpe‑oo txhais tes. Lawv txawm muab cov no dai caj dab saum lub roob tab meeg Yawmsaub xubntiag, mas xya leej ntawd raug muab tua kiag ua ke rau thawj hnub uas lawv pib hlais qoob loo, rau thaum lawv pib hlais qeb.
10Mas Aiyag tus ntxhais Lixapa muab seev tsaj pua saum lub pob zeb rau nws nyob txij thaum pib hlais qoob loo mus txog dej nag nqes los ntub cov cev tuag ntawd. Nruab hnub nws tsis tseev noog saum nruab ntug los thos lawv, hmo ntuj nws tsis tseev tsiaj qus los kov. 11Thaum muaj neeg mus hais rau Davi tias Aiyag tus ntxhais Lixapa uas yog Xa‑u tus hluas nkauj tau ua li ntawd lawm, 12Davi kuj mus coj Xa‑u thiab Xa‑u tus tub Yaunathas cov pob txha ntawm cov neeg hauv Yanpe Kile‑a los. Cov neeg hauv Yanpe Kile‑a ntawd twb nyiag cov pob txha ntawd hauv lub tshav puam hauv lub moos Npesas uas cov Filixatee muab khuam cia rau hnub uas cov Filixatee tua Xa‑u saum lub roob Kinpau‑a. 13Mas vajntxwv coj Xa‑u thiab Xa‑u tus tub Yaunathas cov pob txha los, thiab lawv khaws cov neeg uas muab dai caj dab tuag ntawd cov pob txha. 14Mas lawv muab Xa‑u thiab Xa‑u tus tub Yaunathas cov pob txha log rau hauv Xa‑u leej txiv Khij lub qhov ntxa ntawm Xela hauv Npeeyamee tebchaws. Lawv kuj ua txhua yam uas vajntxwv hais kom lawv ua. Dhau ntawd Vajtswv kuj mloog tej lus uas lawv thov Vajtswv pab lub tebchaws ntawd.

Ua rog rau cov Filixatee

(1VKk. 20:4-8)

15Cov Filixatee ua rog rau cov Yixayee dua ib zaug. Davi kuj nrog nws cov tub teg tub taws nqes mus ua rog rau cov Filixatee ces Davi txawm txog txog siav. 16Inpinpenau yog cov neeg loj loj siab siab li noob. Nws coj ib rab hmuv tooj liab hnyav peb puas sekhee thiab ris ib rab ntaj tshiab ntawm duav, xav tias nws yuav tua Davi. 17Tiamsis Xeluya tus tub Anpisai los pab Davi thiab ntaus tus Filixatee ntawd muab nws tua pov tseg. Mas Davi cov neeg thov hais tias, “Koj tsis txhob nrog peb tawm mus ua rog dua li lawm tsam ces cov Yixayee lub teeb tuag.”
18Dhau ntawd rov qab ua rog rau cov Filixatee ntawm lub moos Kaus. Zaum ntawd Xinpekhai uas yog Husa cum tua tau Xa uas yog cov neeg loj loj siab siab li noob. 19Thiab rov qab ua rog rau cov Filixatee ntawm lub moos Kaus. Ya‑ale Auleki tus tub Eehanas uas yog neeg Npelehee tua tau Kaulia uas yog neeg Ka. Nws rab hmuv tus ko luaj li rab nqos ntos ntaub. 20Thiab rov qab ua rog ntawm lub moos Ka, yog lub moos uas muaj ib tug txivneej loj kawg li, muaj rau tus ntiv tes thiab rau tus ntiv taw huvsi muaj nees nkaum plaub tug ntiv tes ntiv taw. Nws yog cov neeg loj loj siab siab li noob. 21Thaum nws twv ntxhias cov Yixayee mas Davi tus tijlaug Sime‑i tus tub Yaunathas kuj muab nws tua kiag. 22Plaub tug no yog cov neeg loj loj siab siab hauv lub moos Ka li noob. Lawv tuag tag rau Davi tes thiab tuag rau Davi cov tub teg tub taws tes.