22

Bài Ca Tạ Ơn CHÚA Giải Cứu

1Bấy giờ Ða-vít dâng lên CHÚA những lời ca ngợi nầy, sau ngày CHÚA giải cứu ông khỏi tay mọi kẻ thù và khỏi tay của Sau-lơ. 2Ông nói,
  “CHÚA là vầng đá của tôi,
  Ðồn lũy của tôi, và Ðấng Giải Cứu của tôi.
  3Ðức Chúa Trời là vầng đá của tôi; tôi nương náu nơi Ngài.
  Ngài là thuẫn khiên của tôi và là sừng cứu rỗi của tôi;
  Ngài là thành trì của tôi và là nơi tôi ẩn náu.

  ‘Lạy Ðấng Giải Cứu của con,
  Ngài cứu con khỏi quân cường bạo.’

  4Tôi sẽ kêu cầu CHÚA, Ðấng đáng được ca ngợi,
  Ðể tôi sẽ được cứu khỏi những kẻ thù ghét mình.
  5Khi những đợt sóng của tử thần bao phủ tôi;
  Những dòng nước lũ của phường gian ác làm tôi kinh hãi;
  6Các dây của âm phủ trói cột tôi;
  Các bẫy của tử thần sập xuống bắt lấy tôi.
  7Trong cảnh nguy nan tôi kêu cầu CHÚA;
  Tôi kêu van với Ðức Chúa Trời của tôi.
  Từ đền thánh của Ngài, Ngài đã nghe tiếng tôi;
  Tiếng cầu xin của tôi đã thấu đến tai Ngài.

  8Bấy giờ đất rúng động và rung chuyển;
  Các nền trời chấn động và rung rinh;
  Vì Ngài đã nổi giận.
  9Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài;
  Lửa hừng thiêu đốt thoát ra từ miệng Ngài;
  Làm phực cháy các than.
  10Ngài nghiêng các từng trời và ngự xuống;
  Một áng mây đen che dưới chân Ngài;
  11Ngài ngự trên một thiên thần phục vụ và bay đi;
  Ngài được trông thấy trên cánh gió.
  12Ngài khiến bóng tối làm màn trướng che quanh Ngài,
  Tức bóng tối của nước mưa và mây đen mù mịt.
  13Do ánh hào quang rực rỡ trước mặt Ngài,
  Các viên than đã phực cháy.
  14Từ trời cao CHÚA phát ra sấm sét;
  Ðấng Tối Cao cất tiếng, âm thanh vang dội khắp trời.
  15Ngài bắn tên ra, quân thù chạy tán loạn;
  Ngài phát chớp nhoáng ra, chúng nó bị tiêu tan.
  16CHÚA quở một tiếng, các đáy biển liền lộ ra;
  Ngài hắt hơi, các nền địa cầu liền bày rõ.

  17Từ trời cao Ngài vói tay xuống nắm lấy tôi;
  Ngài kéo tôi lên khỏi những dòng nước mạnh.
  18Ngài giải thoát tôi khỏi quân thù hung bạo;
  Ngài cứu tôi thoát khỏi những kẻ ghét tôi;
  Vì đối với tôi chúng thật là mạnh mẽ.
  19Chúng đối đầu với tôi giữa lúc tôi lâm cảnh nguy nan,
  Nhưng CHÚA đã giúp đỡ tôi.
  20Ngài đã đem tôi ra một nơi an toàn thoải mái;
  Ngài đã giải cứu tôi, vì Ngài thấy tôi đẹp lòng Ngài.
  21CHÚA đã ban thưởng cho tôi tùy theo lòng ngay lành của tôi;
  Ngài đã đền bù cho tôi, tùy theo sự thanh sạch của tay tôi.
  22Vì tôi đã gìn giữ các đường lối CHÚA;
  Tôi đã không làm gì xấu xa gian ác nghịch lại Ðức Chúa Trời của mình.
  23Vì các mạng lịnh Ngài hằng ở trước mặt tôi;
  Còn các luật lệ Ngài tôi không bao giờ từ bỏ.
  24Tôi luôn giữ mình cho trọn vẹn trước mặt Ngài;
  Tôi gìn giữ chính mình khỏi những gì tội lỗi.
  25Vì thế CHÚA đã ban thưởng cho tôi tùy theo lòng ngay lành của tôi,
  Tùy theo sự trong sạch của tôi ở trước thánh nhan Ngài.

  26Ðối với người có lòng thương xót, Ngài lấy ơn thương xót mà đối với họ;
  Ðối với người trọn vẹn, Ngài bày tỏ cho họ thế nào là trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Ngài;
  27Ðối với người trong sạch,
  Ngài cho họ biết sự trong sạch theo chuẩn mực của Ngài phải ra sao;
  Ðối với những kẻ gian manh,
  Ngài cho chúng biết chúng không thể qua mặt được Ngài.
  28Ngài sẽ cứu giúp những người khốn khổ;
  Nhưng mắt Ngài sẽ theo dõi những kẻ kiêu ngạo, để hạ chúng xuống.

  29Lạy CHÚA, vì Ngài là ngọn đèn của con;
  CHÚA biến hoàn cảnh tối tăm của con trở nên sáng sủa.
  30Vì nhờ CHÚA, con có thể xông qua một đạo quân;
  Nhờ Ðức Chúa Trời của con, con có thể vượt qua được tường thành.

  31Lạy Ðức Chúa Trời, đường lối của Ngài thật là toàn hảo;
  Lời của CHÚA thật linh nghiệm vô cùng.
  Ngài là thuẫn khiên cho những ai tin cậy Ngài.
  32Vì ngoài CHÚA ra, ai là Ðức Chúa Trời?
  Ngoài Ðức Chúa Trời ra, ai là Vầng Ðá của chúng ta?

  33Ðức Chúa Trời là thành trì và sức mạnh của tôi.
  Ngài làm cho đường lối tôi trở nên trọn vẹn.
  34Ngài làm cho chân tôi nhanh nhẹn tựa chân nai.
  Ngài lập cho tôi được vững vàng trên những nơi cao.
  35Ngài luyện tập tay tôi cho ngày chiến trận,
  Ðể đôi tay tôi có thể giương nổi một cây cung đồng.

  36Ngài đã ban cho con ơn cứu rỗi của Ngài, để làm thuẫn khiên che chở;
  Cách Ngài đối xử dịu dàng với con đã làm cho con được tôn trọng.
  37Ðường con đi Ngài mở toang rộng rãi;
  Nên chân con chẳng trợt ngã bao giờ.
  38Con đuổi theo những kẻ thù của con và tiêu diệt chúng;
  Con không quay trở về cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn.
  39Con đã tiêu diệt chúng và đập tan chúng, khiến chúng không ngóc dậy được nữa;
  Chúng đã bị ngã gục dưới chân con.
  40Vì Ngài đã nai nịt cho con bằng sức mạnh để ra trận;
  Ngài đã làm cho những kẻ nổi dậy chống con phải quỳ lạy dưới chân con.
  41Ngài khiến quân thù của con phải quay lưng bỏ chạy;
  Và cho con tiêu diệt những kẻ ghét con.
  42Chúng trông ngóng, nhưng chẳng ai cứu giúp;
  Chúng cũng kêu cầu CHÚA, nhưng Ngài chẳng đáp lời.
  43Bấy giờ con đánh chúng tan tành như bụi đất;
  Con giày đạp chúng và rải chúng ra như bùn ở ngoài đường.
  44Ngài đã giải thoát con khỏi các cuộc chống đối của dân con;
  Ngài đã giữ con làm thủ lãnh của các quốc gia;
  Một dân con chưa biết sẽ phục vụ con.
  45Những người ngoại quốc thuận phục con;
  Vừa khi nghe đến con, họ liền vâng phục.
  46Quân ngoại bang đều hồn phi phách tán;
  Từ trong các chiến lũy chúng run rẩy kéo ra hàng.

  47CHÚA là Ðấng hằng sống!
  Chúc tụng Vầng Ðá của tôi!
  Nguyện Ðức Chúa Trời, Vầng Ðá cứu rỗi của tôi, được tôn cao!
  48Chính Ðức Chúa Trời đã báo thù cho tôi;
  Ngài đã bắt thiên hạ phục dưới quyền tôi.

  49Lạy Ðấng giải cứu con khỏi những kẻ thù của con,
  Thật vậy, Ngài đã nâng con lên trên những kẻ nổi lên chống lại con;
  Ngài đã giải cứu con khỏi kẻ bạo tàn.
  50Vì thế, lạy CHÚA, con sẽ chúc tạ Ngài ở giữa các dân;
  Con sẽ hát ca chúc tụng danh Ngài.

  51Chúa là tháp giải cứu cho người Ngài lập làm vua;
  Ngài bày tỏ lòng thương xót đối với người Ngài xức dầu lựa chọn,
  Tức với Ða-vít và dòng dõi của người ấy đến đời đời.”