22

Tavi zaaj nkauj kov yeej

(Nt.Nk. 18:1-50)

1Nub kws Yawmsaub cawm Tavi dim huv nwg cov yeeb ncuab txhais teg huvsw hab dim huv Xa‑u txhais teg lawm, Tavi txhad hu zaaj nkauj nuav rua Yawmsaub. 2Nwg has tas,
  “Yawmsaub yog kuv txhwb zeb,
   yog kuv lub chaw ruaj khov,
   yog tug kws tso kuv dim,
  3yog kuv tug Vaajtswv,
   yog txhwb zeb kws kuv lug nraim cev,
  yog kuv daim phaj hlau,
   yog txwm kub kws cawm kuv dim,
  yog kuv lub chaw ruaj khov,
   yog kuv lub chaw nraim cev,
   hab yog kuv tug cawmseej.
  Koj cawm kuv dim tej tuabneeg
   limham ndais ntuj.
  4Kuv hu rua Yawmsaub
   tug kws tswm nyog qhuas,
  mas kuv txhad dim
   huv cov yeeb ncuab lug.

  5“Tej nthwv dej kws yog kev tuag vej nkaus kuv,
   txujkev puam tsuaj nyaab hlo kuv,
  6kuv maag txuj hlua
   kws cuab huv tub tuag teb lawm,
  rooj ntxab kws yog kev tuag
   nyob ntawm kuv xubndag.
  7Thaus kuv raug kev txom nyem
   kuv thov hu Yawmsaub,
   kuv thov kuv tug Vaajtswv.
  Nwg nyob huv nwg lub tuam tsev
   nov kuv lub suab,
  kuv tej lug thov nrov
   moog txug nwg qhov ntsej.

  8“Lub nplajteb tseeg quas nkawg
   ua zug quas kais,
  tej laag zeb kws tag lub ntuj
   kuj ndua quas ntxag
  hab ua zug quas kais
   vem yog Yawmsaub chim.
  9Paa tawg tawm
   huv Yawmsaub qhov ntswg lug,
  hab tej nplaim tawg kub ceev
   tawm ntawm nwg qhov ncauj lug,
   thee kuj cig quas plawg tawm lug.
  10Nwg qheb rooj ntug nqeg lug,
   ntuj tsaus quas nti huv qaab nwg kwtaw.
  11Nwg caij ib tug Khelunpee
   hab yaa moog yaa lug,
   pum nwg caij kauj tis cua lug.
  12Nwg muab qhov tsaus ntuj lug
   vej puag ncig nwg,
  cov fuab tsaus tsaus vem yog muaj dej
   ua lub kaus roog nwg.
  13Tej thee ci ua nplaim tawm huv qhov kaaj
   kws nyob ntawm nwg xubndag lug.
  14Yawmsaub ua xub nrov
   tseeg quas nkawg sau ntuj,
  yog tug kws luj dua ndais
   ua suab nrov.
  15Nwg tua nwg raab xub
   ua rua puab tswv taag,
  nwg tso tsag lig xub
   ua rua puab tawg ua saab ua sua moog.
  16Mas txhad le pum havtxwv
   ti nkaus qaab thu,
  hab pum taag nrho tej taw
   kws tag lub nplajteb nuav,
  rua thaus Yawmsaub tshev
   hab tshuab tej paa tawm
   huv nwg qhov ntswg lug.

  17“Yawmsaub cev teg sau ntuj tuaj
   ntsab nkaus kuv,
   nwg nqug kuv tawm huv cov dej tub tub.
  18Nwg cawm kuv dim
   kuv cov yeeb ncuab kws muaj zug
  hab dim cov tuabneeg kws ntxub kuv,
   tsua qhov puab muaj zug luj dua kuv.
  19Nub kws kuv raug kev txom nyem ceblaaj
   mas puab ca le tuaj tawm tsaam kuv,
  tassws Yawmsaub
   ua kuv lub chaw tag taw.
  20Nwg coj kuv tawm moog
   nyob huv lub chaw daav,
  nwg tso kuv dim
   vem nwg zoo sab xyiv faab rua kuv.

  21“Yawmsaub pub moov zoo rua kuv
   lawv le kuv txujkev ncaaj nceeg.
  Yawmsaub pauj rua kuv
   lawv le kuv txhais teg dawb huv.
  22Kuv taug nraim Yawmsaub txujkev
   hab kuv tsw tau ua qhov phem
   es tso kuv tug Vaajtswv tseg.
  23Tsua qhov nwg tej kevcai huvsw
   nyob ntawm kuv xubndag
  hab kuv tsw tau tig ntawm
   nwg tej kaab ke hlo le.
  24Kuv tsw muaj ib qho chaw thuaj
   rua ntawm nwg xubndag,
  hab kuv tswjfwm kuv tug kheej
   tsw ua txhum.
  25Vem le nuav Yawmsaub txhad pauj rua kuv
   lawv le kuv txujkev ncaaj nceeg,
   hab lawv le nwg pum kuv txujkev dawb huv.

  26“Yawmsaub, koj ua ncaaj
   rua tug kws xwb rua koj,
  koj ua koj txujkev zoo kawg nkaus
   tshwm rua tug kws tsw muaj chaw thuaj le.
  27Koj ua koj txujkev dawb huv
   tshwm rua tug kws ua dawb huv,
  koj ua txujkev nkhaus
   tshwm rua tug kws sab nkhaus.
  28Koj tso cov tuabneeg kws txu fwjchim dim,
   tassws koj tsom ntsoov
   ua rua cov kws khaav theeb poob qeg.
  29Au Yawmsaub, koj yog kuv lub teeb,
   Yawmsaub ua rua kuv qhov tsaus ntuj pum kev.
  30Yog koj paab,
   kuv yeej ntaus tau ib paab tub rog,
  yog kuv tug Vaajtswv paab,
   kuv txhad caws qa hlaa tau ntsaa loog.
  31Tug Vaajtswv nuav,
   mas nwg txujkev zoo kawg nkaus,
  Yawmsaub lu lug cog tseg
   yeej muaj tseeb.
  Nwg yog daim phaj hlau thaiv txhua tug
   kws tuaj cawm sav rua huv nwg.

  32“Leejtwg yog Vaajtswv,
   tsuas yog Yawmsaub xwb?
  Leejtwg ua txhwb zeb,
   tsuas yog peb tug Vaajtswv xwb?
  33Vaajtswv yog kuv lub chaw
   nraim cev kws ruaj khov,
  hab ua rua txujkev kws kuv taug
   tso sab plhuav.
  34Nwg ua rua kuv txhais kwtaw
   zoo yaam nkaus le kwtaw maum muas lwj,
  hab nwg tso kuv nyob
   tso sab plhuav sau tej roob sab.
  35Nwg cob kuv txhais teg
   kuas txawj ua rog,
  kuv txhais npaab
   txhad nqug tau neev nti tooj lab.
  36Koj pub daim phaj hlau kws cawm dim rua kuv,
   hab koj nqeg lug paab ua rua kuv hlub tuaj.
  37Koj pub kuv taug txujkev daav
   hab kuv txhais taw tsw nplaam.
  38Kuv lawv kuv cov yeeb ncuab
   hab ua kuas puab puam tsuaj,
  kuv tsw thim rov qaab
   moog txug thaus puab puam tsuaj taag.
  39Kuv rhuav tshem puab,
   kuv ntaus puab ntsoog taag
  puab txhad sawv tsw taug,
   puab qaug rua ntawm kuv kwtaw.
  40Koj muab zug
   sa ntawm kuv duav moog ua rog.
  Koj ua rua kuv cov yeeb ncuab
   qaug khwb taag nrho ntawm kuv xubndag.
  41Koj ua rua kuv cov yeeb ncuab
   thim tswv tig nraus qaum rua kuv,
  hab cov kws ntxub kuv
   mas kuv ua kuas puam tsuaj taag.
  42Puab tsaa muag saib
   los tsw muaj leejtwg cawm tau puab dim,
  puab hu thov Yawmsaub
   tassws nwg tsw teb puab.
  43Kuv muab puab tsoo mog quas nyoos
   yaam le moov aav,
  kuv muab puab tsoo tawg tsuj
   yaam le tej aav nplaum ntawm ntug kev.

  44“Koj cawm kuv dim qhov kws
   nrug tej tuabneeg sws txeeb.
  Koj tuav rawv kuv
   ua ib tsoom tebchaws tug thawj,
  tej tuabneeg kws kuv tsw tau paub dua
   los kuj zwm rua kuv.
  45Lwm haiv tuabneeg
   kuj tuaj pe khwb nkaus rua ntawm kuv.
  Thaus puab tau nov txug kuv
   puab kuj noog kuv lug.
  46Lwm haiv tuabneeg poob sab taag,
   hab tawm huv puab lub chaw ruaj khov
   ua ib ce tshee quas nyo lug.

  47“Yawmsaub yeej muaj txujsa nyob.
   Ca le qhuas kuv txhwb zeb.
  Ca le txhawb nqaa kuv tug Vaajtswv
   kws yog txhwb zeb kws cawm kuv dim,
  48yog tug Vaajtswv kws paab kuv pauj taub
   hab coj tej tuabneeg nyob
   rua huv qaab kuv kev tswjfwm,
  49hab cawm kuv dim
   ntawm kuv cov yeeb ncuab.
  Koj yog tug kws tsaa kuv sawv
   sab dua cov kws tawm tsaam kuv.
  Koj tub tso kuv dim
   ntawm cov tuabneeg limham ndais ntuj.
  50Au Yawmsaub, vem le nuav
   kuv txhad qhuas ntxhas koj
  rua huv ib tsoom tebchaws suavdawg
   hab hu nkauj qhuas koj lub npe.
  51Yawmsaub pub kev kov yeej luj
   rua nwg tug vaajntxwv,
  nwg ua nwg txujkev hlub ruaj khov tshwm
   rua tug kws nwg laub roj tsaa ca lawd,
   yog Tavi hab nwg caaj ceg moog ib txhws.”