22

Davi zaj nkauj kov yeej

(Nt.Nk. 18:1-50)

1Hnub uas Yawmsaub cawm Davi dim hauv nws cov yeeb ncuab txhais tes huvsi thiab dim hauv Xa‑u txhais tes lawm, Davi thiaj hu zaj nkauj no rau Yawmsaub. 2Nws hais tias,
  “Yawmsaub yog kuv txhib zeb,
   yog kuv lub chaw ruaj khov,
   yog tus uas tso kuv dim,
  3yog kuv tus Vajtswv,
   yog txhib zeb uas kuv los nraim cev,
  yog kuv daim phiaj hlau,
   yog txwm kub uas cawm kuv dim,
  yog kuv lub chaw ruaj khov,
   yog kuv lub chaw nraim cev,
   thiab yog kuv tus cawmseej.
  Koj cawm kuv dim
   tej neeg limhiam ntais ntuj.
  4Kuv hu rau Yawmsaub
   tus uas tsim nyog qhuas,
  mas kuv thiaj dim hauv cov yeeb ncuab los.

  5“Tej nthwv dej uas yog kev tuag
   vij nkaus kuv,
   txojkev puam tsuaj nyab kiag kuv,
  6kuv mag txoj hlua
   uas cuab hauv tub tuag teb lawm,
  rooj ntxiab uas yog kev tuag
   nyob ntawm kuv xubntiag.
  7Thaum kuv raug kev txom nyem
   kuv thov hu Yawmsaub,
   kuv thov kuv tus Vajtswv.
  Nws nyob hauv nws lub tuam tsev
   hnov kuv lub suab,
  kuv tej lus thov
   nrov mus txog nws qhov ntsej.

  8“Lub ntiajteb ntseeg nkaws ua zog koog,
   tej lag zeb uas tiag lub ntuj
  kuj co nplawg ntia thiab ua zog kais
   vim yog Yawmsaub chim.
  9Pa taws tawm hauv
   Yawmsaub qhov ntswg los,
  thiab tej nplaim taws kub ceev
   tawm ntawm nws qhov ncauj los,
   thee kuj cig plaws tawm los.
  10Nws qheb rooj ntug nqes los,
   ntuj tsaus nti hauv nws qab kotaw.
  11Nws caij ib tug Khelunpee
   thiab ya mus ya los,
   pom nws caij kooj tis cua los.
  12Nws muab qhov tsaus ntuj los
   vij puag ncig nws,
  cov huab tsaus tsaus vim yog muaj dej
   ua lub kaus roos nws.
  13Tej thee ci ua nplaim tawm hauv qhov kaj
   uas nyob ntawm nws xubntiag los.
  14Yawmsaub ua xob nrov
   ntseeg nkaws saum ntuj,
   yog tus uas loj dua ntais ua suab nrov.
  15Nws tua nws rab xob
   ua rau lawv khiav tag,
  nws tso xob laim
   ua rau lawv tawg ua sab ua sua mus.
  16Mas thiaj li pom hiavtxwv
   ti nkaus qab thu,
  thiab pom tag nrho tej taw
   uas tiag lub ntiajteb no,
  rau thaum Yawmsaub cem
   thiab tshuab tej pa
   tawm hauv nws qhov ntswg los.

  17“Yawmsaub cev tes saum ntuj tuaj
   ntsiab nkaus kuv,
   nws rub kuv tawm hauv cov dej tob tob.
  18Nws cawm kuv dim
   kuv cov yeeb ncuab uas muaj zog
  thiab dim cov neeg uas ntxub kuv,
   rau qhov lawv muaj zog loj dua kuv.
  19Hnub uas kuv raug kev txom nyem ceeblaj
   mas lawv cia li tuaj tawm tsam kuv,
   tiamsis Yawmsaub ua kuv lub chaw tiag taw.
  20Nws coj kuv tawm mus
   nyob hauv lub chaw dav,
  nws tso kuv dim
   vim nws zoo siab xyiv fab rau kuv.

  21“Yawmsaub pub hmoov zoo rau kuv
   raws li kuv txojkev ncaj ncees.
  Yawmsaub pauj rau kuv
   raws li kuv txhais tes dawb huv.
  22Kuv taug nraim Yawmsaub txojkev
   thiab kuv tsis tau ua qhov phem
   es tso kuv tus Vajtswv tseg.
  23Rau qhov nws tej kevcai huvsi
   nyob ntawm kuv xubntiag
  thiab kuv tsis tau tig ntawm
   nws tej kab ke kiag li.
  24Kuv tsis muaj ib qho chaw thuam
   rau ntawm nws xubntiag,
  thiab kuv tswjhwm kuv tus kheej
   tsis ua txhaum.
  25Vim li no Yawmsaub thiaj pauj rau kuv
   raws li kuv txojkev ncaj ncees,
   thiab raws li nws pom kuv txojkev dawb huv.

  26“Yawmsaub, koj ua ncaj
   rau tus uas xib rau koj,
  koj ua koj txojkev zoo kawg nkaus
   tshwm rau tus uas tsis muaj chaw thuam li.
  27Koj ua koj txojkev dawb huv
   tshwm rau tus uas ua dawb huv,
  koj ua txojkev nkhaus
   tshwm rau tus uas siab nkhaus.
  28Koj tso cov neeg uas txo hwjchim dim,
   tiamsis koj tsom ntsoov
   ua rau cov uas khav theeb poob qes.
  29Au Yawmsaub, koj yog kuv lub teeb,
   Yawmsaub ua rau kuv qhov tsaus ntuj pom kev.
  30Yog koj pab,
   kuv yeej ntaus tau ib pab tub rog,
  yog kuv tus Vajtswv pab,
   kuv thiaj caws qia hla tau ntsa loog.
  31Tus Vajtswv no,
   mas nws txojkev zoo kawg nkaus,
  Yawmsaub lo lus cog tseg
   yeej muaj tseeb.
  Nws yog daim phiaj hlau thaiv txhua tus
   uas tuaj cawm siav rau hauv nws.

  32“Leejtwg yog Vajtswv,
   tsuas yog Yawmsaub xwb?
  Leejtwg ua txhib zeb,
   tsuas yog peb tus Vajtswv xwb?
  33Vajtswv yog kuv lub chaw
   nraim cev uas ruaj khov,
  thiab ua rau txojkev uas kuv taug
   tso siab plhuav.
  34Nws ua rau kuv txhais kotaw
   zoo yam nkaus li kotaw maum muas lwj,
  thiab nws tso kuv nyob tso siab plhuav
   saum tej roob siab.
  35Nws cob kuv txhais tes
   kom txawj ua rog,
  kuv txhais npab thiaj rub tau
   hneev nti tooj liab.
  36Koj pub daim phiaj hlau
   uas cawm dim rau kuv,
   thiab koj nqes los pab ua rau kuv hlob tuaj.
  37Koj pub kuv taug txojkev dav
   thiab kuv txhais taw tsis plam.
  38Kuv caum kuv cov yeeb ncuab
   thiab ua kom lawv puam tsuaj,
  kuv tsis thim rov qab mus txog
   thaum lawv puam tsuaj tag.
  39Kuv rhuav tshem lawv,
   kuv ntaus lawv ntsoog tag
  lawv thiaj sawv tsis taus,
   lawv ntog rau ntawm kuv kotaw.
  40Koj muab zog
   sia ntawm kuv duav mus ua rog.
  Koj ua rau kuv cov yeeb ncuab
   ntog khwb tag nrho ntawm kuv xubntiag.
  41Koj ua rau kuv cov yeeb ncuab
   thim khiav tig nrob qaum rau kuv,
  thiab cov uas ntxub kuv
   mas kuv ua kom puam tsuaj tag.
  42Lawv tsa muag ntsia
   los tsis muaj leejtwg cawm tau lawv dim,
  lawv hu thov Yawmsaub
   tiamsis nws tsis teb lawv.
  43Kuv muab lawv tsoo mos nyoos
   yam li hmoov av,
  kuv muab lawv tsoo tawg tsuj
   yam li tej av nplaum ntawm ntug kev.

  44“Koj cawm kuv dim
   qhov uas nrog tej neeg sib txeeb.
  Koj tuav rawv kuv
   ua ib tsoom tebchaws tus thawj,
  tej neeg uas kuv tsis tau paub dua
   los kuj zwm rau kuv.
  45Lwm haiv neeg
   kuj tuaj pe khwb nkaus rau ntawm kuv.
  Thaum lawv tau hnov txog kuv
   lawv kuj mloog kuv lus.
  46Lwm haiv neeg poob siab tag,
   thiab tawm hauv lawv lub chaw ruaj khov
   ua ib ce tshee hnyo los.

  47“Yawmsaub yeej muaj txojsia nyob.
   Cia li qhuas kuv txhib zeb.
  Cia li txhawb nqa kuv tus Vajtswv
   uas yog txhib zeb uas cawm kuv dim,
  48yog tus Vajtswv uas pab kuv ua pauj
   thiab coj tej neeg nyob
   rau hauv kuv qab kev tswjhwm,
  49thiab cawm kuv dim
   ntawm kuv cov yeeb ncuab.
  Koj yog tus uas tsa kuv sawv
   siab dua cov uas tawm tsam kuv.
  Koj twb tso kuv dim
   ntawm cov neeg limhiam ntais ntuj.
  50Au Yawmsaub, vim li no
   kuv thiaj qhuas ntxhias koj
  rau hauv ib tsoom tebchaws sawvdaws
   thiab hu nkauj qhuas koj lub npe.
  51Yawmsaub pub kev kov yeej loj
   rau nws tus vajntxwv,
  nws ua nws txojkev hlub ruaj khov
   tshwm rau tus uas nws hliv roj tsa cia lawd,
   yog Davi thiab nws caj ces mus ib txhis.”