22

Daviv Zaj Nkauj Ua Tus TSWV Tsaug

(Phau Ntawv Nkauj 18)

1Thaum tus TSWV cawm Daviv dim ntawm Xa-ules thiab Daviv cov yeebncuab los, Daviv hu zaj nkauj no ua tus TSWV tsaug:
  2Tus TSWV yog tus tsomkwm saib xyuas kuv;
  nws yog kuv lub chaw nkaum uas ruaj khov.
  3Kuv tus Vajtswv yog tus tsomkwm saib xyuas kuv,
  thiab twb yog muaj nws kuv thiaj tau nyob kaj siab lug.
  Nws tiv thaiv kuv ib yam li daim thaiv hniav ntaj;
  nws tiv thaiv kuv thiab muab kuv tso rau qhov chaw thajyeeb lug.
  Nws yog kuv tus cawmseej, nws tsomkwm kuv
  thiab pab kuv dim txojkev puastsuaj.
  4Tsimnyog kuv qhuas tus TSWV, kuv tsa suab hlo thov tus TSWV
  thiab nws cawm kuv dim ntawm kuv cov yeebncuab.

  5Kev tuag nphau npog nyob ibncig kuv;
  txojkev puastsuaj nphau phwj yaws tuaj qhwv nkaus kuv.
  6Txojkev tuag uas txaus ntshai nyob ibncig kuv,
  thiab lub qhov ntxa cuab lug thaiv kuv kev tsis pub kuv dhau.
  7Thaum kuv ntsib kev nyuaj siab ntxhov plawv kuv hu tus TSWV xwb;
   kuv hu kuv tus Vajtswv pab kuv.
  Hauv nws lub Tuamtsev nws hnov kuv tej lus thov;
  nws mloog kuv lub suab quaj thov nws pab.

  8Ces lub ntiajteb txawm qeeg thiab ua zog koog;
  ncej ntug quaj qeeg nkaws nyob tsis tswm rau qhov Vajtswv chim heev!
  9Pa ncho auv niab hauv nws lub qhov ntswg tuaj,
  nplaim taws thiab hluavncaig cig lam lug hauv nws lub qhovncauj.
  10Nws muab lub ntuj dua qhib plho thiab nqis plhuav,
  nrog cov huab tsaus dub nciab hauv nws qab xib taws los.
  11Nws caij tus qhelus, thiab ya ceev heev,
  pom nws nyob rawv saum ob phab tis cua.
  12Nws ua qhov tsaus ntuj thaiv nws;
  tauv huab tuab uas muaj nag nyob ibncig nws;
  13muaj xob laim ua txim taws cig liab vog ntawm nws xubntiag.

  14Tus TSWV ua xob nroo qeeg nkaws saum ntuj tuaj,
  thiab hnov Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus lub suab.
  15Nws tua nws xibxub hneevnti tuaj, thiab nws cov yeebncuab
  khiav ri sua nws ua kom xob laim liab vog muab lawv raws tawm khiav.
  16Qab thu dej hiavtxwv pom kev lam lug,
  thiab tsis muaj ib yam dabtsi thaiv tau tej cag ntiajteb,
  thaum tus TSWV npautaws, nws cem nws cov yeebncuab nyooj laws.

  17Tus TSWV cev tes saud tuaj tuav kuv;
  nws npo kuv tawm hauv dej qhov uas tob tshaj plaws los.
  18Nws cawm kuv dim ntawm kuv cov yeebncuab lub hwjchim
  dim ntawm cov uas ntxub kuv thiab cov uas muaj zog dua kuv.
  19Luag tuaj tawmtsam kuv, thaum kuv raug
  kev txomnyem, tiamsis tus TSWV tsomkwm kuv.
  20Nws coj kuv los nyob rau ntawm qhov chaw dav;
  nws cawm kuv, rau qhov nws txaus siab rau kuv.

21Tus TSWV muab nqi zog rau kuv rau qhov kuv ua ncaj ncees;
  nws foom koob hmoov rau kuv, rau qhov kuv tsis tau ua txhaum.
  22Kuv ua raws li tus TSWV txoj kevcai;
   kuv tsis tso kuv tus Vajtswv tseg li.
  23Kuv ua raws li nws tej kevcai qhia;
   kuv tsis tawv ncauj, kuv mloog nws tej lus samhwm.
  24Nws paub hais tias kuv tsis tau ua txhaum,
  rau qhov kuv yeej ceevfaj nraim tsis ua yuam kev.
  25Yog li ntawd, nws thiaj muab nqi zog rau kuv rau qhov kuv ua ncaj ncees,
  vim nws paub hais tias kuv tsis tau ua txhaum.

  26Tus TSWV, koj yeej ua ncaj ncees rau
  cov neeg uas muab siab npuab koj, thiab ua zoo rau cov neeg uas ua zoo rau koj.
  27Koj ua siab dawb paug rau cov neeg dawbhuv,
  tiamsis koj ntxub ntxaug cov neeg siab phem siab nkhaus.
  28Koj cawm cov neeg uas txo hwjchim,
  tiamsis koj txo cov neeg uas khavtheeb lub hwjchim.

  29Tus TSWV, koj yog kuv lub teeb;
  koj ua rau kuv txojkev tsaus ntuj pom kev kaj nrig.
  30Koj pub kuv muaj zog ntaus yeej kuv cov yeebncuab
  thiab muaj peevxwm kovyeej lawv tej kev tawmtsam.

  31Tej uas Vajtswv ua puavleej zoo, tus TSWV tej lus yog lus tseeb.
  Nws zoo li daim thaiv hniav ntaj rau txhua tus uas vam khom nws.
  32Tus TSWV tib leeg thiaj yog Vajtswv;
  Vajtswv tib leeg thiaj yog tus tsomkwm peb.
  33Tus Vajtswv no yog kuv qhov chaw nraim
  cev uas ruaj khov, nws ua rau kuv txoj haukev kaj nrig.
  34Nws ua rau kuv ob txhais taw tsuj khov ib yam li tej rau muaslwj;
  nws tsomkwm kuv nyob kaj siab lug saum tej roob.
  35Nws qhia kuv ntaus rog, kuv thiaj muaj
  peevxwm tua tau rab hneevnti uas muaj zog kawg nkaus.

  36Tus TSWV, koj tsomkwm kuv thiab cawm kuv dim;
  koj txojkev pab ua rau kuv muaj hwjchim loj.
  37Koj tsomkwm tsis pub luag ntes tau kuv, thiab kuv tsis ntog ib zaug li.
  38Kuv caum kuv cov yeebncuab thiab tua yeej lawv;
  kuv tsis tso tseg mus txog thaum kuv ua rau lawv puastsuaj tas.
  39Kuv muab lawv ntaus ntog tas thiab
  lawv yeej sawv tsis taus li; lawv pw nrom siav nrag ntawm kuv kotaw.
  40Koj txhawb kuv lub zog, kuv thiaj muaj zog
  sib tua hauv tshavrog, thiab pub kuv yeej kuv cov yeebncuab.
  41Koj ua rau kuv cov yeebncuab khiav tawm ntawm kuv hauv ntej mus;
  kuv ua rau txhua tus uas ntxub kuv raug puastsuaj tas huv tibsi.
  42Lawv nrhiav kev pab, tiamsis tsis muaj leejtwg pab lawv;
  lawv thov tus TSWV, tiamsis nws tsis teb lawv.
  43Kuv muab lawv tsoo tawg mos nyoos ib yam li tej hmoov av;
  kuv tsuj lawv ib yam li tsuj tej av nkos hauv plawv kev.

  44Koj cawm kuv dim ntawm cov neeg uas ntxeev siab rau kuv,
  thiab koj cia kuv ua tus kav ntau haivneeg;
  tej haivneeg uas kuv tsis tau paub dua los nimno twb los zwm rau kuv lawm.
  45Tej neeg txawv tebchaws los tuaj qhau hau hawm kuv huv tibsi;
  thaum lawv hnov kuv hais, lawv yeej hwm thiab mloog kuv tej lus.
  46Lawv qaug zog thiab tawm tej tus tshee na hauv lawv tej chaw nyob
   tuaj.

  47Tus TSWV uas muaj sia nyob, ua tsaug uas koj yog tus tsomkwm kuv.
  Cia li piav Vajtswv tus uas cawm kuv lub koob kom nrov ncha moo lug!
  48Nws pab kuv tua yeej kuv cov yeebncuab;
  nws muab ntau haivneeg rau kuv kav
  49thiab cawm kuv dim ntawm kuv cov yeebncuab.
  Tus TSWV, koj pab kuv tua yeej kuv cov yeebncuab lawm tiag,
  thiab pab kuv dim ntawm cov neeg limhiam uas tuaj txov kuv.
  50Yog li ntawd, kuv ua koj tsaug tabmeeg
  txhua haivneeg; kuv hu nkauj qhua koj tib leeg xwb.
  51Vajtswv pab nws tus vajntxwv muaj yeej loj kawg nkaus li;
  nws yeej hlub tus uas nws xaiv tseg lawm;
  nws hlub Daviv thiab Daviv cov xeebntxwv, mus ibtxhis li.