22

Ndaawitv Ceng Nyei Nzung

(Beiv mangc Singx Nzung 18:1-50)

1Ndaawitv baaux naaiv diuh nzung nyei waac bun Ziouv doix Ziouv njoux ninh biaux ndutv ninh nyei yietc zungv win-wangv caux Saulo nyei buoz-ndiev wuov hnoi. 2Ninh gorngv,
  “Ziouv zoux yie nyei la'bieiv,
   yie kaux wuonv nyei dorngx caux njoux yie wuov dauh.
   3Yie nyei Tin-Hungh se yie nyei la'bieiv, dongh yie ndaauh kaux wuov dauh.
   Ninh zoux yie nyei torngv-baaih, zoux qaqv tengx yie hingh jiex.
  Ninh zoux wuonv nyei dorngx beu yie, zoux yie ndaauh kaux nyei dorngx,
   yie nyei njoux ziouv.
   Meih njoux yie biaux ndutv ciouv nyei sic.
  4Yie heuc Ziouv, dongh puix duqv mienh ceng wuov dauh.
   Ninh yaac njoux yie biaux ndutv yie nyei win-wangv.
  5“Maaih zuqc daic nyei qaqv hnangv wuom-laangc weih jienv yie,
   zuqc mietc nyei jauv hnangv wuom-laangc beqv yiemx jienv yie.
  6Yiemh gen nyei hlaang nzenc jienv yie,
   haih daic nyei qaqv mbiorngz jienv yie hnangv mungz nor.
  7Zuqc kouv nyei ziangh hoc yie heuc jienv tov Ziouv.
   Yie jouh yie nyei Tin-Hungh.
  Ninh yiem ninh nyei singx dinc gu'nyuoz muangx haiz yie nyei qiex.
   Yie heuc jienv ninh nyei qiex bieqc taux ninh nyei m'normh.
  8“Wuov zanc ndau-beih zuqc mbungh mbungh mbienv-mbienv nyei,
   lungh nyei gorn-ndoqv yaac zuqc ndanc dongz nyanh nyanh nyei,
   weic zuqc ninh qiex jiez.
  9Douz-sioux yangh ninh nyei mba'zorng cuotv.
   Ninh nyei nzuih cuotv haih buov qui nyei douz,
   caux maaih douz-mbietc nyei douz-taanx.
  10Ninh bun lungh nqoi ziouc njiec daaih,
   maaih mbuonx-jieqv yiem ninh nyei zaux-ndiev.
  11Ninh geh ⟨ke^lu^mbim⟩ ndaix mingh,
   buatc ninh bangc nziaaux nyei qaqv daaih.
  12Ninh bun hmuangx om ninh nyei sin,
   gapv zunv nyei wuom benx mbuonx-jieqv torngv jienv ninh.
  13Yiem ninh nyei nza'hmien njang haic nyei njang
   hnangv maaih jienv douz nyei taanx
   njapc njapc nyei cuotv hnangv mba'lingc nor.
  14Ziouv yiem gu'nguaaic lungh
   gorngv cuotv hnangv mba'ong mbui,
   Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh mbui.
  15Ninh buonv cuotv forng-cang zoux bun win-wangv nzaanx.
   Ninh borngz mba'lingc, haeqv win-wangv biaux lunc nzengc.
  16Ziouv hatc hniev nyei,
   ninh biomv qiex yangh ninh nyei mba'zorng cuotv.
  Koiv nyei ndoqv ziouc hinc cuotv daaih,
   ndau nyei gorn-ndoqv yaac cuotv daaih nqaengc nyei.
  17“Ninh yiem gu'nguaaic hlang nyei dorngx sung buoz zorqv yie,
   yiem wuom-ndo nyei dorngx baeng cuotv daaih.
  18Ninh njoux yie biaux ndutv yie henv haic nyei win-wangv
   caux nzorng yie wuov deix mienh,
   weic zuqc ninh mbuo gauh henv jiex yie.
  19Yie zuqc zeqc naanc nyei hnoi-nyieqc ninh mbuo daaih hoic yie,
   mv baac Ziouv zoux yie kaux nyei dorngx.
  20Ninh dorh yie cuotv daaih taux norm jangv nyei dorngx.
   Ninh njoux yie weic zuqc ninh a'hneiv yie.
  21“Ziux yie zoux duqv horpc, Ziouv bun zingh nyeic yie.
   Ziux yie maiv zoux dorngc, ninh winh bun yie.
  22Weic zuqc yie gan nzengc Ziouv nyei doz,
   yie maiv zoux waaic ngaengc yie nyei Tin-Hungh.
  23Ninh nyei yietc zungv leiz yiem yie nyei nza'hmien,
   yie yaac maiv leih nqoi ninh nyei leiz-latc.
  24Yie yiem ninh nyei nza'hmien maiv maaih dorngc nyei dorngx.
   Yie yaac goux longx ganh, maiv zoux dorngc zuiz.
  25Weic naaiv, ziux yie zoux duqv horpc,
   yaac ziux ninh mangc buatc yie cing-nzengc,
   Ziouv winh bun yie.
  26“Weic ziepc zuoqv nyei mienh meih bun cing meih ziepc zuoqv,
   weic maiv maaih dorngx nqemh nyei mienh, meih bun cing meih ganh maiv maaih dorngx nqemh.
  27Weic cing-nzengc wuov deix, meih bun cing meih ganh cing-nzengc.
   Weic hnyouv njuotv nyei mienh, meih yaac bun cing meih ngaengc ninh mbuo.
  28Meih njoux nyiemc ganh zoux faix nyei mienh,
   mv baac meih nyei m'zing mangc jienv ceng-hlo wuov deix
   weic bun ninh mbuo ndortv njiec.
  29O Ziouv aac, meih zoux yie nyei dang.
   Yie nyei Tin-Hungh, ziux yie hmuangx nyei dorngx njang daaih.
  30Yie bangc meih ziouc haih mborqv duqv jun-baeng.
   Yie kaux yie nyei Tin-Hungh haih biu jiex zingh laatc.
  31“Tin-Hungh aeqv, ninh nyei doz dunh yunh nyei.
   Ziouv laengz nyei waac, buatc za'gengh zien nyei.
  Ninh zoux torngv-baaih
   weic yietc zungv ndaauh kaux ninh nyei mienh.
  32Cuotv liuz Ziouv,
   haaix dauh zoux Tin-Hungh?
  Cuotv liuz mbuo nyei Tin-Hungh,
   haaix dauh benx wuov norm ⟨La'bieiv?⟩
  33Tin-Hungh se yie kaux duqv wuonv nyei dorngx.
   Ninh yaac bun yie nyei jauv baengh orn.
  34Ninh bun yie nyei zaux hnangv njaih nyeiz nyei deih nor,
   caaiv duqv jienv,
  yaac bun yie haih yiem hlang nyei dorngx souv duqv wuonv.
  35Ninh njaaux yie hoqc linc mborqv jaax,
   yie nyei buoz cingx daaih haih baeng dongh siqv juang-zinx.
  36Meih bun meih nyei njoux en weic zoux yie nyei torngv-baaih.
   Zatv ganh njiec bun yie duqv zoux hlo.
  37Meih bun yie nyei zaux caaiv nyei dorngx jangv,
   yie nyei zaux ziouc maiv piatv.
  38“Yie zunc yie nyei win-wangv yaac mietc ninh mbuo.
   Yie maiv daaux sin nzuonx taux ninh mbuo zuqc baaic nzengc.
  39Yie baaic nzengc ninh mbuo, mborqv ninh mbuo
   taux ninh mbuo maiv haih jiez sin.
   Ninh mbuo king njiec yie nyei zaux-hlen.
  40Weic zuqc meih bun yie maaih qaqv mborqv jaax,
   daaih mborqv yie wuov deix, meih bun zuqc yiem yie nyei buoz-ndiev.
  41Meih yaac bun yie nyei win-wangv huin nqaang biaux.
   Yie yaac duqv mietc nzengc nzorng yie wuov deix.
  42Ninh mbuo mangc mv baac maiv maaih haaix dauh njoux ninh mbuo.
   Ninh mbuo heuc Ziouv, mv baac ninh maiv dau ninh mbuo.
  43Yie mborqv ninh mbuo muonc hnangv ndau-beih nyei nie-mbung,
   yie caaiv ninh mbuo yaac ndamc ninh mbuo hnangv jauv zaangc nyei wuom-bamc ndorngh nor.
  44“Meih njoux yie biaux ndutv, maiv zuqc baeqc fingx ngaengc nyei sic.
   Meih beu jienv yie zoux maanc guoqv nyei bieiv zeiv.
   Dongh zinh ndaangc yie maiv hiuv nyei baeqc fingx fu-sux yie.
  45Ninh mbuo yietv muangx haiz yie nyei mengh dauh ninh mbuo muangx yie,
   Janx gamh nziex jienv nyei daaih mbaapv njiec yie nyei nza'hmien.
  46Janx hnyouv mau nzengc,
   sin zinx nyanh nyanh nyei cuotv ninh mbuo weih wuonv nyei dorngx.
  47“Ziouv ziangh jienv. Oix zuqc ceng beu yie nyei ⟨La'bieiv.⟩
   Oix zuqc taaih yie nyei Tin-Hungh, dongh yie nyei njoux en nyei La'bieiv.
  48Se naaiv dauh Tin-Hungh tengx yie jaauv win,
   yaac bun maanc fingx zuqc yiem yie nyei buoz-ndiev.
  49Ninh dorh yie biaux ndutv yie nyei win-wangv,
   yaac bouh yie faaux gauh hlang jiex yie nyei win-jaa.
   Meih njoux yie biaux ndutv mienh doqc mienh.
  50O Ziouv aac, weic naaiv yie ziouc yiem maanc guoqv mienh mbu'ndongx ceng meih,
   yaac baaux nzung ceng meih nyei mengh.
  51Ninh ceix hlo haic nyei njoux en bun ninh nyei hungh diex,
   yaac bun cing ninh ziepc zuoqv nyei hnamv ninh ⟨longc youh orn daaih wuov dauh,⟩
   se bun Ndaawitv caux ninh nyei hoz doic taux yietc liuz.”