23

Davi tej lus uas hais thaum kawg

1No yog Davi tej lus uas hais thaum kawg,
  “No yog tej lus uas Yexi tus tub Davi tau hais,
   yog tus uas raug muab tsa ua tus hlob,
  yog tus uas Yakhauj tus Vajtswv hliv roj tsa,
   yog tus uas phim tej nkauj
   uas hu tau zoo kawg rau cov Yixayee.
  2Yawmsaub tus Ntsuj Plig kom kuv hais,
   nws tej lus nyob ntawm kuv tus nplaig.
  3Yixayee tus Vajtswv twb hais lawm,
   Yixayee Txhib Zeb twb hais rau kuv tias,
  ‘Thaum leejtwg kav neeg ncaj,
   yog qhov uas nws paub ntshai Vajtswv
   ua rau nws txawj kav,
  4mas nws ci rau lawv zoo yam nkaus li
   qhov kaj thaum sawv ntxov,
  zoo yam li lub hnub ci
   rau tagkis tsis muaj huab,
  thiab yam li nag ua rau nroj tsuag
   tuaj ntsuab xiab saum npoo av.’

  5“Kuv caj ces nyob ruaj
   rau hauv Vajtswv los tsis yog?
  Rau qhov Vajtswv cog lus
   ib txhiab ib txhis rau kuv,
  thiab cog lus txhua yam
   muaj kab muaj ke ruaj khov.
  Nws yuav tsis ua rau
   qhov uas kuv dim kom tiav lov,
  thiab tsis pub kuv tau txhua yam
   uas kuv lub siab xav lov?
  6Tiamsis cov uas tsis hwm Vajtswv
   yuav zoo yam nkaus li
  tej pos uas muab xyeeb pov tseg
   rau qhov yuav xuas tes khaws los tsis tau.
  7Tus uas kov tej ntawd
   yuav xuas cuab yeej hlau
   lossis xuas tus ko hmuv
  thiab yuav muab hluavtaws hlawv
   kub hnyiab tag rau qhov ntawd.”

Davi cov tuam leem

(1VKk. 11:10-41)

8No yog Davi cov tuam leem tej npe. Yause Npasenpe uas yog cum Thamauni yog tus thawj hauv pab peb tug tuam leem. Nws xuas hmuv mus ua ib zaug rog rau yim pua leej mas muab lawv tua tag huvsi.
9Peb tus tuam leem ntawd tus ob yog Daudau tus tub Ele‑axa uas yog Ahau‑a cum. Nws nrog Davi nyob rau thaum uas lawv twv cov Filixatee uas sau zog tuaj ua ke yuav ua rog qhov ntawd, mas cov Yixayee kuj thim rov qab. 10Ces Ele‑axa sawv ntawm nws lub chaw tua cov Filixatee mus txog thaum nws txhais tes loog tag lo rau nws rab ntaj. Hnub ntawd Yawmsaub ua kom kov yeej kiag. Cov tub rog kuj rov tuaj rau ntawm nws, tsuas yog tuaj daws tej qhov txhia chaw ntawm cov neeg uas muab tua tau lawd.
11Tus peb yog Sama uas yog Ake nyob hauv Hala tus tub. Cov Filixatee sau zog tuaj ua ke rau ntawm Lehi uas yog ib thaj teb uas muaj taum liab puv nkaus. Cov tub rog kuj thim khiav cov Filixatee lawm. 12Tiamsis Sama sawv khov kho hauv nruab nrab thaj teb ntawd zov rawv thaj teb ntawd thiab tua cov Filixatee. Mas Yawmsaub ua kom kov yeej kiag.
13Thaum lub caij sau qoob muaj peb leeg hauv peb caug tus thawj rog nqes mus cuag Davi hauv lub qhov tsua Adulas rau thaum cov Filixatee ib pab ua yeej hauv lub hav Lefa‑i. 14Thaum ntawd Davi nyob hauv lub chaw ruaj khov thiab cov Filixatee ib pab tub rog kuj nyob zov rawv hauv lub moos Npelehee. 15Mas Davi txawm hais seev yees tias, “Kheev muaj ib tug mus nqa tau cov dej hauv lub qhov dej uas nyob ntawm ib sab rooj loog Npelehee los rau kuv haus.” 16Mas peb tug tuam leem ntawd thiaj txeem plaws hauv cov Filixatee lub yeej mus ntaus tau dej hauv lub qhov dej ntawm Npelehee ib sab rooj loog coj los pub rau Davi. Tiamsis Davi tsis kam haus cov dej ntawd, nws muab hliv xyeem rau Yawmsaub, 17thiab hais tias, “Au Yawmsaub, thov tsis txhob cia kuv ua li no. Kuv yuav haus cov neeg uas sev nyog txojsia mus ntawd cov ntshav lov?” Ua li no nws thiaj tsis kam haus. Tej no yog tej uas peb tug tuam leem ntawd ua.
18Yau‑a tus kwv Anpisai uas yog Xeluya tus tub ua peb caug leej ntawd tus thawj. Nws xuas hmuv ua rog rau peb puas leej mas muab lawv tua tag huvsi mas thiaj tau koob meej ib yam li peb leeg ntawd. 19Nws yog tus uas muaj koob meej ntau dua peb caug leej ntawd.b Nws ua tus thawj uas kav peb caug leej tiamsis tsis suav nws rau hauv peb leeg ntawd.
20Yehauyada tus tub Npenaya yog ib tug siab loj siab tuab hauv lub moos Khaxe‑ee, nws ua tej qhov haujlwm loj. Nws tau tua Mau‑a cov tub rog ob tug uas muaj zog kawg li. Thiab nws tau nqes rau hauv lub qhov mas tua tau ib tug tsov ntxhuav rau hnub uas los daus xib daus npu. 21Thiab nws tau tua ib tug neeg Iyi, yog ib tug uas zoo nraug kawg. Tus Iyi ntawd tuav rawv ib rab hmuv tiamsis Npenaya coj tus pas nrig mus rau ntawm tus Iyi xwb, ces txeeb tau tus Iyi rab hmuv ntawm nws tes muab nws rab hmuv rov nkaug tus Iyi tuag. 22Yehauyada tus tub Npenaya tau ua tej haujlwm no thiab tau koob meej ib yam nkaus li peb tug tuam leem ntawd. 23Nws muaj koob meej hauv peb caug leej ntawd tiamsis tsis suav nws rau hauv peb tug tuam leem ntawd. Davi kuj tsa nws ua tus thawj kav pab tub rog uas zov vajntxwv.
24Peb caug leej ntawd tej npe yog li no, Yau‑a tus kwv Axahee, Daudau tus tub Eehanas uas nyob hauv Npelehee, 25Sama hauv lub moos Falau, Elikha hauv moos Falau, 26Helexi uas yog Pati cum, Ikhe tus tub Ila hauv moos Thekhau‑a, 27Anpiyexaw hauv moos Anathau, Menpunai uas yog Husa cum, 28Xamoo hauv cum Ahau‑a, Mahalai hauv moos Nethaufa, 29Npa‑anas tus tub Hele hauv moos Nethaufa, Linpai tus tub Ithai hauv moos Kinpe‑a hauv Npeeyamee tebchaws, 30Npenaya hauv moos Pilathoo, Hidai uas nyob ntawm tus dej Ka‑a, 31Anpi Yanpoo uas yog Anpa cum, Amave hauv moos Npahuli, 32Eliyanpa hauv moos Sa‑anpoo, Yasee cov tub, Yaunathas, 33Sama hauv moos Hala, Sala tus tub Ahiyas hauv moos Hala, 34Ahanpai tus tub Elifele hauv moos Ma‑akha, Ahithaufee tus tub Elias hauv moos Kilau, 35Helau hauv moos Khamee, Palai hauv moos Anpa, 36Nathas tus tub Ikas hauv moos Xaunpa, Npani xeem Kas, 37Xeleb uas yog neeg Asmoo, Nahalai hauv moos Npe‑awlau uas kwv Xeluya tus tub Yau‑a tej cuab yeej ua rog, 38Ilas uas yog Ithala cum, Kale hauv cum Ithala, 39thiab Uliya uas yog neeg Hithai. Huvsi muaj peb caug xya leej.