24

Daviv Sau Cov Yixalayees Npe

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 21.1-27)

1Muaj ib zaug tus TSWV chim heev rau cov Yixalayees, tus TSWV thiaj tshoov Daviv siab kom nws ua rau lawv tau kev txomnyem. Tus TSWV hais rau Daviv hais tias, “Koj cia li mus suav kom tag nrho cov Yixalayees thiab cov Yudas saib muaj npaum li cas.” 2Yog li ntawd, Daviv thiaj hais rau Yau-am uas yog nws tus thawj tubrog hais tias, “Koj cia li coj koj cov nomtswv nrog koj mus txheeb cov Yixalayees txhua xeem npe thoob plaws hauv lub tebchaws sab tom no mus ti nkaus sab tom ub. Kuv xav paub saib peb muaj pejxeem coob npaum li cas.”
3Tiamsis Yau-am teb vajntxwv hais tias, “Vajntxwv, thov kom tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv pub cov pejxeem Yixalayees huam vam coob dua qub ib puas npaug ntxiv rau cov uas tamsim no muaj lawm, thiab thov kom koj muaj sia nyob ntev pom nws ua tej no. Tiamsis vajntxwv, vim li cas koj thiaj xav kom ua tej no?” 4Vajntxwv hais tawv qhawv kom Yau-am thiab nws cov nomtswv ua raws li vajntxwv tej lus xwb, lawv thiaj tawm mus suav cov pejxeem Yixalayees lawm.
5Lawv mus hla tus dej Yauladees thiab mus so rau ntawm lub nroog Alu-es sab nrad, lub nroog ntawd nyob hauv plawv lub hav uas yog xeem Khas cheebtsam av. Lawv thiaj tawm ntawm qhov chaw ntawd nce toj mus rau sab qaumteb pem Yaxeles, 6thiab mus rau hauv lub nroog Nkile-as, mus rau hauv lub nroog Kades uas nyob hauv cov Hitis cheebtsam av. Dhau ntawd, lawv mus rau hauv lub nroog Das, thiab lawv tawm hauv Das lub nroog mus rau sab hnub poob mus txog rau hauv lub nroog Xidoos. 7Ces lawv mus rau sab qabteb, mus txog rau hauv lub nroog Tiles uas muaj ntsa yeej thaiv, thiab lawv ncig mus txhua nrho cov Hivis thiab cov Kana-as tej nroog, thaum kawg lawv los txog rau hauv lub nroog Npesenpas uas nyob hauv lub xeev Yudas sab qabteb. 8Yog li ntawd, lawv thiaj mus ncig thoob plaws lub tebchaws tau cuaj lub hlis thiab nees nkaum hnub, lawv mam li rov los txog rau hauv lub nroog Yeluxalees. 9Lawv los qhia rau vajntxwv hais tias, cov Yixalayees tej txivneej uas ua taus tubrog muaj yim puas txhiab leej thiab cov Yudas muaj tsib puas txhiab leej.
10Tiamsis tom qab uas Daviv txheeb npe tas lawm, nws nyuaj siab kawg li, nws hais rau tus TSWV hais tias, “Kuv ua li no mas yog kuv ua txhaum loj heev lawm. Thov koj zam txim rau kuv rau qhov kuv tau ua tej yam uas ruam kawg li.”
11-12Tus TSWV hais rau Nkas uas yog Daviv tus cevlus hais tias, “Koj cia li mus qhia rau Daviv hais tias, kuv muab peb yam rau nws xaiv, kom nws xaiv ib yam. Nws xaiv yam twg kuv yuav muab yam ntawd rau nws.” Tagkis kaj ntug thaum Daviv sawv lawm, 13Nkas thiaj mus ntsib Daviv thiab piav tus TSWV tej lus rau Daviv mloog raws li tus TSWV hais, thiab nug hais tias, “Saib koj yuav xaiv yam twg? Koj yuav cia koj lub tebchaws raug kev tshaib nqis peb xyoos lossis yuav cia koj khiav nkaum koj cov yeebncuab peb lub hlis lossis yuav cia kab mob aws mob ntsha los raug koj lub tebchaws peb hnub? Koj cia li ua tib zoo xav thiab qhia rau kuv paub, kuv yuav coj koj tej lus mus qhia rau tus TSWV.”
14Daviv teb hais tias, “Nyuaj kuv siab kawg li! Tiamsis kuv tsis xav cia neeg rau txim rau peb. Thov cia tus TSWV tib leeg rau txim rau peb xwb, rau qhov nws muaj lub siab hlub.” 15Yog li ntawd, tus TSWV thiaj tso kab mob aws los rau cov Yixalayees, pib kiag thaum sawv ntxov mus txog rau thaum lub sijhawm uas nws teem tseg. Txij ntua sab tebchaws tom no mus tis nkaus rau sab tebchaws tom ub, cov Yixalayees tuag xya caum txhiab leej. 16Thaum Vajtswv tus timtswv tabtom yuav rhuav lub nroog Yeluxalees, tus TSWV hloov siab qhov uas nws rau txim rau cov neeg uas nyob hauv thiab hais rau tus timtswv uas tua lawv ntawd hais tias, “Tso tseg, txaus lawm!” Thaum ntawd tus timtswv tabtom los ncaj rau saum Alaunas uas yog cov neeg Yenpus lub tshav ntaus nplej.
17Daviv pom tus timtswv uas los tua cov neeg ntawd, nws thiaj hais rau tus TSWV hais tias, “Kuv yog tus ua txhaum. Kuv tib leeg thiaj yog tus ua txhaum xwb. Cov neeg txomnyem no tau ua txhaum dabtsi thiab? Koj cia li rau txim rau kuv thiab kuv tsevneeg nkaus xwb.”
18Hnub ntawd Nkas mus cuag Daviv thiab hais rau Daviv hais tias, “Koj cia li mus pem Alaunas lub tshav ntaus nplej thiab ua ib lub thaj rau tus TSWV.” 19Daviv mloog tus TSWV lus thiab mus ua raws li Nkas hais rau nws lawm. 20Thaum Alaunas pom dheev vajntxwv thiab cov nomtswv tuaj cuag Alaunas. Alaunas txhos caug ntua rau hauv av ntawm Daviv xubntiag 21thiab nug hais tias, “Vajntxwv, vim li cas koj tuaj ntawm no?”
 Daviv teb hais tias, “Kuv tuaj thov muas koj lub tshav ntaus nplej ua chaw teeb ib lub thaj rau tus TSWV, thov kom nws tsis txhob tso tej kab mob aws los rau peb ntxiv lawm.”
22Alaunas hais tias, “Vajntxwv, kuv muab pub rau koj, kom koj thiaj tau chaw fij khoom rau tus TSWV raws li koj pom zoo. Koj cia li muab cov heev nyuj no tua hlawv rau saum lub thaj fij rau tus TSWV; koj muab cov nyuj no tej quab thiab tej txiag ntaus nplej los ua taws rauv.” 23Alaunas muab tagnrho tej ntawd rau vajntxwv thiab hais rau vajntxwv hais tias, “Thov kom tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv lees yuav koj tej khoom fij.”
24Tiamsis vajntxwv teb hais tias, “Tsis ua li ntawd, kuv yuav them nqi kom txaus rau koj. Kuv yuav tsis muab yam uas kuv tsis tau tshwm nqi fij rau tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv li.” Ces vajntxwv thiaj muab tau tsib caug daim nyiaj yuav Alaunas lub tshav ntaus nplej thiab cov heev nyuj ntawd. 25Ces Daviv ua lub thaj rau tus TSWV thiab tua tsiaj hlawv fij theej txhoj thiab fij ua kev sib raug zoo. Tus TSWV teb Daviv tej lus thov, ces tej kab mob aws mob ntsha uas raug cov Yixalayees thiaj tseg kiag lawm.