2

Tsa Davi ua vajntxwv kav Yuda

1Dhau ntawd Davi nug Yawmsaub tias, “Kuv yuav nce mus rau hauv Yuda tej moos ib lub twg los tsis mus?” Yawmsaub hais rau nws tias, “Cia li nce mus.” Davi thiaj hais tias, “Kuv yuav mus rau lub twg?” Yawmsaub hais tias, “Mus rau lub moos Heploo.” 2Davi thiaj nce mus qhov ntawd thiab nws ob tug pojniam kuj nrog nws mus, yog Ahinau‑as uas yog neeg Yile‑ee thiab Anpikayi uas yog Nanpas hauv Khamee tus pojniam uas ua poj ntsuam lawm. 3Davi kuj coj cov neeg uas nrog nws ua ke mus thiab. Txhua tus kuj nyias coj nyias tsev neeg mus mas lawv nyob hauv tej zej zog ntawm Heploo. 4Cov neeg Yuda tuaj ua ke mas tsa Davi ua vajntxwv kav xeem Yuda rau qhov ntawd.
 Thaum muaj neeg hais rau Davi tias, “Cov neeg hauv Yanpe Kile‑a yog cov uas log Xa‑u,”
5mas Davi txib neeg mus hais rau cov neeg Yanpe Kile‑a tias, “Thov Yawmsaub foom koob hmoov rau nej rau qhov nej tau ua zoo ua ncaj ua ncees rau Xa‑u uas yog nej tus tswv es nej muab nws log. 6Mas thov Yawmsaub ua nws txojkev hlub uas ruaj khov thiab nws txojkev ncaj tshwm rau nej. Thiab kuv yuav ua zoo rau nej vim yog nej yog cov uas log Xa‑u. 7Vim li no nej txhais tes cia li muaj zog, cia li ua siab loj siab tuab, rau qhov nej tus tswv Xa‑u twb tuag lawm, mas xeem Yuda twb tsa kuv ua vajntxwv kav lawv lawm.”

Davi ua rog rau Xa‑u cov neeg

8Mas Naw tus tub Anaw uas yog Xa‑u tus thawj kav tub rog tau coj Xa‑u tus tub Inpause hla mus rau lub moos Mahana‑i, 9thiab tsa nws ua vajntxwv kav Kile‑a thiab cov Asu thiab Yile‑ee thiab Efa‑i thiab Npeeyamee thiab Yixayee huvsi. 10Thaum Xa‑u tus tub Inpause pib kav cov Yixayee nws hnub nyoog muaj plaub caug xyoo. Nws kav tau ob xyoos tiamsis xeem Yuda nrog nraim Davi. 11Davi nyob hauv lub moos Heploo ua vajntxwv kav xeem Yuda tau xya xyoo thiab rau lub hli.
12Naw tus tub Anaw thiab Xa‑u tus tub Inpause cov tub teg tub taws tawm hauv Mahana‑i mus rau lub moos Kinpe‑oo. 13Thiab Xeluya tus tub Yau‑a thiab Davi cov tub teg tub taws kuj tawm mus ntsib lawv ntawm lub pas dej hauv lub moos Kinpe‑oo. Lawv zaum ntawm ntug pas dej, ib pab nyob ib sab pas dej. 14Anaw hais rau Yau‑a tias, “Cia cov hluas ob tog sawv sib ntaus rau peb saib.” Yau‑a hais tias, “Kom lawv sawv los maj.” 15Cov Npeeyamee uas yog Xa‑u tus tub Inpause tog kaum ob leeg, thiab Davi tog kaum ob leeg lawv sawv los sib ntaus. 16Nyias taus nyias ntsiab nkaus taubhau thiab xuas ntaj nyias nkaug nyias tus phab tav mas ob tog tuag tag huvsi li. Lawv thiaj hu lub chaw ntawd hu ua Heekha Haxuli uas nyob ntawm Kinpe‑oo. 17Kev ua rog hnub ntawd thiaj heev kawg li. Anaw thiab cov neeg Yixayee kuj swb Davi cov tub rog.
18Xeluya peb tug tub kuj nyob ntawd, yog Yau‑a, Anpisai thiab Axahee. Axahee mas dhia nrawm cuag nkaus kauv seb. 19Axahee caum Anaw qab, nws caum nws qab tsis tig rau sab xis sab laug li. 20Anaw tig los saib mas hais tias, “Koj yog Axahee lov?” Axahee teb tias, “Yog los maj.” 21Anaw hais rau nws tias, “Tig rau sab xis lossis sab laug mus ntes ib tug hluas es txeeb nws qhov txhia chaw mus.” Tiamsis Axahee tsis thim li, nws ywj caum Anaw qab xwb. 22Anaw thiaj hais dua rau Axahee tias, “Cia li tseg tsis txhob caum kuv. Yuav cia kuv ntaus koj kom ntog hauv pem teb ua dabtsi? Ces kuv yuav ua li cas tsa muag ntsia tau koj tus tijlaug Yau‑a?” 23Tiamsis nws tsis yeem tseg qhov uas caum Anaw. Vim li ntawd Anaw thiaj xuas qab hmuv nkaug rov tom qab thiaj chob nplho Axahee lub plab tshab plaws nrob qaum, nws thiaj ntog tuag rau qhov ntawd. Mas txhua tus uas tuaj rau ntawm lub chaw uas Axahee ntog tuag ntawd txawm nres twjywm rau ntawd.
24Tiamsis Yau‑a thiab Anpisai tseem caum Anaw qab mus. Thaum hnub poob qho lawv mus txog ntawm lub pov roob Asma uas nyob ncaj ntawm Kiya ntawm txojkev uas mus rau tebchaws moj sab qhua Kinpe‑oo. 25Cov Npeeyamee sau zog tuaj tom Anaw qab mus ua kiag ib pab tiv rau saum ib lub ncov roob. 26Anaw qw nrov rau Yau‑a tias, “Yuav cia hniav ntaj noj neeg mus li lov? Koj tsis paub tias thaum kawg yuav lwj siab no lov? Yuav ntev li cas es koj li hais koj cov neeg tseg tsis caum lawv cov kwvtij?” 27Yau‑a thiaj hais tias, “Muaj Vajtswv muaj txojsia nyob pom, yog koj tsis cheem mas yuav yog tagkis kaj ntug cov tub rog li tseg tsis caum lawv kwvtij.” 28Yau‑a thiaj tshuab raj kub yaj, cov neeg sawvdaws thiaj tseg tsis caum cov Yixayee thiab tsis ua rog dua li lawm.
29Mas hmo ntawd Anaw thiab nws cov neeg thiaj mus ib hmos kev hauv Alanpa. Lawv hla tus dej Yaladee thiab hla lub hav Npiloo li mus txog Mahana‑i. 30Yau‑a thiaj thim tsis caum Anaw. Mas thaum nws txheeb cov neeg sawvdaws los ua ke, Davi cov tub rog ploj lawm kaum cuaj leeg tsis suav Axahee. 31Tiamsis Davi cov tub rog tua cov Npeeyamee tuag lawm peb puas rau caum leej uas yog Anaw cov neeg. 32Lawv kwv Axahee mus log rau hauv nws txiv lub qhov ntxa hauv lub moos Npelehee. Yau‑a thiab nws cov neeg mus ib hmos kev mas thaum kaj ntug lawv thiaj mus txog lub moos Heploo.