2

Tsa Daviv Ua Vajntxwv Kav Cov Yudas

1Tom qab ntawd, Daviv nug tus TSWV hais tias, “Puas tsimnyog kuv mus kav cov Yudas tej nroog ib lub?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Koj cia li mus.”
 Daviv rov nug hais tias, “Lub nroog twg?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Lub nroog Henploos.”
2Yog li ntawd, Daviv thiaj mus rau nram lub nroog Henploos, nws coj nws ob tug pojniam uas yog: Ahinau-as uas nws yuav hauv lub nroog Yexelees los thiab Anpinkayis, Nanpas tus pojniam uas nws yuav hauv lub nroog Kalemees los nrog nws mus thiab. 3Nws tseem coj nws cov neeg thiab lawv tej pojniam menyuam nrog nws mus thiab nyob thoob plaws tej zos uas nyob ibncig lub nroog Henploos. 4Ces cov neeg Yudas thiaj tuaj rau hauv lub nroog Henploos thiab muab Daviv txhawb meej thawj ua vajntxwv kav cov Yudas.
 Thaum Daviv hnov hais tias, cov neeg hauv lub nroog Yanpes hauv cheebtsam Nkile-as tau muab Xa-ules coj mus faus lawm,
5nws thiaj txib neeg mus fixov rau lawv hais tias, “Thov tus TSWV foom koob hmoov rau nej, rau qhov nej hwm nej tus vajntxwv thiab coj nws mus faus lawm. 6Txij hnub no mus thov tus TSWV ua siab dawb siab zoo thiab ua ncaj rau nej. Kuv los yuav ua zoo rau nej, vim tej uas nej tau ua tas los lawm. 7Cia li cuab zog thiab ua siab tawv qhawv! Nej tus vajntxwv Xa-ules tuag lawm los cov Yudas twb muab kuv txhawb meej thawj thiab tsa kuv ua lawv tus vajntxwv lawm.”

Tsa Isenpauses ua Cov Yixalayees Tus Vajntxwv

8Xa-ules ib tug thawj tubrog uas yog Neles tus tub Aneles tau khiav nrog Xa-ules tus tub Isenpauses hla tus dej Yauladees mus rau tim Mahana-ees. 9Ces Aneles txawm muab Isenpauses tsa ua vajntxwv kav cheebtsam Nkile-as thiab kav cov Aseles, cov Yexelees, cov Efalayees thiab cov Npeenyamees, thiab kav tagnrho cov Yixalayees. 10Nws muaj plaub caug xyoo rau thaum uas nws ua cov Yixalayees tus vajntxwv, thiab nws kav tau ob xyoo.
 Tiamsis xeem Yudas yeej ibtxwm hwm Daviv xwb,
11Daviv nyob hauv lub nroog Henploos kav cov Yudas tau xya xyoo thiab rau hlis.

Cov Yixalayees thiab Cov Yudas ua Rog

12Aneles thiab Isenpauses cov nomtswv rov qab hauv lub nroog Mahana-ees los rau hauv lub nroog Nkinpe-oos. 13Xeluyas uas yog Yau-am niam thiab Daviv cov nomtswv mus ntsib lawv ntawm lub pasdej. Tagnrho lawv puavleej mus zaum ntawm lub pasdej ntawd, ib pab nyob sab pasdej tim no thiab ib pab nyob sab pasdej tim ub. 14Aneles txawm hais rau Yau-am hais tias, “Cia peb cov tub hluas uas nyob ob sab no sib ntaus rau peb saib.”
 Yau-am teb hais tias, “Tau kawg los mas.”
15Yog li ntawd, kaum ob leeg txivneej thiaj ua cov sawv cev ntawm Isenpauses thiab xeem Npeenyamees tuaj tua Daviv cov neeg kaum ob leeg. 16Lawv txhua tus nyias tuav nyias tus yeebncuab lub taubhau thiab nyias rho nyias rab ntaj los nkaug nyias tus yeebncuab sab tav. Yog li ntawd, tagnrho lawv nees nkaum plaub leeg ntawd thiaj tuag ua ib pawg rau qhov ntawd. Vim li ntawd, thiaj muab thaj chaw hauv lub nroog Nkinpe-oos ntawd tis npe hu ua “Lub Tiaj Nrag Ntaj.”
17Thaum ntawd txawm muaj kev sib tua hnyav, ces Aneles thiab cov Yixalayees thiaj li swb Daviv cov neeg. 18Xeluyas peb tug tub: Yau-am, Anpisais thiab Axahees los puavleej nyob ntawd huv tibsi. Axahees khiav ceev npaum nkaus li muaslwj, 19nws thiaj khiav mus caum ntes Aneles, nws khiav ncaj nraim mus rau ntawm Aneles. 20Aneles tig saib rov tom qab thiab hais rau Axahees hais tias, “Yog koj los Axahees?”
 Axahees teb hais tias, “Yog los mas.”
21Aneles hais tias, “Tsis txhob caum ntes kuv! Cia li mus caum cov tubrog no ib tug qab thiab txeeb kom tas tej uas nws muaj.” Tiamsis Axahees rau siab ntso caum ntes Aneles xwb. 22Aneles rov hais rau Axahees hais tias, “Thov tsis txhob caum ntes kuv! Vim li cas koj pheej ua kom kuv tua koj povtseg? Kuv yuav ua li cas tsa qhovmuag saib koj tus tijlaug Yau-am?” 23Tiamsis nws pheej tsis tso tseg li, Aneles thiaj tig loo rov los rho hlo nws rab hmuv nkaug kiag Axahees plab ua rau rab hmuv tshab plaws rau tom nraubqaum. Axahees thiaj li vau hlo rau hauv av tuag lawm, ces txhua tus uas los txog ntawm qhov chaw uas Axahees tuag ntawd lawv puavleej los sawv rau ntawd.
24Tiamsis Yau-am thiab Anpisais tseem khiav caum Aneles qab. Ces thaum hnub poob qho nkawd los txog rau ntawm lub ncov roob Amas uas nyob ntawm Nkiyas sab hnubtuaj ntawm txojkev uas mus rau tom tiaj mojsab qhua Nkinpe-oos. 25Cov neeg uas yog xeem Npeenyamees thiaj tuaj sib sau sawv ncig Aneles dua thiab lawv mus sawv rau saum ib lub ncov roob. 26Aneles nug Yau-am hais tias, “Peb pheej yuav sib tua li no mus ibtxhis li los? Koj tsis pom hais tias, thaum kawg yuav muaj kev iab kev daw nkaus xwb no los? Thaum twg koj mam li cheem koj cov neeg kom tseg tsis txhob caum ntes peb uas yog nej cov kwvtij?”
27Yau-am teb hais tias, “Kuv thov coglus rau Vajtswv tus uas muaj sia nyob hais tias, yog koj tsis hais mas kuv cov neeg tseem yuav caum ntes koj mus txog tagkis sawv ntxov thiab.” 28Ces Yau-am thiaj tshuab xyu kom nws cov neeg tseg tsis txhob caum cov Yixalayees ntxiv thiab tseg tsis txhob sib tua lawm.
29Aneles thiab nws cov neeg thiaj maub mus hla lub hav Yauladees ib hmos; lawv hla dhau tus dej Yauladees thiab tagkis sawv ntxov lawv thiaj rov los txog rau hauv lub nroog Mahana-ees.
30Thaum Yau-am tseg tsis caum cov Yixalayees lawm, nws thiaj hu tagnrho nws cov neeg los sib sau ua ke thiab suav ua cas ploj lawm kaum cuaj leeg ntxiv rau Axahees. 31Daviv cov neeg tua Aneles cov tubrog uas yog xeem Npeenyamees tuag peb puas rau caum leej. 32Yau-am thiab nws cov neeg thiaj kwv Axahees lub cev coj los faus rau ntawm nws tsevneeg lub toj ntxa hauv lub nroog Npelehees. Ces lawv thiaj maub ib hmos kaj ntug plaws rov mus txog ntua rau nram lub nroog Henploos.