3

1Saulo nyei douh zong nyei jun-baeng caux Ndaawitv nyei douh zong nyei jun-baeng mborqv jaax lauh haic aqv. Ndaawitv gunv zoux gunv henv jienv faaux mv baac Saulo nyei zeiv-fun gunv zoux gunv hei jienv njiec.

Ndaawitv Yiem He^mbo^lon Duqv Daaih Nyei Dorn

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 3:1-4)

2Ndaawitv yiem He^mbo^lon duqv ziex dauh dorn.
Ninh nyei daauh dauh dorn nyei mbuox heuc Amnon, se Yitv^le^en Mienh, Aa^hi^no^am, yungz daaih.
3Da'nyeic dauh dorn nyei mbuox heuc Ki^le^aapc, se Kaanmen Mienh, Naa^mbaan nyei auv-guaav, Aa^mbi^gaa^yin, yungz daaih.
Da'faam dauh nyei mbuox heuc Apc^saa^lom, se Gesu nyei hungh, Tanmai, nyei sieqv, Maa^aa^kaa, yungz daaih.
4Da'feix dauh nyei mbuox heuc Aa^ndo^ni^yaa, se Hakv^gitc yungz daaih.
Da'hmz dauh nyei mbuox heuc Se^faa^ti^yaa, se Aa^mbi^tan yungz daaih.
5Da'luoqc dauh nyei mbuox heuc Itc^le^am, se Ndaawitv nyei auv, Ekc^laa, yungz daaih.
Naaiv deix dorn se Ndaawitv yiem He^mbo^lon duqv daaih.

Apc^ne Dingc Bieqc Ndaawitv Wuov Bung

6Saulo nyei douh zong caux Ndaawitv nyei douh zong mborqv jaax nyei ziangh hoc, Apc^ne yiem Saulo nyei douh zong gu'nyuoz tengx ninh ganh gunv zoux gunv henv. 7Saulo maaih dauh jaav-zeih auv se Ai^aa nyei sieqv, mbuox heuc Litv^baa. Itc^mbo^setv gorngv mbuox Apc^ne, “Meih weic haaix diuc bueix yie nyei die nyei jaav-zeih auv?”
8Laaix Itc^mbo^setv gorngv naaiv deix waac Apc^ne qiex jiez haic. Ninh ziouc gorngv, “Yie zoux Yu^ndaa nyei juv-m'nqorngv fai? Yiem gorn taux ih zanc yie zoux longx bun meih nyei die, Saulo, nyei douh zong caux ninh nyei gorx-youz caux loz-gaeng doic. Yie maiv zorqv meih mbuo jiu bun yiem Ndaawitv nyei buoz-ndiev. 9Mv baac ih zanc meih laaix naaiv dauh m'sieqv dorn lorz sic gox yie. Se gorngv yie maiv tengx Ndaawitv zoux cuotv Ziouv houv jienv laengz bun nyei waac, tov Tin-Hungh maiv guangc yie, Apc^ne, nyei zuiz, zungv hniev-hniev nyei dingc. 10Yie oix tuix Saulo nyei douh zong nyei guoqv jiu bun Ndaawitv yaac liepc Ndaawitv nyei weic gunv I^saa^laa^en caux Yu^ndaa, yiem Ndaan mingh taux Mbe^e^qe^mbaa.” 11Itc^mbo^setv maiv gaamv dau yietc joux Apc^ne, weic zuqc ninh gamh nziex Apc^ne.
12Apc^ne ziouc paaiv mienh mingh He^mbo^lon div ninh buangh Ndaawitv naaic gaax, “Naaiv haaix dauh nyei guoqv? Se gorngv meih caux yie liepc ngaengc waac, yie ziouc tengx meih dorh I^saa^laa^en nyei zuangx mienh daaih bun meih gunv.”
13Ndaawitv gorngv, “Longx nyei. Yie caux meih liepc ngaengc waac. Mv baac maaih diuc yie tov meih. Meih daaih nyei ziangh hoc yie oix meih dorh jienv Saulo nyei sieqv, Mikaan. Meih maiv dorh nor, meih maiv duqv buatc yie nyei hmien.” 14Ndaawitv paaiv douc fienx mienh mingh mbuox Saulo nyei dorn, Itc^mbo^setv, “Tov fungx yie nyei auv, Mikaan, daaih bun yie. Yie longc yietc baeqv norm Fi^li^saa^die Mienh nyei jaix-zueiv ndopv dingc ziangx ninh mi'aqv.”
15Itc^mbo^setv ziouc paaiv mienh mingh dorh Mikaan yiem ninh nyei nqox, Laa^itc nyei dorn, Ban^ti^en wuov dauh daaih. 16Mv baac ninh nyei nqox gan jienv mingh, yietc binc mingh yietc binc nyiemv taux Mbaa^hu^lim Deic. Apc^ne mbuox ninh, “Meih nzuonx aqv.” Ninh ziouc nzuonx mi'aqv. 17Apc^ne ziouc caux I^saa^laa^en Mienh nyei ⟨mienh gox⟩ caangh laangh gorngv, “Jiex daaih lauh aqv, meih mbuo gorngv oix bun Ndaawitv zoux meih mbuo nyei hungh. 18Ih zanc gunv hnangv naaic zoux aqv. Weic zuqc Ziouv laengz jiex waac mbuox Ndaawitv, ‘Yie oix longc yie nyei bou, Ndaawitv, nyei buoz njoux yie nyei baeqc fingx I^saa^laa^en Mienh biaux ndutv Fi^li^saa^die Mienh nyei buoz-ndiev yaac njoux ninh mbuo biaux ndutv ninh mbuo nyei yietc zungv win-wangv nyei buoz-ndiev.’+”
19Apc^ne yaac caux Mben^yaa^min Mienh gorngv. Nqa'haav aengx mingh taux He^mbo^lon zorqv I^saa^laa^en Mienh caux Mben^yaa^min Mienh nyei yietc zungv zeiv-fun buatc horpc zuqc zoux nyei sic bun Ndaawitv muangx. 20Apc^ne maaih nyic ziepc dauh mienh caux ninh mingh He^mbo^lon buangh Ndaawitv. Taux wuov Ndaawitv ziouc weic Apc^ne caux gan ninh wuov deix mienh mbenc donx hnaangx hlo nyei. 21Apc^ne gorngv mbuox Ndaawitv, “Yie oix nzuonx mingh heuc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gapv zunv daaih caux meih, yie nyei ziouv, hungh diex, liepc ngaengc waac weic bun meih zoux hungh sueih eix gunv taux haaix.” Ndaawitv ziouc fungx Apc^ne cuotv jauv. Ninh mbuo ziouc baengh orn nyei mingh aqv.

Yo^aapc Daix Apc^ne

22Wuov zanc Ndaawitv nyei mienh caux Yo^aapc mingh luv mienh nzuonx daaih yaac dorh jienv luv daaih nyei ga'naaiv camv nyei. Mv baac wuov zanc Apc^ne maiv yiem He^mbo^lon, Ndaawitv wuov aqv. Ndaawitv fungx ninh cuotv jauv nzuonx, ninh ziouc baengh orn nyei mingh mi'aqv. 23Yo^aapc caux gan ninh daaih nyei jun-baeng daaih taux, maaih mienh mbuox Yo^aapc, “Ne nyei dorn, Apc^ne, daaih lorz hungh diex. Hungh diex yaac fungx ninh nzuonx. Ninh yaac baengh orn nyei mingh mi'aqv.”
24Yo^aapc ziouc mingh lorz hungh diex. Ninh gorngv, “Meih fungc hnangv naaic nor zoux? Ne nyei dorn, Apc^ne, daaih lorz hungh diex. Meih zoux haaix nyungc fungx ninh nzuonx? Ninh ziouc duqv biaux ndutv mi'aqv. 25Meih hiuv duqv Ne nyei dorn, Apc^ne, daaih nduov meih, oix hiuv duqv meih bieqc cuotv nyei jauv caux meih zoux nyei yietc zungv sic.”
26Yo^aapc yiem Ndaawitv wuov cuotv daaih, ninh paaiv mienh mingh zunc zaaic Apc^ne. Ninh mbuo ziouc yiem Si^laa^aa Wuom-Kuotv dorh ninh nzuonx daaih mv baac Ndaawitv maiv hiuv naaiv deix sic. 27Apc^ne nzuonx taux He^mbo^lon wuov zanc, Yo^aapc dorh ninh bieqc zingh gaengh mbu'ndongx nyei dorngx bingx jienv gorngv deix waac. Yiem wuov Yo^aapc ziouc nzopv Apc^ne nyei ga'sie. Apc^ne ziouc daic mi'aqv. Hnangv naaic se weic Yo^aapc jaauv ninh nyei youz, Aa^saax^hen, zuqc daix nyei win.
28Nqa'haav Ndaawitv haiz gorngv taux naaiv deix sic ninh gorngv, “Yie caux yie nyei guoqv dorng jienv Ziouv weic Ne nyei dorn, Apc^ne, zuqc daix daic liouc nziaamv cuotv nyei zuiz yietc liuz maiv zuqc ndaam-dorng. 29Tov bun naaiv deix daix mienh nyei zuiz ndortv zuqc Yo^aapc caux ninh nyei die nyei douh zong. Tov bun ninh mbuo nyei zeiv-fun yietc liuz maaih sic, maiv horpc zuqc liouc cuotv nyei ga'naaiv nyei baengc mienh, caux butv ⟨gomh huv baengc⟩ nyei mienh, caux mbiaac jienv biaav nyei mienh, caux zuqc nzuqc ndaauv daix nyei mienh, caux maiv maaih hnaangx nyanc nyei mienh.”
30Yo^aapc caux ninh nyei youz, Aa^mbi^qai, daix Apc^ne, weic yiem Gi^mbe^on mborqv jaax wuov zanc Apc^ne daix ninh mbuo nyei youz, Aa^saax^hen.
31Ndaawitv ziouc mbuox Yo^aapc caux gan ninh wuov deix zuangx baeqc fingx, “Betv meih mbuo nyei lui-houx aengx zuqv jienv la'maah ndie-cou, yiem Apc^ne nyei benv wuov ndaangc maengx nzauh nyiemv.” Ndaawitv Hungh yaac gan jienv benv nqa'haav nqaang mingh. 32Ninh mbuo ziouc zangx Apc^ne yiem He^mbo^lon. Ninh mbuo yietc zungv baeqc fingx yaac nyiemv. Hungh Diex yiem Apc^ne nyei zouv bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv Apc^ne. Zuangx baeqc fingx caux jienv nyiemv.
33Hungh diex weic Apc^ne baaux naaiv diuh naanc zingh nzung,
  “Apc^ne horpc zuqc daic hnangv mienh hngongx mienh daic fai?
   34Meih nyei buoz maiv zuqc ndoh,
   meih nyei zaux yaac maiv zuqc limc kaux,
  meih daic hnangv yiem orqv mienh nyei nza'hmien daic nor.”
 Zuangx baeqc fingx weic Apc^ne aengx nyiemv.
35Mba'hnoi maiv gaengh ndortv nyei ziangh hoc, zuangx mienh kuinx Ndaawitv nyanc hnaangx mv baac Ndaawitv houv jienv waac gorngv, “Se gorngv mba'hnoi maiv gaengh muotv nyei ziangh hoc yie nyanc hnaangx fai ganh nyungc ga'naaiv, tov Tin-Hungh hniev-hniev nyei dingc yie nyei zuiz.”
36Zuangx baeqc fingx buatc hungh diex hnangv naaiv nor zoux ninh mbuo buangv hnyouv. Ninh mbuo buangv hnyouv hungh diex nyei nyungc-nyungc sic. 37Wuov hnoi I^saa^laa^en nyei zuangx mienh hiuv duqv Ne nyei dorn, Apc^ne, zuqc daix daic se maiv zeiz ei hungh diex nyei za'eix.
38Hungh diex gorngv mbuox ninh nyei jien, “Meih mbuo maiv hiuv fai? Ih hnoi yiem I^saa^laa^en mbu'ndongx maaih dauh zoux hlo nyei domh bieiv zeiv zuqc daic mi'aqv. 39Maiv gunv yie se orn daaih zoux hungh, ih hnoi yie haiz mau mi'aqv. Se^lu^yaa naaiv deix i dauh dorn gauh henv jiex yie, tov Ziouv ziux ninh mbuo zoux nyei orqv sic winh bun ninh mbuo.”