4

Tua Inpause

1Thaus Xa‑u tug tub Inpause nov tas Anaw tuag rua huv Heploo lawm nwg ntaug zug hlo lawm hab cov Yixayee suavdawg poob sab taag. 2Xa‑u tug tub muaj ob yawm ua thawj coj paab tub rog lws luas, ib tug hu ua Npa‑anas, ib tug hu ua Lekhaj. Ob tug yog Limoo le tub kws yog xeem Npeeyamee nyob huv lub moos Npe‑awlau (tsua qhov kuj muab Npe‑awlau suav ua Npeeyamee le moos. 3Cov tuabneeg huv Npe‑awlau tswv moog rua lub moos Kitha‑i mas nyob hov ntawd lug txug naj nub nwgnuav.)
4Xa‑u tug tub Yaunathaa muaj ib tug tub moog tsw taug kev. Thaus kws muaj xuv xwm has txug Xa‑u hab Yaunathaa huv Yile‑ee tuaj, tug mivnyuas nuav muaj tswb xyoos. Mas tug nkauj qhev kws tu nwg muab puag coj tswv. Thaus nwg maaj tswv moog hov, tug mivnyuas txawm poob mas tuag ceg. Nwg npe hu ua Mefinpause.
5Mas Limoo kws yog tuabneeg Npe‑awlau ob tug tub kws yog Lekhaj hab Npa‑anas txawm sawv kev moog. Thaus tshaav ntuj kub puab tuaj txug Inpause lub tsev, yog thaus taav su kws Inpause tseed pw su. 6Tes ob tug txawm nkaag moog rua huv tsev ua txuj yaam le yuav moog nqaa mivntswv mog tes ob tug txawm nkaug kag Inpause plaab, tes Lekhaj hab nwg tijlaug Npa‑anas txawm tswv lawm. 7Thaus ob tug nkaag moog rua huv tsev Inpause pw huv txaaj, mas ob tug txawm ntaus nwg hab muab nwg tua hab txav nwg lub taubhau. Ob tug coj nwg lub taubhau taug txujkev huv Alanpa moog ib mos kaaj ntug. 8Ob tug coj Inpause lub taubhau moog pub rua Tavi huv lub moos Heploo hab has rua vaajntxwv tas, “Nuav yog koj tug yeeb ncuab Xa‑u tug tub Inpause lub taubhau, yog tug kws nrhav txuv koj txujsa. Nub nua Yawmsaub tau paab vaajntxwv kws yog ib ob leeg tug tswv pauj taub rua Xa‑u hab nwg tej tub ki.”
9Tassws Tavi teb Lekhaj hab nwg tug tijlaug Npa‑anas kws yog Limoo kws yog tuabneeg huv Npe‑awlau ob tug tub tas, “Muaj Yawmsaub muaj txujsa nyob pum, yog tug kws cawm kuv dim huv txhua txujkev txom nyem, 10thaus muaj ib tug has rua kuv tas, ‘Xa‑u tuag lawm,’ nwg xaav tas yog nwg coj xuv zoo rua kuv, kuv muab nwg nteg muab nwg tua rua ntawm Xilaj lawm. Nuav yog kuv muab nqe zug rua nwg tsua qhov kws nwg coj tsaab xuv hov tuaj. 11Heev dua le hov, yog muaj tuabneeg phem tua tug tuabneeg ncaaj nceeg rua huv nwg lub tsev hab sau nwg lub txaaj pw, kuv yuav tsw kuas meb rws nwg cov ntshaav nua lov, hab yuav tsw muab meb ua puam tsuaj huv nplajteb nuav lov?” 12Tavi txawm has rua nwg cov tub hluas, mas puab muab ob tug tua, muab txav teg txav taw muab ob lub cev dai rua ntawm ntug paag dej ntawm Heploo. Tassws puab muab Inpause lub taubhau coj moog log rua huv Anaw lub qhov ntxaa ntawm lub moos Heploo.