4

Isenpauses Raug Tua Tuag

1Thaum Xa-ules tus tub Isenpauses hnov hais tias Aneles raug tua tuag rau hauv lub nroog Henploos lawm, nws ntshai heev, thiab cov pejxeem Yixalayees ntxhov siab kawg li. 2Isenpauses muaj ob tug nomtswv, nkawd yog ob tug thawjcoj ntawm pab uas pheej mus huab luag tej khoom, Npa-anas thiab Lekhas yog Limoos ob tug tub. Nkawd yog xeem Npeenyamees uas nyob hauv lub nroog Npelaus. (Lub nroog Npelaus yeej muab tu ua xeem Npeenyamees tug lawm. 3Cov neeg uas ibtxwm nyob hauv lub nroog ntawd thiaj khiav mus rau hauv lub nroog Nkita-ees, thiab nyob qhov ntawd los txog niaj hnub no li.)
4Xa-ules tus xeebntxwv uas yog Yaunathas tus tub Mefinpauses hnubnyoog muaj tsib xyoo nkaus rau thaum Xa-ules thiab Yaunathas raug tua tuag. Ces thaum uas hnov xov pem lub nroog Yexelees tuaj hais tias, Xa-ules thiab Yaunathas raug tua tuag lawm, tus pojniam uas tu nws thiaj tsaws hlo nws khiav tawm mus; tiamsis tus pojniam ntawd maj heev thiaj plam tes ua nws poob, ces nws thiaj sav ceg lawm.
5Lekhas thiab Npa-anas tuav hauv mus tom Isenpauses tsev thiab mus kom txog tod thaum hnub ntseg uas nws tabtom mus pw tsaug zog. 6Thaum ntawd tus pojniam uas tsoov nplej ntawm qhovrooj txawm tsaug zog lawm thiab, ces Lekhas thiab Npa-anas nkawd txawm nkag mus rau hauv tsev. 7Thaum nkawd mus rau hauv tsev, nkawd txawm mus rau hauv Isenpauses lub txaj. Nws tabtom pw tsaug zog. Ces nkawd cia li muab nws tua kiag tuag lawm. Nkawd txiav nws lub taubhau nqa los, thiab maub ib hmos los txog rau hauv lub Hav Yauladees. 8Nkawd nqa nws lub taubhau los qhia rau Daviv hauv lub nroog Henploos thiab hais rau Daviv hais tias, “Ntawm no yog koj tus yeebncuab Xa-ules tus tub Isenpauses uas niaj hnub nrhiav koj tua povtseg lub taubhau. Hnub no tus TSWV pub rau vajntxwv uas yog kuv tus tswv ua pauj Xa-ules thiab nws cov xeebntxwv lawm.”
9Daviv teb nkawd hais tias, “Kuv thov coglus rau tus TSWV uas muaj sia nyob, tus uas cawm kuv dim ntawm tej xwm txheej phem. 10Tus neeg uas los cuag kuv hauv lub nroog Xikelas thiab qhia kuv txog qhov Xa-ules tuag, nws xav hais tias yog nws coj xov zoo los qhia kuv. Kuv twb ntes nws thiab muab nws tua povtseg lawm. Qhov ntawd yog nqi zog uas kuv muab rau nws, qhov uas nws coj xov los qhia rau kuv ntawd ntag. 11Yeej tsimnyog rau txim hnyav tshaj ntawd rau cov neeg siab phem uas mus tua tus neeg tsis muaj txim dabtsi thaum nws pw tsaug zog hauv nws lub tsev. Nimno kuv yuav tua neb pauj qhov uas neb tua nws thiab yuav muab neb cajces tua kom tu noob nrho hauv ntiajteb no mus.” 12Daviv thiaj hais kom nws cov tubrog muab Lekhas thiab Npa-anas nkawd tua thiab muab nkawd tes taw txiav huv tibsi povtseg. Lawv coj nkawd mus dai ze rau ntawm lub pasdej hauv lub nroog Henploos, thiab lawv coj Isenpauses lub taubhau mus faus rau ntawm Aneles lub qhov ntxa hauv lub nroog Henploos.