5

Ndaawitv Duqv Zoux Yu^ndaa Caux I^saa^laa^en Nyei Hungh

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 11:1-3)

1Fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh mingh He^mbo^lon, Ndaawitv wuov. Ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo m'daaih juangc meih nyei nziaamv-fei. 2Zinh ndaangc, Saulo zoux hungh gunv yie mbuo nyei ziangh hoc, se meih dorh I^saa^laa^en Mienh bieqc cuotv mborqv jaax. Ziouv gorngv mbuox meih, ‘Meih oix goux yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, hnangv goux ba'gi yungh nyei mienh nor. Meih yaac oix duqv zoux hlo, gunv ninh mbuo.’+”
3I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx mienh gox daaih taux He^mbo^lon, Ndaawitv Hungh wuov. Ndaawitv ziouc caux ninh mbuo liepc jiez ngaengc waac. Ninh mbuo ziouc yiem He^mbo^lon longc youh orn Ndaawitv zoux hungh gunv I^saa^laa^en.
4Ndaawitv zoux hungh wuov zanc ninh nyei hnyangx-jeiv duqv faah ziepc hnyangx. Ninh zueiz weic gunv feix ziepc hnyangx. 5Ninh yiem He^mbo^lon gunv Yu^ndaa siec hnyangx-bienx. Ninh yaac yiem Ye^lu^saa^lem gunv gormx I^saa^laa^en caux Yu^ndaa faah ziepc faam hnyangx.

Ndaawitv Mborqv Hingh Ye^lu^saa^lem

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 11:4-9)

6Hungh Diex caux ninh nyei mienh cuotv mingh taux Ye^lu^saa^lem mborqv Ye^mbutc Mienh. Yiem wuov nyei Ye^mbutc Mienh gorngv mbuox Ndaawitv, “Meih mbuo zungv maiv duqv bieqc naaiv. Liemh m'zing maengh nyei mienh caux zaux mbai nyei mienh haih bun meih mbuo zuqc tuix.” Ninh mbuo hnamv daaih, “Ndaawitv bieqc maiv duqv naaiv norm dorngx.” 7Mv baac Ndaawitv mborqv hingh ⟨Si^on⟩ weih wuonv nyei dorngx, se Ndaawitv nyei Zingh.
8Wuov hnoi Ndaawitv gorngv, “Haaix dauh oix mborqv Ye^mbutc Mienh, oix zuqc yangh wuom-zuonx mingh mborqv wuov deix zaux mbai caux m'zing maengh nyei mienh, dongh Ndaawitv nzorng wuov deix mienh.” Weic naaiv maaih gouv waac gorngv, “M'zing maengh caux zaux mbai nyei mienh maiv duqv bieqc hungh dinc.”
9Ndaawitv ziouc mingh yiem jienv wuov norm weih wuonv nyei dorngx, aengx cuotv mbuox heuc Ndaawitv nyei Zingh. Ninh ceix zingh weih gormx nyei dorngx yiem Minlo jiez gorn zoux. 10Ndaawitv yietc hnoi beiv yietc hnoi henv jienv faaux, weic zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh caux ninh yiem.

Hilaam Laengz Ndaawitv Zoux Hungh

11Tailaqv nyei hungh, Hilaam, paaiv deix douc fienx mienh mingh Ndaawitv wuov, yaac fungx si^ndaa zongh ndiangx caux la'bieiv-zaangc caux ndiangx-zaangc. Ninh mbuo yaac ceix norm hungh dinc bun ninh. 12Ndaawitv ziouc hiuv duqv Ziouv liepc ninh zoux I^saa^laa^en nyei hungh. Tin-Hungh aengx weic ninh nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, bun mienh taaih Ndaawitv nyei guoqv.

Ndaawitv Yiem Ye^lu^saa^lem Duqv Nyei Naamh Nyouz

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 14:3-7)

13Ndaawitv cuotv He^mbo^lon mingh, nqa'haav ninh yiem Ye^lu^saa^lem aengx lorz auv caux jaav-zeih auv yaac duqv naamh nyouz. 14Yiem naaiv mingh gorngv ninh yiem Ye^lu^saa^lem duqv daaih nyei fu'jueiv. Maaih Sam^mu^waa, So^mbapc, Naatan, Saa^lo^morn, 15Ipc^haa, E^li^su^waa, Nefekv, Yaafie, 16E^li^saa^maa, E^li^yaa^ndaa caux E^li^fe^letv.

Ndaawitv Mborqv Hingh Fi^li^saa^die Mienh

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 14:8-17)

17Fi^li^saa^die Mienh haiz gorngv mienh longc youh orn Ndaawitv zoux hungh gunv I^saa^laa^en Deic-Bung. Fi^li^saa^die nyei zuangx mienh ziouc cuotv daaih lorz Ndaawitv, mv baac Ndaawitv muangx haiz ziouc njiec taux weih wuonv nyei dorngx. 18Fi^li^saa^die Mienh daaih bun nzaanx yiem buangv Le^faa^im Horngz. 19Ndaawitv ziouc naaic Ziouv, “Yie oix zuqc mingh mborqv Fi^li^saa^die Mienh fai? Meih oix zorqv ninh mbuo jiu bun yie fai?”
 Ziouv dau ninh, “Gunv mingh aqv. Weic zuqc yie ndongc haaix zungv oix zorqv Fi^li^saa^die Mienh jiu bun yiem meih nyei buoz-ndiev.”
20Ndaawitv ziouc mingh Mbaa^an Be^laa^sim. Yiem naaic ninh mborqv hingh ninh mbuo. Ninh gorngv, “Ziouv mborqv baaic yie nyei win-wangv hnangv wuom congx tong nor.” Weic naaiv wuov norm dorngx cuotv mbuox heuc Mbaa^an Be^laa^sim. 21Fi^li^saa^die Mienh guangc jienv ninh mbuo nyei miuc-fangx wuov. Ndaawitv caux ninh nyei mienh ziouc bienh mingh nzengc mi'aqv.
22Fi^li^saa^die Mienh aengx daaih bun nzaanx yiem buangv Le^faa^im Horngz. 23Ndaawitv ziouc naaic Ziouv,Ziouv yaac dau gorngv, “Maiv dungx baeng zaqc faaux. Oix zuqc huing mingh taux ninh mbuo nyei nqa'haav nqaang yiem yienh zouc lomc doix-ngaanc mborqv ninh mbuo. 24Meih mbuo yietv haiz baeng-guanh yangh jauv nyei qiex mbui yiem yienh zouc lomc gu'nguaaic, oix zuqc gaanv mingh, weic zuqc naaiv bun cing Ziouv yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx mborqv Fi^li^saa^die Mienh nyei baeng-guanh.” 25Ndaawitv ziouc ei jienv Ziouv paaiv nyei waac zoux. Ninh mbuo ziouc yiem Ge^mbaa mborqv jienv Fi^li^saa^die Mienh mingh taux Gese.