7

Ziouv Caux Ndaawitv Liepc Ngaengc Waac

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 17:1-15)

1Hungh diex duqv yiem ninh ganh nyei dinc, Ziouv bun ninh duqv hitv kuonx, maiv zuqc weih gormx nyei win-wangv daaih hoic. 2Wuov zanc hungh diex gorngv mbuox douc waac mienh, Naatan, “Mangc maah! Yie yiem si^ndaa zongh ndiangx zoux daaih nyei dinc mv baac Tin-Hungh nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ yiem ndopv-liuh.”
3Naatan gorngv mbuox hungh diex, “Meih gunv ziux meih nyei hnyouv oix zoux nyei mingh zoux, weic zuqc Ziouv caux meih yiem.”
4Mv baac dongh wuov muonz Naatan zipv Ziouv nyei waac gorngv,
5“Mingh mbuox yie nyei bou, Ndaawitv, ‘Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, “Meih za'gengh oix ceix norm biauv bun yie yiem fai? 6Yiem yie dorh I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv taux ih hnoi yie maiv yiem jiex yietc norm biauv. Yie yiem nyei dorngx se ndopv-liuh, suiv jiex mingh jiex daaih. 7Da'faanh yie caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh suiv jiex nyei dorngx, yie maiv duqv mbuox jiex I^saa^laa^en nyei domh jien, dongh yie paaiv ziangx goux yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en, nyei haaix dauh, ‘Meih weic haaix diuc maiv longc si^ndaa zongh ndiangx ceix norm dinc bun yie?’+”
8“ ‘Ih zanc mbuox yie nyei bou, Ndaawitv, “Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Yie zorqv meih yiem yungh ciangv bungx ba'gi yungh nyei ziangh hoc cuotv daaih liepc meih zoux yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, nyei hungh. 9Maiv gunv meih mingh haaix, yie caux meih yiem. Meih nyei yietc zungv win-wangv yiem meih nyei wuov ndaangc maengx yie pai guangc mi'aqv. Yie oix bun meih duqv mengh dauh hlo, ndongc lungh ndiev maaih mengh dauh hlo jiex nyei mienh. 10Yie oix bun norm dorngx yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, yiem, yaac liepc ninh mbuo yiem wuov weic benx ninh mbuo ganh nyei dorngx, maiv zuqc aengx nyauv hnyouv. Mienh orqv mienh yaac maiv duqv aengx daaih hoic ninh mbuo hnangv zinh ndaangc wuov nor, 11yaac maiv hnangv yie paaiv domh jien gunv I^saa^laa^en Mienh nyei ziangh hoc. Yie yaac oix bun meih duqv taaix-baengh, maiv zuqc meih nyei yietc zungv win-wangv hoic.
“ ‘+“Ziouv yaac gorngv mbuox meih, Ziouv oix ceix hoz doic zeiv-fun bun meih.
12Meih nyei hnoi-nyieqc buangv, meih ziouc guei seix mi'aqv. Yie oix bun meih nyei dorn, se meih ganh nyei cien dorn, duqv nzipc jienv meih zoux hungh. Yie yaac oix liepc ninh nyei guoqv wuonv. 13Ninh zungv oix weic yie nyei Mengh ceix norm biauv. Yie yaac oix liepc ninh nyei guoqv nyei hungh weic taux yietc liuz. 14Yie oix zoux ninh nyei die. Ninh yaac oix zoux yie nyei dorn. Se gorngv ninh baamz zuiz, yie zungv longc baamh mienh nyei biaav mborqv njaaux ninh, se longc baamh mienh nyei biaav-bin mborqv. 15Mv baac yie oix yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv ninh, maiv hnangv yie zorqv nzuonx maiv hnamv dongh yie tuix nqoi yiem ndaangc meih wuov dauh Saulo. 16Yie bun meih nyei douh zong caux meih nyei guoqv duqv yiem yie nyei nza'hmien yietc liuz wuonv. Meih nyei hungh weic yaac oix liepc wuonv taux yietc liuz.” ’+”
17Naatan ziux naaiv deix yietc zungv waac caux yietc zungv laauc yaangh nyei sic gorngv mbuox Ndaawitv.

Ndaawitv Daux Gaux Nyei Waac

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 17:16-27)

18Ndaawitv Hungh ziouc bieqc mingh zueiz jienv Ziouv nyei nza'hmien gorngv,
“O Ziouv Tin-Hungh aac, yie se dongh haaix dauh, yie nyei hmuangv doic yaac funx benx haaix nyungc, meih cingx daaih zoux ndongc naaiv longx bun yie?
19O Ziouv Tin-Hungh aac, ziux meih mangc naaiv se faix-fiuv sic. Meih yaac gorngv taux meih nyei bou nyei hoz doic zeiv-fun. O Ziouv Tin-Hungh aac, meih yietc gau hnangv naaiv nor tengx mienh fai?
20“O Ziouv Tin-Hungh aac, meih ndongc naaiv taaih meih nyei bou, yie, Ndaawitv, haih jaa gorngv haaix nyungc? Weic zuqc meih hiuv duqv yie, meih nyei bou. 21Meih zoux naaiv deix yietc zungv hlo nyei sic, yaac bun meih nyei bou hiuv se weic meih laengz nyei waac, yaac ziux meih ganh nyei eix.
22“O Ziouv Tin-Hungh aac, ziux yie mbuo ganh nyei m'normh haiz, meih se hlo haic. Maiv maaih haaix dauh hnangv meih. Cuotv liuz meih, maiv maaih ganh dauh Tin-Hungh. 23Aengx maaih haaix fingx hnangv meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh? Yiem lungh ndiev se dongh naaiv nduqc fingx hnangv, dongh Tin-Hungh cuotv mingh weic ninh ganh zuoqc nzuonx zoux ganh nyei baeqc fingx, yaac weic ganh duqv mengh dauh hlo. Meih zuoqc ninh mbuo yiem I^yipv Deic-Bung cuotv yaac zoux domh mbuoqc horngh nyei sic, yiem meih nyei baeqc fingx nyei wuov ndaangc maengx zunc cuotv ganh fingx mienh caux ninh mbuo nyei zienh. 24Meih weic ganh liepc I^saa^laa^en Mienh yietc liuz zoux meih nyei baeqc fingx. O Ziouv aac, meih duqv zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh.
25“O Ziouv Tin-Hungh aac, tov zorqv meih weic yie, meih nyei bou, caux yie nyei zeiv-fun laengz nyei waac liepc wuonv taux yietc liuz. Tov meih ei jienv meih gorngv nyei waac zoux. 26Tov bun mienh yietc liuz ceng meih nyei mengh weih hlo. Ninh mbuo ziouc gorngv, ‘Nernh Jiex nyei Ziouv se gunv I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh.’ Meih nyei bou, Ndaawitv, nyei douh zong yaac duqv yiem meih nyei nza'hmien liepc wuonv.
27“O Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh aac, meih laauc yaangh bun yie, meih nyei bou. Meih gorngv, ‘Yie oix liepc meih nyei hoz doic zeiv-fun.’ Weic naaiv yie, meih nyei bou, bungx laangc nyei yiem meih nyei nza'hmien hnangv naaiv nor daux gaux. 28O Ziouv Tin-Hungh aac, meih se Tin-Hungh. Meih nyei waac se zien nyei. Meih yaac laengz naaiv deix longx nyei sic bun yie, meih nyei bou. 29Weic naaiv tov meih a'hneiv ceix fuqv bun yie, meih nyei bou nyei zeiv-fun, weic bun ninh mbuo yietc liuz duqv yiem meih nyei nza'hmien. O Ziouv Tin-Hungh aac, meih zungv gorngv cuotv waac ceix fuqv bun yie, meih nyei bou, nyei zeiv-fun yaac oix ceix fuqv bun ninh mbuo taux yietc liuz.”