9

Ndaawitv Caux Me^fi^mbo^setv

1Ndaawitv naaic gaax, “Saulo nyei douh zong maaih mienh zengc fai maiv maaih? Yie oix weic Yo^naa^taan winh zingh en bun ninh.”
2Yiem Saulo nyei biauv maaih dauh bou, mbuox heuc Si^mbaa. Ninh mbuo heuc ninh daaih Ndaawitv wuov. Hungh diex ziouc naaic ninh, “Meih se Si^mbaa fai?”
 Si^mbaa dau, “Zeiz nyei. Yie se Si^mbaa.”
3Hungh diex naaic gaax, “Saulo nyei douh zong corc maaih mienh zengc fai maiv maaih, weic bun yie haih ziux Tin-Hungh nyei en zoux longx bun ninh mbuo fai?”
 Si^mbaa gorngv mbuox hungh diex, “Corc maaih dauh Yo^naa^taan nyei dorn. Ninh nyei zaux mbai nyei.”
4Hungh diex naaic ninh, “Ninh yiem haaix?”
 Si^mbaa gorngv, “Ninh yiem Lo Nde^mbaa, yiem Am^mi^en nyei dorn, Maa^ki^le, nyei biauv.”
5Hungh diex ziouc paaiv mienh mingh taux Lo Nde^mbaa, Am^mi^en nyei dorn, Maa^ki^le, nyei biauv.
6Saulo nyei fun, Yo^naa^taan nyei dorn, Me^fi^mbo^setv, daaih lorz Ndaawitv ziouc puoqv njiec ndau baaix. Ndaawitv gorngv, “Me^fi^mbo^setv aah!”
 Me^fi^mbo^setv dau, “Yie se meih nyei bou aqv.”
7Ndaawitv gorngv mbuox ninh, “Maiv dungx gamh nziex. Yie zungv oix weic meih nyei die, Yo^naa^taan, zoux longx bun meih. Yie oix zorqv meih nyei ong, Saulo, nyei yietc zungv ndau fungx nzuonx bun meih. Meih yaac duqv zanc-zanc juangc yie nyei dieh nyanc hnaangx.”
8Me^fi^mbo^setv aengx baaix hungh diex gorngv, “Yie, meih nyei bou, dorngx hnangv yietc dauh juv-daic. Hungh diex fungc ndongc naaic korv-lienh yie?”
9Hungh diex aengx heuc Saulo nyei bou, Si^mbaa, daaih gorngv mbuox ninh, “Da'faanh Saulo caux ninh nyei douh zong nyei yietc zungv ga'naaiv yie jiu bun meih nyei ziouv nyei fun. 10Meih caux meih nyei dorn, meih nyei bou, oix zuqc tengx meih nyei ziouv nyei fun zoux lingh deic, siou gaeng-zuangx daaih weic bun meih nyei ziouv nyei fun maaih nyanc hopv. Mv baac meih nyei ziouv nyei fun, Me^fi^mbo^setv, oix zuqc zanc-zanc zueiz yie nyei dieh nyanc hnaangx.” Si^mbaa maaih ziepc hmz dauh dorn caux nyic ziepc dauh bou.
11Si^mbaa gorngv mbuox hungh diex, “Da'faanh yie nyei ziouv, hungh diex, paaiv yie, meih nyei bou, yie, meih nyei bou, ziouc ei jienv zoux.” Me^fi^mbo^setv ziouc yiem hungh diex nyei dieh nyanc hnangv hungh diex nyei yietc dauh dorn nor.
12Me^fi^mbo^setv maaih dauh dorn-faix heuc Mikaa. Yiem Si^mbaa nyei biauv nyei dauh dauh mienh yietc zungv zoux Me^fi^mbo^setv nyei bou. 13Hnangv naaic Me^fi^mbo^setv yiem Ye^lu^saa^lem, weic zuqc ninh zanc-zanc yiem hungh diex nyei dieh nyanc hnaangx. Ninh nyei i jieqv zaux zungv mbai nyei.