Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh, năng ai Ezra
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yudah jing ƀing hơmâo wơ̆t glaĭ laih mơ̆ng tơlơi dŏ ataih amăng lŏn čar Babilon
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 450 hăng thŭn 400 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: 2 Hră Ruai pơruai kơ rơnŭk čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk pơtao Solomôn wai lăng git gai (970 Hlâo Kơ Krist) truh pơ tơlơi dŏ ataih pơ čar Babilon (586 Hlâo Kơ Krist), pơrơđah kơ tơlơi hră ruai tơlơi pơmĭn dêh čar Yudah, jing dêh čar gah thu̱ng.

 Sŏp hră Hră Ruai Tal Dua tŏ tui čơdơ̆ng mơ̆ng sŏp hră Hră Ruai Tal Sa pơđŭt hĭ. Sŏp hră anai ră ruai kơ tơlơi pơtao Solomôn git gai, hơdôm tơlơi ƀing ană plei Israel gah dư̱r tơgŭ pơkơdơ̆ng mơ̆ng Yarobam kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Rehabam, jing ană pơtao Solomôn tŏ tui ama ñu jing pơtao, laih anŭn ră ruai tŏ tui hră ruai lŏn čar Yudah hlŏng truh kơ tơlơi plei Yerusalaim rơbuh hĭ yơh amăng thŭn 586 H.K.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơtao Solomôn git gai (1:1–9:31)
  a. Khul thŭn blung hlâo (1:1-17)
  b. Tơlơi pơdơ̆ng đĭ Sang Yang (2:1–7:10)
  č. Khul thŭn tơdơi (7:11–9:31)
Tơlơi ƀing kơnung djuai gah dư̱r tơgŭ pơkơdơ̆ng (10:1-19)
Ƀing pơtao lŏn čar Yudah (11:1–36:12)
Tơlơi plei Yerusalaim răm rai (36:13-23)