10

Đất nước chia đôi

1Rô-bô-am lên Si-chem vì toàn dân Y-sơ-ra-ên đã tập họp tại đó để tôn ông lên làm vua. 2Giê-rô-bô-am (con Nê-bát) đã trốn xuống Ai-cập khi bị Sa-lô-môn tầm nã, được tin này vội vàng về nước. Thật ra, dân chúng cũng đã tự động gọi Giê-rô-bô-am về. Vậy Giê-rô-bô-am hiệp với nhân dân trình thỉnh nguyện này lên Rô-bô-am: "Tiên vương đặt chiếc ách nặng nề trên nhân dân. Bây giờ xin bệ hạ giảm bớt gánh nặng đó, thì chúng tôi sẽ phục vụ bệ hạ." 5Rô-bô-am đáp: "Ba ngày nữa, các ngươi trở lại đây, ta sẽ trả lời." Nhân dân giải tán về nhà.
6Rô-bô-am về hỏi những cố vấn lớn tuổi là những đại thần lão luyện của vua Sa-lô-môn: "Các khanh nghĩ ta nên trả lời nhân dân cách nào?" 7Các lão thần đề nghị: "Muôn tâu, nếu bệ hạ đối đãi với nhân dân cách nhân từ, thỏa mãn nguyện vọng của họ, và nói những lời dịu dàng với họ, họ sẽ phục vụ bệ hạ mãi mãi." 8Nhưng Rô-bô-am không nghe lời khuyên ấy, lại đi hỏi ý kiến những thanh niên là bạn đồng trang lứa với mình và đang nịnh bợ chầu chực mình. 9Vua hỏi: "Các ngươi khuyên ta nên giải quyết cách nào lời thỉnh nguyện của nhân dân?" 10Họ tâu: "Xin bệ hạ bác bỏ lời thỉnh nguyện vô lý đó! Dân dám trách tiên vương đặt ách nặng nề trên họ và xin bệ hạ nới tay. Nhưng thiết tưởng bệ hạ chỉ cần thị oai phán một câu: 'Ngón tay út của ta còn lớn hơn lưng của cha ta! 11Cha ta đã đặt gánh nặng trên đầu trên cổ các ngươi, ta sẽ càng gia tăng gánh nặng! Cha ta đánh phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ đánh phạt các ngươi bằng bò cạp!'"
12Ba ngày sau, Giê-rô-bô-am và toàn dân lại kéo đến gặp Rô-bô-am như lời vua dặn bảo. 13Đã quyết định bác bỏ lời khuyên khôn ngoan của các bậc lão thần 14để nghe theo bọn thanh niên nịnh hót, Rô-bô-am hằn học tuyên bố: "Tiên vương đã đặt gánh nặng trên đầu trên cổ các ngươi, ta sẽ càng gia tăng gánh nặng. Tiên vương đã đánh phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ đánh phạt các ngưoi bằng bò cạp!"
15Thế là vua bác bỏ lời thỉnh nguyện chính đáng của nhân dân. Thật ra, theo một phương diện khác Thượng Đế đã tể trị trong việc này, do đó lời tiên tri Ngài đã phán qua A-hi-gia (người Si-lô) được ứng nghiệm (Chúa phải đoán phạt tội lỗi của Sa-lô-môn và đưa Giê-rô-bô-am, con Nê-bát lên làm vua mười đại tộc). 16Nhận thấy Rô-bô-am đã bác bỏ lời thỉnh nguyện, nhân dân đồng thanh la hét: "Dân ta không liên hệ gì với Đa-vít! Sự nghiệp của dân ta đã tách rời với sự nghiệp con trai Y-sai! Y-sơ-ra-ên! Mỗi người hãy trở về nhà ! Nhà Đa-vít! Từ rày về sau hãy coi chừng!" Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều bỏ ra về. 17Chỉ có số dân Y-sơ-ra-ên trú ngụ trong lãnh thổ Giu-đa vẫn còn phục dưới quyền cai trị của Rô-bô-am. 18Trong một cố gắng cuối cùng, Rô-bô-am bảo Ha-đô-ram tổng giám đốc thuế vụ ra giàn xếp với dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Ha-đô-ram bị dân Y-sơ-ra-ên ném đá chết. Thấy thế Rô-bô-am vội vã lên xe trốn về Giê-ru-sa-lem. 19Thế là từ đó dân Y-sơ-ra-ên (gồm 10 đại tộc) phản nghịch nhà Đa-vít.