10

Yixayee fav xeeb

(1Vntx. 12:1-24)

1Lehaunpau‑as mus rau ntawm lub moos Sekhee, rau qhov cov Yixayee sawvdaws tau tuaj rau ntawm Sekhee es yuav tsa nws ua vajntxwv. 2Thaum Nenpa tus tub Yelaunpau‑as tau hnov xov, rau thaum nws tseem nyob hauv Iyi tebchaws uas nws tau khiav vajntxwv Xalaumoo mus nyob, mas Yelaunpau‑as txawm rov ntawm Iyi tebchaws los. 3Lawv txawm txib neeg mus hu nws, mas Yelaunpau‑as thiab ib tsoom Yixayee sawvdaws tuaj hais rau Lehaunpau‑as tias, 4“Koj txiv tau ua tus quab hnyav heev rau peb. Yog li ntawd nimno thov koj ua rau tej haujlwm hnyav uas koj txiv kom peb ua thiab nws tus quab hnyav uas nyob saum peb ntawd sib zog, mas peb yuav ua nuam rau koj.” 5Lehaunpau‑as hais rau lawv tias, “Peb hnub saum no nej rov tuaj cuag kuv ib zaug thiab.” Cov pejxeem txawm rov mus lawm.
6Vajntxwv Lehaunpau‑as mus sablaj rau cov laus uas tu nws txiv Xalaumoo rau thaum nws txiv tseem muaj txojsia nyob hais tias, “Nej yuav qhia kuv teb li cas rau cov pejxeem no?” 7Mas lawv hais rau nws tias, “Yog koj hlub cov pejxeem no thiab ua tej uas hum lawv siab thiab teb tej lus zoo rau lawv, mas lawv yuav ua koj cov qhev mus ib txhis li.” 8Tiamsis nws tsis quav ntsej tej lus uas cov laus qhia ntawd, nws txawm mus sablaj rau cov tub hluas uas nrog nws hlob ib phaum thiab ua haujlwm rau nws. 9Nws hais rau lawv tias, “Nej yuav qhia kom peb teb li cas rau cov pejxeem no uas tau hais rau kuv tias, ‘Thov koj ua rau tus quab uas koj txiv muab tso rau saum peb kom sib zog?’ ” 10Cov tub hluas uas nrog nws hlob ib phaum txawm hais rau nws tias, “Koj hais li no rau cov pejxeem uas hais rau koj tias, ‘Koj txiv tau ua rau peb tus quab hnyav, thov koj ua kom sib zog.’ Mas koj cia li hais rau lawv li no, ‘Kuv tus nyuag ntiv tes rwg qab tseem loj dua kuv txiv lub duav. 11Txawm yog kuv txiv tau tso tus quab hnyav rau saum nej los kuv yuav tsav ntxiv kom tus quab ntawd hnyav dua thiab. Kuv txiv xuas pas nplawm nej tiamsis kuv yuav xuas raub ris teb nplawm nej.’ ”
12Yelaunpau‑as thiab cov pejxeem sawvdaws thiaj tuaj cuag Lehaunpau‑as rau hnub peb raws li vajntxwv tau hais tias, “Rov qab tuaj cuag kuv rau hnub peb.” 13Mas vajntxwv teb nyaum kawg li rau lawv, nws tsis quav ntsej tej lus uas cov laus qhia rau nws. 14Vajntxwv Lehaunpau‑as hais rau lawv raws li cov tub hluas tau qhia rau nws hais tias, “Kuv txiv ua rau nej tus quab hnyav tiamsis kuv yuav tsav ntxiv kom tus quab ntawd hnyav dua thiab. Kuv txiv xuas pas nplawm nej tiamsis kuv yuav xuas raub ris teb nplawm nej.” 15Vajntxwv thiaj tsis mloog cov pejxeem tej lus, rau qhov tej xwm txheej no yog los ntawm Vajtswv xwv Yawmsaub thiaj ua tau tiav raws li tej lus uas nws tau txib Ahiya uas yog neeg hauv Silau hais rau Nenpa tus tub Yelaunpau‑as.
16Thaum cov Yixayee sawvdaws pom tias vajntxwv tsis mloog lawv tej lus, lawv thiaj teb vajntxwv tias,
  “Peb muaj feem dabtsi rau hauv Davi lawm?
   Peb tsis muaj qub txeeg qub teg
   hauv Yexi tus tub li lawm.
  Yixayee 'e, nyias rov mus
   rau nyias lub tsev ntaub.
  Au Davi, koj cia li saib xyuas
   koj caj ces xwb lauj!”
Mas cov Yixayee sawvdaws txawm rov mus rau nyias vaj nyias tsev lawm.
17Mas Lehaunpau‑as tsuas kav cov Yixayee uas nyob rau hauv tej moos hauv Yuda tebchaws xwb. 18Mas vajntxwv Lehaunpau‑as txib Hadaulas uas yog tus saib xyuas cov neeg raug yuam ua haujlwm mus xyuas cov Yixayee mas lawv xuas pob zeb ntaus nws tuag. Ces vajntxwv Lehaunpau‑as txawm maj nce nws li tsheb ua rog khiav mus rau hauv Yeluxalees. 19Yixayee thiaj li fav xeeb rau Davi caj ces los txog niaj hnub nimno.