10

Cov Xeem Pem Qaumteb sawv ua Rog

1Lehaunpau-as mus rau tom lub nroog Sekhees, qhov chaw uas cov Yixalayees nyob sab qaumteb tuaj txoos ua ke tsa nws ua vajntxwv. 2Thaum Nenpas tus tub Yelaunpau-as uas khiav Vajntxwv Xalumoos mus nkaum rau nram tebchaws Iziv lawm, hnov xov zoo txog zaj no, nws thiaj li rov nram tebchaws Iziv los. 3Tagnrho cov xeem uas nyob sab qaumteb tso neeg mus hu Yelaunpau-as tuaj, ces lawv sawvdaws txawm ua ke mus cuag Lehaunpau-as thiab hais rau nws tias, 4“Koj txiv muab tej haujlwm hnyav heev rau peb ua. Yog koj txo kom peb tau ua haujlwm sib thiab peb muaj kev kaj siab, peb yuav txaus siab ua koj pejxeem mus li.”
5Lehaunpau-as teb hais tias, “Peb hnub saum no nej rov tuaj cuag kuv, kuv mam li teb nej.” Yog li ntawd, lawv txawm rov qab mus tsev lawm. 6Vajntxwv Lehaunpau-as mus nrog cov laus neeg uas ibtxwm yog nws txiv Xalumoos cov tuavxam sablaj. Nws nug lawv hais tias, “Nej yuav pab tswvyim li cas rau kuv rov mus teb cov pejxeem?”
7Lawv teb hais tias, “Yog koj xav ua koj tes haujlwm kom cov pejxeem poog koj, mas koj yuav tau teb kom raws li lawv siab nyiam, lawv thiaj yuav ua koj cov pejxeem thiab muab siab npuab koj mus li.”
8Tiamsis Lehaunpau-as tsis yuav tej lus uas cov laus neeg ntawd qhia, nws txawm mus nrog cov tuavxam hluas ua nrog nws ib phaum sablaj. 9Nws nug lawv hais tias, “Nej pab kuv tawm tswvyim saib yuav teb li cas rau cov pejxeem? Lawv tuaj thov kuv hais tias, ‘Thov koj muab tej haujlwm hnyav uas koj txiv muab rau peb ua txo kom sib mentsis.’ ”
10Lawv teb hais tias, “Koj teb rau cov pejxeem li no hais tias, ‘Kuv tus ntiv tes rwgqab tseem loj dua kuv txiv lub duav!’ 11Hais rau lawv hais tias, ‘Kuv txiv muab tej haujlwm hnyav heev rau nej ua; kuv tseem yuav muab tej haujlwm uas hnyav tshaj ntawd rau nej ua thiab. Kuv txiv muab hlua tsaj nplawm nej xwb; tiamsis kuv yuav muab hlua tawv nplawm nej!’ ”
12Peb hnub tom qab Yelaunpau-as thiab cov pejxeem rov mus cuag Vajntxwv Lehaunpau-as, raws li nws hais rau lawv lawm. 13Vajntxwv tsis yuav tej lus uas cov laus neeg qhia, nws thiaj li hais lus hnyav rau cov pejxeem 14raws li cov tuavxam hluas qhia. Nws hais rau cov pejxeem hais tias, “Kuv txiv muab tej haujlwm hnyav heev rau nej; kuv tseem yuav muab tej haujlwm uas hnyav tshaj ntawd rau nej ua thiab. Kuv txiv muab hlua tsaj nplawm nej xwb, tiamsis kuv yuav muab hlua tawv nplawm nej!” 15Qhov uas vajntxwv tsis mloog cov pejxeem lus twb yog ua kom tiav raws li tej lus uas tus TSWV uas yog Vajtswv kom Ahiyas tus uas cev Vajtswv lus uas nyob hauv lub nroog Silaus mus hais rau Nenpas tus tub Yelaunpau-as ntag.
16Thaum cov pejxeem pom hais tias vajntxwv tsis mloog lawv tej lus lawm, lawv thiaj qw hais tias, “Peb muaj qabhau dabtsi mus nrog Daviv thiab nws tsev nyuag neeg ntawd ua ke? Lawv twb tsis tau ua ib yam dabtsi pab peb li los sav? Cov Yixalayees, cia li rov qab mus tsev los mas! Cia Lehaunpau-as, nws rov kav nws nkaus xwb thiaj zoo!”
 Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj ntxeev siab,
17tseg Lehaunpau-as ua vajntxwv kav cov neeg uas nyob hauv xeev Yudas nkaus xwb.
18Ces Vajntxwv Lehaunpau-as thiaj tso Adaunilas uas yog tus thawj saib cov tubrog mus cuag cov Yixalayees, tiamsis lawv muab pobzeb ntaus nws tuag lawm. Thaum muaj tej no lawm, Lehaunpau-as thiaj khiav ceev nrooj mus nce nws lub tsheb nees thiab rov los rau nram lub nroog Yeluxalees lawm. 19Txij hnub ntawd los, cov Yixalayees uas nyob pem sab qaumteb thiaj ntxeev siab rau Daviv cov xeebntxwv los li lawm.