11

Sê-maya Atỡng Sacoâiq

1Tữ puo Rê-habũam toâq pỡ vil Yaru-salem, án arô máh tahan clŏ́q lứq tễ tỗp Yuda cớp tỗp Ben-yamin, nheq tữh la 180,000 náq. Án ễ chíl cheng ĩt loah cruang cutễq I-sarel ỡt coah angia pỡng, yỗn tỗp ki ỡt loah tâng talang atĩ án. 2Ma Yiang Sursĩ atỡng Sê-maya, la cũai tang bỗq án neq: 3“Cóq mới dững santoiq nâi pỡq atỡng puo Rê-habũam, con samiang puo Sa-lamôn, cớp nheq tữh cũai proai Yuda cớp tỗp Ben-yamin neq: 4‘Yiang Sursĩ pai neq: Anhia chỗi pỡq chíl tỗp I-sarel la sễm ai anhia! Cóq tỗp anhia píh chu loah pỡ dống anhia. Yuaq ranáq nâi toâq tễ cứq.’”
 Tỗp alới trĩh parnai Yiang Sursĩ patâp, cớp tỡ bữn pỡq chíl cớp Yê-rabũam.

Rê-habũam Táq Viang Khâm Khếc Tâng Máh Vil

5Rê-habũam ỡt tâng vil Yaru-salem, án táq viang khâm tâng máh vil tâng cruang Yuda cớp cruang Ben-yamin, bữn vil neq: 6Bet-lahem, E-tam, Tacua, 7Bet Sur, Sô-co, A-dulam, 8Cat, Marê-sa, Síp, 9Adô-rêm, Lakit, Asê-cah, 10Sô-ra, Ai-yalôn, cớp Hep-rôn. 11Án táq viang khâm lứq, cớp chóh máh cũai sốt dŏq nhêng salĩq cu vil, ma dũ vil án parỗm pachứm dŏq crơng sana, dỡq nsễng o‑li‑vê, cớp blŏ́ng nho, 12coih, dau, cớp khễl sa‑ữi lứq. Cỗ tễ ngê nâi án bữn cỡt sốt tỗp Yuda cớp tỗp Ben-yamin, yỗn tỗp alới ỡt tâng talang atĩ án.

Máh Cũai Tễng Rit Sang Cớp Tỗp Lê-vi Pỡq Chu Cruang Yuda

13Máh tỗp tễng rit sang cớp tỗp Lê-vi chũop ntốq tâng cruang I-sarel pỡq chu angia pưn pỡq ỡt pỡ cruang Yuda. 14Tỗp Lê-vi táh ntốq ruang bát cớp cutễq alới pỡ angia pỡng, chơ dễq ỡt pỡ cruang Yuda cớp vil Yaru-salem ễn, cỗ tian Yê-rabũam puo I-sarel cớp máh cũai ca pláih án tỡ yỗn tỗp alới cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ. 15Yê-rabũam chóh bữm cũai tễng rit sang dŏq táq ranáq cucốh sang yiang rup mbễq, cớp cucốh sang rup ntroŏq tangcáh ca alới chống mial táq bữm. 16Ma máh cũai I-sarel tễ dũ tỗp ca yoc ễ sang Yiang Sursĩ, la Ncháu tỗp I-sarel, yỗn samoât samơi lứq, ngkíq tỗp alới puai tỗp Lê-vi pỡq chu vil Yaru-salem dŏq chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ, la Ncháu achúc achiac tỗp alới. 17Tâng pái cumo tỗp alới rachuai puo Rê-habũam con samiang Sa-lamôn. Ranáq nâi táq yỗn cruang Yuda cỡt khâm tâng pái cumo ki, cớp tỗp alới táq pỡq yơq achúh samoât bo puo Davĩt cớp puo Sa-lamôn táq sốt alới.

Dống Sũ Rê-habũam

18Rê-habũam racoâiq cớp niang Ma-halat con cumũr Yê-ri-môt. Yê-ri-môt la con samiang puo Davĩt tê, cớp lacuoi án la Abi-hêl con mansễm E-liap cớp châu Yê-sai. 19Alới bữn con samiang pái náq ramứh Yuih, Sê-maria, cớp Saham. 20Vớt ki án racoâiq cớp niang Maca con cumũr Ap-salôm. Alới bữn con samiang pỗn náq ramứh Abia, Atai, Si-sa, cớp Sê-lô-mit. 21Lacuoi coâl Rê-habũam nheq tữh la muoi chít tacual náq, cớp lacuoi cỗiq tapoât chít náq; án bữn con samiang bar chít tacual náq, cớp bữn con mansễm tapoât chít náq. Tễ máh lacuoi coâl cớp lacuoi cỗiq, ki án ayooq niang Maca sa‑ữi hỡn tễ máh lacuoi canŏ́h, 22cớp tễ máh tỗp con án, án rưoh Abia, con samiang niang Maca, yỗn cỡt cũai sốt máh tỗp sễm ai dŏq cỡt puo pláih án. 23Rê-habũam aloŏh ngê rangoaiq chiau máh ranáq yỗn tỗp con samiang án. Án ớn tỗp con án ỡt tâng dũ vil ca bữn viang khâm chũop cruang cutễq Yuda cớp Ben-yamin. Án chuai crơng yỗn tỗp alới na mứt pahỡm la‑a lứq, cớp chuaq lacuoi sa‑ữi náq yỗn máh tỗp alới hỡ.