11

1Thaus Lehaunpau‑aa moog rua huv Yeluxalee lawd nwg txawm sau cov Yuta hab xeem Npeeyamee suavdawg tuaj ua ke, huvsw muaj 180,000 leej tub rog kws txawj tshaaj plawg es yuav moog ua rog rua Yixayee hab muab tebchaws rov lug rua Lehaunpau‑aa kaav. 2Tassws Vaajtswv has lug tuaj rua Semaya kws yog Vaajtswv tug tuabneeg tas, 3“Ca le has rua Xalaumoo tug tub Lehaunpau‑aa kws ua vaajntxwv kaav Yuta hab has rua cov Yixayee huvsw huv Yuta hab Npeeyamee tebchaws tas, 4‘Yawmsaub has le nuav tas, Mej tsw xob nce moog ua rog rua mej cov kwvtij. Suavdawg ca le rov moog nyag vaaj nyag tsev, tsua qhov tej xwm txheej nuav yog lug ntawm kuv lug.’ ” Yog le nuav puab txhad noog Yawmsaub tej lug hab rov moog, tsw tau moog ua rog rua Yelaunpau‑aa.

Kev vaam meej thaus Lehaunpau‑aa ua vaajntxwv kaav Yuta

5Lehaunpau‑aa nyob huv Yeluxalee hab nwg ua tej moos rua huv Yuta tebchaws tiv thaiv yeeb ncuab. 6Nwg khu tej moos nuav yog Npelehee, Etaa, Thekhau‑a, 7Npexuv, Xaukhau, Antulaa, 8Ka, Malesa, Xi, 9Antaula‑i, Lakhi, Axekha, 10Xaula, Aiyaloo hab Heploo, yog tej moos kws muaj ntsaa loog nyob huv Yuta hab Npeeyamee tebchaws. 11Nwg ua rua tej moos kws muaj ntsaa loog hov khov kho hab tsaa kuas muaj cov thawj tub rog nyob huv, hab muab zaub mov, roj hab cawv txwv maab khaws ca rua huv. 12Nwg khaws tej daim phaj hlau thaiv hab tej muv ca rua huv tej moos hov huvsw, hab ua rua tej moos hov ruaj khov. Mas nwg txhad kaav tau Yuta hab Npeeyamee ca.
13Cov pov thawj hab cov Levi kws nyob puab tej chaw txhua qhov huv Yixayee tebchaws tuaj Lehaunpau‑aa tog. 14Cov Levi tso puab tej tshaav zaub hab puab tej vaaj tse tseg hab ca le moog nraag Yuta tebchaws hab Yeluxalee, vem yog Yelaunpau‑aa hab nwg cov tub ntab puab tawm qhov kws ua Yawmsaub le pov thawj, 15hab tsaa dua ib co pov thawj teev daab ntawm tej chaw sab hab teev daab tshws hab teev tej txoov daab thaav nyuj kws nwg ua. 16Tes cov kws muab tsua sau sab nrhav Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv kuj lawv cov Levi qaab tawm huv Yixayee txhua xeem moog rua nraag Yeluxalee sub txhad tau tua tsaj xyeem rua Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv. 17Puab tau ua rua Yuta tebchaws muaj zug hab puab txhawb Xalaumoo tug tub Lehaunpau‑aa nyob ruaj khov tau peb xyoos, tsua qhov puab ua lub neej lawv nraim le Tavi hab Xalaumoo tau peb xyoos.
18Lehaunpau‑aa yuav Mahala kws yog Tavi tug tub Yelimau le ntxhais ua quaspuj. Mahala nam yog Anpiha‑i kws yog Yexi tug tub Eli‑a le ntxhais. 19Nwg yug tau cov tub nuav rua Lehaunpau‑aa, yog Ye‑u, Semaliya hab Xahaa. 20Lug rua tom qaab Lehaunpau‑aa yuav Axaloo tug ntxhais Ma‑akha ua quaspuj mas yug tau Anpiya, Athai, Xixas hab Selaumi. 21Lehaunpau‑aa nyam Axaloo tug ntxhais Ma‑akha heev dua nwg cov quaspuj hab cov hluas nkauj kws nwg kaav huvsw. Nwg yuav kaum yim tug quaspuj hab kaav rau caum tug hluas nkauj, muaj neeg nkaum yim tug tub muaj rau caum tug ntxhais. 22Lehaunpau‑aa tsaa Anpiya kws yog Ma‑akha tug tub ua thawj huv nwg cov kwvtij tsua qhov nwg npaaj sab yuav tsaa tug tub hov ua vaajntxwv. 23Nwg muaj tswvyim tu txhua yaam hab muab nwg cov tub faib moog nyob thoob plawg Yuta tebchaws hab Npeeyamee tebchaws nyob rua huv txhua lub moos kws muaj ntsaa loog. Nwg pub zaub mov nplua mag rua puab hab yuav ntau tug quaspuj rua puab.