11

1Thaum Lehaunpau‑as mus rau hauv Yeluxalees lawd nws txawm sau cov Yuda thiab xeem Npeeyamee sawvdaws tuaj ua ke, huvsi muaj 180,000 leej tub rog uas txawj tshaj plaws es yuav mus ua rog rau Yixayee thiab muab tebchaws rov los rau Lehaunpau‑as kav. 2Tiamsis Vajtswv hais lus tuaj rau Semaya uas yog Vajtswv tus neeg tias, 3“Cia li hais rau Xalaumoo tus tub Lehaunpau‑as uas ua vajntxwv kav Yuda thiab hais rau cov Yixayee huvsi hauv Yuda thiab Npeeyamee tebchaws tias, 4‘Yawmsaub hais li no tias, Nej tsis txhob nce mus ua rog rau nej cov kwvtij. Sawvdaws cia li rov mus nyias vaj nyias tsev, rau qhov tej xwm txheej no yog los ntawm kuv los.’ ” Yog li no lawv thiaj mloog Yawmsaub tej lus thiab rov mus, tsis tau mus ua rog rau Yelaunpau‑as.

Kev vam meej thaum Lehaunpau‑as ua vajntxwv kav Yuda

5Lehaunpau‑as nyob hauv Yeluxalees thiab nws ua tej moos rau hauv Yuda tebchaws tiv thaiv yeeb ncuab. 6Nws kho tej moos no yog Npelehee, Edas, Thekhau‑a, 7Npexuv, Xaukhau, Adulas, 8Ka, Malesa, Xi, 9Adaula‑i, Lakhi, Axekha, 10Xaula, Aiyaloo thiab Heploo, yog tej moos uas muaj ntsa loog nyob hauv Yuda thiab Npeeyamee tebchaws. 11Nws ua rau tej moos uas muaj ntsa loog ntawd khov kho thiab tsa kom muaj cov thawj tub rog nyob hauv, thiab muab zaub mov, roj thiab cawv txiv hmab khaws cia rau hauv. 12Nws khaws tej daim phiaj hlau thaiv thiab tej hmuv cia rau hauv tej moos ntawd huvsi, thiab ua rau tej moos ntawd ruaj khov. Mas nws thiaj kav tau Yuda thiab Npeeyamee cia.
13Cov pov thawj thiab cov Levi uas nyob lawv tej chaw txhua qhov hauv Yixayee tebchaws tuaj Lehaunpau‑as tog. 14Cov Levi tso lawv tej tshav zaub thiab lawv tej vaj tse tseg thiab cia li mus nram Yuda tebchaws thiab Yeluxalees, vim yog Yelaunpau‑as thiab nws cov tub ntiab lawv tawm qhov uas ua Yawmsaub li pov thawj, 15thiab tsa dua ib co pov thawj teev dab ntawm tej chaw siab thiab teev dab tshis thiab teev tej dab mlom thav nyuj uas nws ua. 16Ces cov uas muab siab rau nrhiav Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv kuj raws cov Levi qab tawm hauv Yixayee txhua xeem mus rau nram Yeluxalees xwv thiaj tau tua tsiaj xyeem rau Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv. 17Lawv tau ua rau Yuda tebchaws muaj zog thiab lawv txhawb Xalaumoo tus tub Lehaunpau‑as nyob ruaj khov tau peb xyoos, rau qhov lawv ua lub neej raws nraim li Davi thiab Xalaumoo tau peb xyoos.
18Lehaunpau‑as yuav Mahala uas yog Davi tus tub Yelimau li ntxhais ua pojniam. Mahala niam yog Anpiha‑i uas yog Yexi tus tub Elia li ntxhais. 19Nws yug tau cov tub no rau Lehaunpau‑as, yog Ye‑u, Semaliya thiab Xahas. 20Los rau tom qab Lehaunpau‑as yuav Axaloo tus ntxhais Ma‑akha ua pojniam mas yug tau Anpiya, Athai, Xixas thiab Selaumi. 21Lehaunpau‑as nyiam Axaloo tus ntxhais Ma‑akha heev dua nws cov pojniam thiab cov hluas nkauj uas nws kav huvsi. Nws yuav kaum yim tus pojniam thiab kav rau caum tus hluas nkauj, muaj nees nkaum yim tus tub muaj rau caum tus ntxhais. 22Lehaunpau‑as tsa Anpiya uas yog Ma‑akha tus tub ua thawj hauv nws cov kwvtij rau qhov nws npaj siab yuav tsa tus tub ntawd ua vajntxwv. 23Nws muaj tswvyim tu txhua yam thiab muab nws cov tub faib mus nyob thoob plaws Yuda tebchaws thiab Npeeyamee tebchaws nyob rau hauv txhua lub moos uas muaj ntsa loog. Nws pub zaub mov nplua mias rau lawv thiab yuav ntau tus pojniam rau lawv.