13

Triều vua A-bi-gia

1Tại Giê-ru-sa-lem, A-bi-gia lên ngai cai trị nước Giu-đa vào năm thứ 18 triều vua Giê-rô-bô-am, 2và chỉ trị vì được ba năm. Vua là con của hoàng hậu Ma-a-ca (cháu của U-ri-ên ở Ghi-bê-a). Khi chiến tranh bùng nổ giữa A-bi-gia và Giê-rô-bô-am, 3A-bi-gia chỉ huy lực lượng Giu-đa gồm 400.000 quân, còn Giê-rô-bô-am điều động 800.000 quân. Lực lượng hai bên đều gồm những tướng sĩ tinh nhuệ.
4A-bi-gia leo lên đỉnh núi Sê-ma-rim trong miền đồi núi Ép-ra-im kêu gọi: "Giê-rô-bô-am! Toàn dân Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe ta. 5Các ngươi không biết rằng Đấng Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên đã vĩnh viễn ban vương quốc Y-sơ-ra-ên cho Đa-vít và dòng họ người hay sao? 6Giê-rô-bô-am (con Nê-bát) đầy tớ của Sa-lô-môn (con Đa-vít) đã nổi lên phản nghịch vua mình, 7được những kẻ vô lại theo phò để phản bội Rô-bô-am (con Sa-lô-môn), thừa dịp Rô-bô-am còn trẻ người non dạ, không đủ sức chống lại. 8Các ngươi tưởng các ngươi sẽ chiến thắng được vương quốc của Chúa do cháu của Đa-vít lãnh đạo sao? Dù quân đội các ngươi đông gấp đôi, nhưng các ngươi bị rủa sả vì thờ thần tượng bò con vàng Giê-rô-bô-am đã đúc ra mà hắn dám gọi là thần của các ngươi. 9Các ngươi đã trục xuất các thầy tế lễ của Chúa và các người Lê-vi, để rồi đặt các thầy tế lễ của mình lên thay thế, theo lối các dân tộc khác: bất cứ người nào tình nguyện và dâng một con bò đực tơ và bảy con dê đực là được phong chức tế lễ cho thần bò con vàng hư không.
10Còn đối với chúng ta, Chúa Hằng Hữu là Chân Thần của chúng ta. Chúng ta không lìa bỏ Ngài. Phải, các thầy tế lễ dòng họ A-rôn và người Lê-vi vẫn đang phục vụ Chúa Hằng Hữu trong mọi công tác, 11và dâng cho Ngài các tế lễ thiêu, mỗi sáng, mỗi chiều, dâng hương và bánh trên bàn thánh sạch, thắp các ngọn đèn đặt trên giá mỗi đêm, vì chúng ta vâng giữ mệnh lệnh của Chúa Hằng Hữu là Chân Thần chúng ta. Trái lại, các ngươi đã dứt khoát lìa bỏ Ngài. 12Này, Chân Thần ở với chúng ta và đang lãnh đạo chúng ta, các thầy tế lễ của Ngài sẽ thổi kèn cho quân đội chúng ta xông trận. Toàn dân Y-sơ-ra-ên, đừng chiến đấu chống lại Chúa Hằng Hữu là Chân Thần của tổ phụ các ngươi, vì chắc chắn các ngươi sẽ thất trận!"
13,14Trong khi đó, Giê-rô-bô-am bí mật điều động một cánh quân bọc sau lưng địch để phục kích, và bao vây quân đội Giu-đa. Tướng sĩ Giu-đa thấy thế liền kêu cứu với Chúa trong khi các thầy tế lễ nhất loạt thổi kèn vang động. 15,16Khi tướng sĩ Giu-đa bắt đầu kêu la. Chúa dùng vua A-bi-gia và quân đội Giu-đa đánh bại quân đội Y-sơ-ra-ên. 17n'500.000 tướng sĩ Y-sơ-ra-ên tử trận trong một ngày.
18,19Dân Giu-đa đã chiến thắng dân Y-sơ-ra-ên, đánh đuổi địch quân và chiếm đóng các thành phố: Bê-tên, Giê-sa-na, Ép-rôn và các vùng phụ cận. 20Suốt đời vua A-bi-gia, quyền lực của vua Giê-rô-bô-am cứ suy yếu không thể nào khôi phục được. Rốt cuộc, Giê-rô-bô-am bị Chúa phạt nên qua đời.
21A-bi-gia ngày càng cường thịnh, cưới 14 hoàng hậu, sinh 22 hoàng tử và 16 công chúa. 22Các công tác, chính sách, các bài diễn văn và huấn lệnh của A-bi-gia đều đã ghi chép trong bộ lịch sử của nhà tiên tri Y-đô.