13

Anpiya ua vajntxwv kav Yuda

(1Vntx. 15:1-8)

1Xyoo kaum yim uas Yelaunpau‑as ua vajntxwv kav mas Anpiya pib ua vajntxwv kav Yuda tebchaws. 2Nws nyob hauv Yeluxalees kav tau peb xyoos. Nws niam npe hu ua Mikhaya uas yog Uli‑ee uas nyob hauv Kinpe‑a li ntxhais. Anpiya thiab Yelaunpau‑as pheej sib ua rog.
3Anpiya coj ib pab tub rog siab loj siab tuab, muaj 400,000 leej uas txawj tshaj plaws tawm mus ua rog. Yelaunpau‑as npaj nws cov tub rog mus ua rog rau Anpiya, muaj 800,000 leej tub rog uas muaj zog thiab txawj tshaj plaws. 4Anpiya txawm sawv ntsug saum lub roob Xemala‑i uas nyob pem toj siab Efa‑i tebchaws thiab hais tias, “Yelaunpau‑as thiab cov Yixayee sawvdaws 'e, cia li tig ntsej mloog kuv hais. 5Nej tseem tsis paub tias Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv tau cog lus ruaj khov tias yuav pub Davi thiab nws caj ces ua vajntxwv kav Yixayee tebchaws mus ib txhis lov? 6Txawm li ntawd los Nenpa tus tub Yelaunpau‑as uas yog Davi tus tub Xalaumoo li ib tug tub teg tub taws tseem fav xeeb sawv twv nws tus tswv. 7Muaj neeg loj leeb tsis tsheej haj tuaj koom nrog Yelaunpau‑as fav xeeb rau Xalaumoo tus tub Lehaunpau‑as rau thaum Lehaunpau‑as tseem hluas lub siab ywj fab ywj fwj thiaj tiv tsis tau lawv.
8“Nimno nej xav tias yuav tawm tsam Yawmsaub lub tebchaws uas nyob hauv Davi caj ces txhais tes, rau qhov nej yog pab uas coob kawg thiab muaj tej dab mlom thav nyuj kub uas Yelaunpau‑as nchuav rau nej. 9Nej tsis tau ntiab Yawmsaub cov pov thawj uas yog Aloo caj ces thiab cov Levi khiav lov, thiab tsa pov thawj rau nej ib yam li neeg lwm lub tebchaws? Leejtwg coj ib tug thav txiv nyuj thiab xya tus txiv yaj tuaj ua kevcai tu kom nws tus kheej dawb huv thiaj tau ua pov thawj ua haujlwm rau tej uas tsis yog Vajtswv. 10Tiamsis peb cov, Yawmsaub yog peb tus Vajtswv thiab peb tsis tau tso nws tseg. Peb muaj pov thawj uas yog Aloo caj ces ua koom tu Yawmsaub thiab muaj cov Levi pab lawv ua haujlwm. 11Lawv niaj tagkis thiab niaj hmo muab tsiaj ua kevcai hlawv xyeem thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab thiab muab cov ncuav txawb rau saum lub rooj dawb huv ntawm Yawmsaub xubntiag thiab tu lub teeb kub kom tej teeb cig rau txhua hmo. Peb tuav rawv Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv tej lus nkaw, tiamsis nej twb tso nws tseg lawm. 12Saib maj, Vajtswv nrog nraim peb coj peb lub hauv ntej, thiab nws cov pov thawj muaj raj xyu tshuab txhib ua rog rau nej. Yixayee caj ces 'e, tsis txhob tawm tsam Yawmsaub uas yog nej tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv, rau qhov nej yuav kov tsis yeej.”
13Yelaunpau‑as tau tso ib txhia tub rog lug mus zov cov Yuda qub qab. Yog li no nws cov tub rog thiaj nyob ntawm cov Yuda hauv ntej thiab zov tom lawv qub qab. 14Thaum cov Yuda tsa muag ntsia ua ciav kev ua rog nyob ntawm lawv hauv ntej thiab nyob tom lawv qub qab. Lawv txawm hu thov Yawmsaub thiab cov pov thawj tshuab raj xyu. 15Cov Yuda txawm qw lub suab ua rog nrov. Thaum cov Yuda qw nrov, Vajtswv ua rau Yelaunpau‑as thiab cov Yixayee sawvdaws swb kiag Anpiya thiab cov Yuda. 16Cov Yixayee thiaj khiav cov Yuda thiab Vajtswv muab lawv cob rau hauv cov Yuda txhais tes. 17Anpiya thiab nws cov tub rog kuj tua cov Yixayee tuag coob kawg, cov Yixayee tuag 500,000 leej tub rog uas txawj tshaj plaws. 18Yog li no cov Yixayee thiaj swb kiag zaum ntawd thiab cov Yuda kov yeej, rau qhov lawv vam khom Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv. 19Thiab Anpiya raws caum Yelaunpau‑as thiab txeeb tau tej moos no ntawm nws, yog lub moos Npe‑ee, lub moos Yesana, lub moos Efoo, thiab tej zej zog uas nyob ib ncig tej moos ntawd. 20Yelaunpau‑as tsis rov muaj hwjchim li qub tag Anpiya sim neej. Thiab Yawmsaub ntaus Yelaunpau‑as, nws thiaj tuag lawm. 21Tiamsis Anpiya muaj hwjchim loj zuj zus. Nws yuav kaum plaub tug pojniam thiab muaj nees nkaum ob tug tub muaj kaum rau tus ntxhais. 22Lwm yam haujlwm uas Anpiya ua, tej uas nws ua thiab tej uas nws hais twb muab sau cia rau hauv Idau uas yog xibhwb cev Vajtswv lus phau ntawv lawm.