14

Axa ua vajntxwv kav Yuda

(1Vntx. 5:11-12)

1Anpiya txawm tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, lawv muab nws log rau hauv Davi lub nroog. Nws tus tub Axa sawv nws chaw ua vajntxwv kav. Thaum Axa ua vajntxwv lub tebchaws so tsis ua rog tau kaum xyoo. 2Axa ua tej uas Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv pom tias zoo thiab raug cai. 3Nws rhuav tshem tej thaj teev lwm haiv neeg tej dab thiab tej chaw siab, thiab tsoo tej ncej teev dab thiab ntov tej ncej dab Asela pov tseg, 4thiab hais kom cov Yuda nrhiav Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv, thiab tuav rawv nws txoj kevcai thiab nws tej lus nkaw. 5Thiab nws rhuav tshem tej chaw siab teev dab thiab tej thaj hlawv hmoov xyab hauv Yuda txhua lub moos pov tseg. Mas nws thiaj kav lub tebchaws nyob tus yees. 6Nws tsim ntsa loog rau tej moos hauv Yuda tebchaws, rau qhov lub tebchaws nyob tus yees. Nws tsis tau ua rog rau ncua sijhawm ntawd, vim yog Yawmsaub pub nws tau so tsis ua rog. 7Nws hais rau cov Yuda tias, “Cia peb tsim kho tej moos no, xov ntsa loog thiab ua chaw tsom faj thiab ua rooj loog thiab las rooj. Lub tebchaws tseem yog peb li vim yog peb tau nrhiav Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv. Peb tau nrhiav nws, nws thiaj pub peb tau so tus yees rau txhua fab.” Lawv thiaj li tsim tej ntawd thiab vam meej tuaj. 8Axa muaj tub rog hauv Yuda tebchaws 300,000 leej tuav rawv daim phiaj hlau loj thiab hmuv, thiab muaj tub rog hauv Npeeyamee tebchaws 280,000 leej tuav rawv phiaj hlau thiab txawj tua hneev, puavleej yog tub rog siab loj siab tuab.
9Xelag uas yog neeg Khuj kuj tuaj ua rog rau lawv, nws muaj tub rog 1,000,000 leej thiab tsheb nees ua rog peb puas lub tuaj rau ntawm lub moos Malesa. 10Axa txawm mus ua rog rau nws mas lawv ob tog npaj chaw ua rog rau hauv lub hav Xefatha ntawm lub moos Melesa. 11Mas Axa thov hu Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv tias, “Au Yawmsaub, tsis muaj leejtwg pab tau yam li koj hauv txojkev ua rog uas ib tog muaj zog ib tog tsis muaj zog. Au Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv, thov koj pab peb rau qhov peb vam khom koj thiab peb tuaj tawm tsam haiv neeg coob heev no hauv koj lub npe. Au Yawmsaub, koj yog peb tus Vajtswv, thov tsis txhob cia neeg kov yeej koj.” 12Yawmsaub thiaj ua rau cov neeg Khuj swb Axa thiab cov Yuda, cov neeg Khuj thiaj khiav mus lawm. 13Axa thiab nws cov tub rog raws caum lawv mus txog lub moos Kelas, mas cov neeg Khuj raug tua tuag tag tsis tshuav ib tug ciaj li, rau qhov lawv tawg swb kiag Yawmsaub thiab nws pab tub rog. Cov Yuda txeeb tau lawv tej qhov txhia chaw ntau kawg li coj mus. 14Lawv kuj ntaus txhua lub moos uas nyob ib ncig ntawm Kelas rau qhov Yawmsaub ua rau luag ntshai kawg li. Lawv lws txhua lub moos ntawd rau qhov muaj ntau yam uas txeeb tau hauv tej moos ntawd. 15Lawv ntaus tej neeg yug tsiaj tej tsev ntaub thiab coj tej yaj tej ntxhuav coob kawg li mus. Ces lawv txawm rov los rau hauv Yeluxalees lawm.