14

Vajntxwv Axas Tua Yeej Cov Sudas

1Vajntxwv Anpiyas tuag thiab luag muab nws faus rau ntawm cov vajntxwv lub tojntxas hauv Daviv lub nroog, thiab nws tus tub Axas ua vajntxwv hloov nws chaw. Tiam uas Axas kav, lub tebchaws muaj kev thajyeeb tau kaum xyoo. 2Axas ua zoo thiab ua ncaj ncees haum tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv siab nyiam. 3Nws rhuav cov neeg txawv tebchaws tej thaj thiab tej chaw teev dab, tsoo tej ncej zeb thiab ntov tus mlom Aselas povtseg huv tibsi. 4Axas hais kom cov Yudas mloog tus TSWV uas yog lawv cov yawgkoob tus Vajtswv lus, thiab ua raws li tus TSWV tej lus qhia thiab tej lus samhwm. 5Qhov uas nws rhuav tej chaw teev dab thiab tej thaj uas hlawv hmoov tshuaj tsw qab hauv cov Yudas tej nroog, nws thiaj tswj tau lub tebchaws nyob thajyeeb. 6Thaum Axas ua vajntxwv kav tebchaws nws xov ntsa yeej thaiv tej nroog hauv tebchaws Yudas, lub tebchaws thiaj tsis muaj tsov tsis muaj rog tau ntau xyoo, rau qhov tus TSWV pub nws muaj kev thajyeeb. 7Nws hais rau cov Yudas hais tias, “Peb cia li xov ntsa yeej thiab ua roojvag thaiv tej nroog thiab ua chaw tsomfaj rau tej nroog, cheem nimno peb tau kav thiab lub tebchaws yog peb tug, rau qhov peb tau ua raws li tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv lub siab nyiam. Nws tiv thaiv peb txhua phab thiab pub peb nyob kaj siab lug.” Yog li ntawd, lawv thiaj txhim kho tej nroog thiab lub tebchaws rov muaj kev vammeej.
8Vajntxwv Axas muaj peb puas txhiab tus tubrog uas yog xeem Yudas, lawv puavleej muaj daim thaiv hniav ntaj, thiab hmuv, thiab ob puas yim caum txhiab tus tubrog uas yog xeem Npeenyamees, lawv puavleej muaj daim thaiv hniav ntaj thiab hneevnti. Cov tubrog no yog cov uas muaj siab tawv thiab tau kawm kev tua rog lawm.
9Zelas uas yog cov Sudas tug thawj tubrog coj ib plhom tus tubrog thiab peb puas lub tsheb nees tuaj tua tebchaws Yudas, thaum lawv tuaj txog rau ntawm Malesas lawm. 10Axas thiaj coj nws cov tubrog mus tua Zelas, thiab ob tog tubrog tuaj txum chaw sib tua rau hauv lub Hav Xefathas uas ze ntawm Malesas. 11Axas thov tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv hais tias, “Tus TSWV, koj yog tus pab tau cov tubrog uas qaug zog tawmtsam yeej cov tubrog uas muaj zog. Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv, nimno thov koj cia li pab peb, peb tso siab rau koj, peb tuav koj lub npe tuaj tua cov tubrog uas coob heev no. Tus TSWV, koj yog peb tus Vajtswv; thov tsis txhob cia neeg kovyeej koj.”
12Tus TSWV ua rau cov tubrog Sudas swb, thaum Axas thiab cov Yudas tua lawv. Cov Sudas khiav, 13Axas thiab nws cov tubrog caum cov Sudas tua mus ti nkaus lub nroog Nkelales. Cov tubrog Sudas tuag tas tsis seem ib tug li; tus TSWV thiab nws cov tubrog ua rau cov Sudas swb, cov tubrog Yudas thiaj huab tau khoom ntaus heev nqa los tsev. 14Axas lawv tseem mus tua tej nroog uas nyob ibncig lub nroog Nkelales, thiab lawv huab tau khoom ntau heev nqa los, rau qhov tus TSWV ua rau cov neeg uas nyob hauv tej nroog ntawd ntshai heev. 15Dua li ntawd lawv tseem mus tua cov neeg yug tsiaj ntawm lawv tej tsev ntaub, ntes tej yaj, tej tshis thiab tej ntxhuav tau coob heev. Ces lawv txawm rov los rau hauv Yeluxalees lawm.