15

A-sa chấm dứt sự thờ thần tượng

1Thần Chúa cảm thúc A-xa-ria (con trai Ô-đết) đi nghênh đón vua A-sa và tâu trình: 2“Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ cùng tất cả nhân dân Giu-đa và Bên-gia-min nghe lời tôi! Bệ hạ và đồng bào theo Chúa đến mức nào thì Chúa phù hộ bệ hạ và đồng bào đến mức nấy! Nếu bệ hạ và đồng bào tìm kiếm Chúa, tất sẽ gặp Ngài. Nếu bệ hạ và đồng bào lìa bỏ Chúa, tất bị Chúa lìa bỏ. 3Đã từ lâu, dân ta vắng bóng Chân Thần, không có thầy tế lễ giáo huấn, cũng chẳng có luật pháp hướng dẫn! 4Tuy nhiên, trong cơn khốn khổ, nhân dân quay về cùng Thượng Đế Hằng Hữu, tìm kiếm Chúa nên được gặp Ngài. 5Trong thời gian này, nhân dân loạn lạc, đất nước nhiễu nhương. 6Nước này giày đạp nước kia; thành này áp bức thành nọ; vì Thượng Đế để cho nhân dân bị tai hoạ và loạn lạc. 7Tuy nhiên, xin bê hạ và đồng bào hãy vững lòng, đừng sợ hãi ,vì công việc mình sẽ đem lại thành quả tốt đẹp!"
8Nghe lời khích lệ của tiên tri A-xa-ria, con trai Ô-đết, vua A-sa vô cùng phấn khởi, liền loại bỏ và tiêu diệt tất cả các thần tượng ghê tởm khắp đất nước (Giu-đa và Bên-gia-min) cũng như khắp các thành phố miền núi Ép-ra-im mà vua đã chiếm đóng. Vua sửa lại bàn thờ của Chúa Hằng Hữu trước hiên cửa Đền thờ Ngài. 9Vua ra lệnh triệu tập toàn dân Giu-đa và Bên-gia-min, các kiều dân người Ép-ra-im, Ma-na-se và Si-mê-ôn (vì nhiều người Y-sơ-ra-ên thuộc ba đại tộc ấy đều kéo nhau theo A-sa khi thấy rõ Thượng Đế Hằng Hữu phù hộ" vua).
10Tháng ba năm thứ 15 triều vua A-sa, toàn dân tập họp tại thủ đô, 11dâng 700 bò đực và 7.000 cừu làm tế lễ lên Chúa Hằng Hữu. 12Toàn dân kết ước quyết tâm tìm kiếm Chúa Hằng Hữu là Chân Thần của tổ phụ mình, 13và quyết nghị xử tử kẻ nào không tìm kiếm Ngài, dù nhỏ hay lớn, nam hay nữ. 14Họ lớn tiếng thề nguyện với Chúa, rồi reo mừng, thổi kèn và còi inh ỏi. 15Toàn dân đều hoan hỉ vì họ hết lòng thề nguyện và hết sức mong muốn tìm kiếm Chúa. Kết quả là họ được gặp Chúa và Ngài cho đất nước họ hưởng cảnh thái bình, tất cả các nước lân bang không còn quấy phá họ nữa.
16Khi phát giác vụ bà nội mình là Ma-a-ca lập tượng thần A-sê-ra, vua A-sa cách chức bà, chặt ngã thần tượng, đập cho bể nát, rồi đem đốt đi bên suối Kít-rôn. 17Tuy các nơi thờ thần trên đỉnh núi đồi vẫn chưa bị phá dỡ, nhưng vua A-sa vẫn giữ lòng chung thủy với Chúa suốt đời. 18Vua đem vào Đền thờ Chúa các bảo vật mà vua cha và chính mình đã biệt ra thánh gồm vàng, bạc và các khí dụng. 19Đất nước được hòa bình cho đến năm thứ 35 triều vua A-sa.