15

Axa tsim kho kev ntseeg

1Vajtswv tus Ntsuj Plig los nyob hauv Axaliya uas yog Aude tus tub, 2nws txawm tawm mus ntsib Axa thiab hais rau nws tias, “Axa thiab cov Yuda thiab cov Npeeyamee sawvdaws, cia li mloog kuv hais. Yawmsaub nrog nraim nej rau thaum nej nrog nraim nws. Yog nej nrhiav nws nej yuav ntsib nws, tiamsis yog nej tso nws tseg nws yuav tso nej tseg. 3Ntev los lawm cov Yixayee tsis yuav tus Vajtswv uas tseeb thiab tsis muaj ib tug pov thawj uas txawj qhia thiab tsis muaj txoj kevcai. 4Tiamsis thaum lawv raug kev txom nyem nyuaj siab lawv tig los rau ntawm Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv, lawv nrhiav nws thiab ntsib nws. 5Lub sijhawm ntawd cov uas tawm mus thiab cov uas nkag los yeej tsis tau txojkev kaj siab li rau qhov muaj kev kub ntxhov ntau heev rau cov neeg sawvdaws uas nyob hauv tej tebchaws 6Lawv tawg ua sab ua sua, ib lub tebchaws tawm tsam ib lub tebchaws, ib lub moos tawm tsam ib lub moos, vim yog Vajtswv tso txhua yam kev txom nyem nyuaj siab los raug lawv. 7Tiamsis nej, mas cia li ua siab tuab. Tsis txhob cia nej txhais tes tsaug leeg, rau qhov tej haujlwm uas nej ua nej yuav tau nqe zog.”
8Thaum Axa hnov tej lus uas Aude tus tub Axaliya cev rau nws lawd, nws txawm muaj siab loj siab tuab thiab muab tej dab mlom uas qias vuab tsuab thoob plaws Yuda tebchaws thiab Npeeyamee tebchaws thiab hauv tej moos uas nws txeeb tau pem toj siab Efa‑i tebchaws rhuav pov tseg huvsi, thiab nws kho Yawmsaub lub thaj uas nyob ntawm qab khav uas mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 9Thiab nws sau kiag cov Yuda thiab cov Npeeyamee sawvdaws thiab cov Efa‑i, cov Manaxe thiab cov Xime‑oo uas tuaj nrog lawv nyob, vim yog muaj neeg coob coob tsiv hauv Yixayee tebchaws tuaj rau ntawm nws rau thaum lawv pom tias Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv nrog nraim nws. 10Lawv tuaj txoos ua ke rau hauv Yeluxalees rau lub peb hlis xyoo kaum tsib uas Axa ua vajntxwv kav. 11Hnub ntawd lawv muab tej tsiaj uas txeeb tau los rho ib txhia los xyeem rau Yawmsaub, yog xya pua tus nyuj thiab xya txhiab tus yaj. 12Thiab lawv cog lus tseg tias lawv yuav nrhiav Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, 13thiab hais tias leejtwg tsis yeem nrhiav Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv mas tus ntawd yuav raug muab tua tuag, tsis hais menyuam neeg laus pojniam txivneej huvsi. 14Lawv tsa suab nrov cog lus twv rau Yawmsaub thiab qw nrov nrov thiab tshuab raj xyu thiab raj kub yaj. 15Cov Yuda sawvdaws zoo siab xyiv fab rau tej lus cog tseg ntawd rau qhov lawv tau cog lus twv kawg siab kawg ntsws thiab nrhiav Yawmsaub kawg lawv lub siab ntshaw thiab lawv kuj ntsib nws, thiab Yawmsaub pub lawv tau so tus yees rau txhua fab.
16Txawm yog nws niam Ma‑akha los vajntxwv Axa muab hle tsis pub nyob lub rooj poj vaj lawm, rau qhov nws niam tau ua ib tug dab mlom qias vuab tsuab los teev tus dab Asela. Thiab Axa muab nws niam tus dab mlom ntawd ntov tsoo coj mus hlawv pov tseg rau ntawm lub hav Khiloo, 17tiamsis tsis tau rhuav tshem tej chaw siab teev dab hauv cov Yixayee. Txawm li ntawd los nws lub siab tsis muaj ib qho chaw thuam li mus tag nws sim neej uas ua vajntxwv. 18Nws muab tej nyiaj tej kub tej twj siv uas nws thiab nws txiv tau yeem lus xyeem lawd coj los cia rau hauv Vajtswv lub tuam tsev. 19Mas tsis muaj kev ua rog mus txog xyoo peb caug tsib uas Axa ua vajntxwv kav.