15

Axas Kev Txhim Kho

1Vajtswv tus ntsujplig los kav Audes tus tub Axaliyas, 2ces nws txawm tuaj cuag Vajntxwv Axas. Nws hais rau Axas hais tias, “Vajntxwv Axas, koj thiab cov Yudas thiab cov Npeenyamees cia li mloog kuv hais! Tus TSWV yuav nrog nraim nej, yog nej tsis tso nws tseg. Yog nej nrhiav nws, nws yuav cia nej ntsib nws, tiamsis yog nej tsis muab siab npuab nws, nws yuav tso nej tseg. 3Cov Yixalayees ua neej nyob tsis muaj tus Vajtswv tseeb, tsis muaj cov povthawj qhia lawv thiab tsis muaj kevcai tswjhwm lawv los ntev lawm. 4Tiamsis thaum lawv raug kev nyuaj siab, lawv tig los cuag tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv. Thaum lawv nrhiav nws, lawv yeej ntsib nws. 5Lub sijhawm ntawd tsis yoojyim rau tej neeg mus mus los los, rau qhov muaj kev kub ntxhov nyob txhua qhov hauv lub tebchaws. 6Ib haivneeg tsimtxom ib haivneeg, thiab ib lub nroog tsimtxom ib lub nroog, rau qhov Vajtswv tso txojkev kub ntxhov no los rau lawv ntag. 7Tiamsis nej yuav tsum ua siab loj, tsis txhob qaug zog. Tej haujlwm uas nej ua, nej yuav tau txais nqi zog.”
8Thaum Axas hnov Audes tus tub Axaliyas tej lus qhia tshwm, nws thiaj ua siab loj. Nws rhuav tej mlom hauv tebchaws Yudas thiab Npeenyamees, thiab hauv tej nroog uas nws txeeb tau saum tej laj roob Efalayees povtseg, thiab nws rov kho tus TSWV lub thaj uas nyob ntawm lub tshavpuam hauv tus TSWV lub Tuamtsev.
9Xeem Efalayees, xeem Manaxes thiab xeem Xime-oos khiav coob heev los tuaj Axas tog, thiab nyob hauv nws lub tebchaws, rau qhov lawv paub hais tias tus TSWV nrog Axas. Axas thiaj txheeb tagnrho lawv cov ntawd, cov Yudas thiab cov Npeenyamees tej npe. 10Thaum Axas ua vajntxwv tau kaum tsib xyoos, lub peb hlis ntuj, lawv thiaj sib sau rau hauv lub nroog Yeluxalees. 11Hnub ntawd lawv muab tej tsiaj uas lawv huab tau los tua fij rau tus TSWV: xya pua tus nyuj thiab xya txhiab tus yaj. 12Lawv coglus hais tias lawv yuav pehawm tus TSWV uas yog lawv cov yawgkoob tus Vajtswv kom kawg siab kawg ntsws, 13thiab txhua tus, tsis hais tus laus lossis tus hluas, yog leejtwg tsis pehawm tus TSWV, yuav muab tus ntawd tua povtseg. 14Lawv txhua tus qw nrov nrov thiab tuav tus TSWV lub npe coglus hais tias lawv yuav ua raws li tej lus uas lawv cog tseg ntawd. Lawv qw nrov nrov thiab tshuab raj tshuab xyu. 15Tagnrho cov Yudas zoo siab kawg li, rau qhov lawv tau coglus nrhiav tus TSWV kawg siab kawg ntsws, lawv thiaj ntsib tus TSWV, thiab tus TSWV pub lawv noj qab nyob zoo.
16Vajntxwv Axas muab nws pog Ma-akas txo lub meejmom niam vajntxwv, rau qhov nws puab tug mlom pojniam Aselas. Axas muab tus mlom ntawd tsoo tawg ntsoog ntxaws thiab coj mus hlawv hauv lub Hav Kiloos. 17Txawm yog Axas tsis muab tej chaw teev dab saum tej ncov roob hauv lub tebchaws Yixalayees rhuav povtseg los nws yeej muab siab npuab tus TSWV tas nws simneej li. 18Nws muab txhua yam uas nws txiv Anpiyas muab nyiaj muab kub ua thiab muab fij rau tus TSWV lawm, coj mus tso rau hauv lub Tuamtsev. 19Ntu uas Axas ua vajntxwv tau peb caug tsib xyoos ntawd, lub tebchaws tsis ua tsov ua rog li.