15

Pơtao Asa Pơrai Hĭ Khul Rup Trah Yang Rơba̱ng Amăng Lŏn Čar Yudah

1Hlak anŭn, Yang Bơngăt Ơi Adai trŭn rai ƀơi Azaryah ană đah rơkơi Ôdêd. 2Tui anŭn, Azaryah tơbiă nao bưp pơtao Asa mơtam hăng laĭ tui anai,
Hơmư̆ kâo bĕ, Ơ pơtao Asa laih anŭn abih bang ƀing Yudah hăng ƀing Benyamin ăh. Yahweh dŏ laih hăng ƀing gih yuakơ ƀing gih dŏ hăng Ñu. Tơdah ƀing gih hơduah sem Ñu, ƀing gih či hơduah ƀuh Ñu yơh, samơ̆ tơdah ƀing gih hơngah lui hĭ Ñu, Ñu ăt či hơngah lui hĭ ƀing gih mơ̆n.
3Čơdơ̆ng mơ̆ng sui laih ƀing Israel, jing ƀing ơi adon ta, hơngah ƀu kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai sĭt ôh, ƀu hơmâo ƀing khua ngă yang kiăng kơ pơtô pơhrăm tơlơi djơ̆ tơpă laih anŭn kŏn thâo krăn tơlơi juăt Môseh lơi. 4Samơ̆ tơdang ƀing gơñu dŏ amăng tơlơi tơnap rŭng, ƀing gơñu đuaĭ glaĭ pơ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel, hơduah sem Ñu, laih anŭn ƀing gơñu hơduah ƀuh Ñu yơh. 5Amăng rơnŭk gleh tơnap anŭn, tơlơi đuaĭ hyu pơ anai pơ adih či jing huĭ hyưt yơh, yuakơ abih bang ƀing ană plei amăng djŏp djang anih rŭng răng biă mă. 6Kơnung djuai anai pơrai hĭ kơnung djuai adih laih anŭn plei prŏng anŭn pơrai hĭ plei prŏng pơkŏn, yuakơ Ơi Adai pơrŭng kơ ƀing gơñu hăng djŏp mơta tơlơi tơnap rŭng yơh. 7Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, dŏ kơjăp laih anŭn anăm tah hơtai hĭ ôh, yuakơ mơ̆ng bruă mơnuă ƀing gih ngă, ƀing gih či tŭ tơlơi bơni yơh.
8Tơdang pơtao Asa hơmư̆ hơdôm boh hiăp anŭn laih anŭn tơlơi laĭ lui hlâo kơ Azaryah, ană đah rơkơi pô pơala Ôdêd, ñu hơđơ̆ng pran jua yơh. Tui anŭn, ñu mă pơđuaĭ hĭ abih bang rup trah hơƀak drak mơ̆ng abih anih lŏn ƀing Yudah hăng ƀing Benyamin, laih anŭn ăt mơ̆ng khul plei pla ñu hơmâo blah mă amăng khul bŏl čư̆ Ephraim mơ̆n. Ñu ăt pơkra glaĭ mơ̆n kơnưl ngă yang kơ Yahweh, jing amăng adri̱ng gah anăp kơ sang yang Yahweh yơh.
9Giŏng anŭn, ñu pơƀut glaĭ abih bang ƀing Yudah laih anŭn ƀing Benyamin hrŏm hăng ƀing mơnuih mơ̆ng ƀing Ephraim, ƀing Manasseh mơ̆ng gah yŭ̱ kơ krong Yurdan, hăng ƀing Simeôn, jing ƀing rai dŏ hơdip amăng ƀing gơñu. Hơmâo lu mơnuih mơ̆ng ƀing kơnung djuai anŭn rai đuaĭ tui pơtao Asa yuakơ ƀing gơ̆ ƀuh kơ tơlơi Yahweh Ơi Adai gơ̆ dŏ hrŏm hăng gơ̆.
10Ƀing gơñu pơjơnum glaĭ ƀơi plei Yerusalaim amăng blan tal klâo thŭn tal pluh-rơma amăng rơnŭk pơtao Asa git gai wai lăng. 11Tơdang ƀơi mông anŭn, ƀing gơñu pơyơr gơnam ngă yang kơ Yahweh jing đơđa hlô ƀing gơñu ba glaĭ mơ̆ng gơnam ƀing gơñu hơmâo sua mă laih amăng tơlơi pơblah. Abih bang hlô mơnơ̆ng ƀing gơñu pơyơr ngă yang anŭn truh kơ tơjuh-rơtuh drơi rơmô, tơjuh-rơtuh drơi triu hăng bơbe. 12Ƀing gơñu pơjing tơlơi pơgop kiăng kơ kơkuh pơpŭ tŏng ten kơ Yahweh, Ơi Adai ƀing ơi adon gơñu, hăng abih pran jua bơngăt gơñu yơh. 13Ƀing gơñu ăt tŭ ư abih bang ƀing hlơi pô ƀu kơkuh pơpŭ tŏng ten kơ Yahweh, Ơi Adai ƀing Israel ôh, ƀing gơñu khŏm tŭ tơlơi djai yơh wơ̆t tơdah ƀing mơnuih anŭn yom prŏng ƀôdah ƀu yom prŏng, đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi. 14Ƀing gơñu ƀuăn rơ̆ng hăng Yahweh hăng tơlơi ur kraih, hăng dơnai ayŭp khul tơdiăp khul tơki kraih krin yơh. 15Abih bang ƀing lŏn čar Yudah mơak kơ tơlơi ƀuăn rơ̆ng anŭn yuakơ ƀing gơñu hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng abih pran jua. Ƀing gơñu triăng hơduah sem Ơi Adai laih anŭn ƀing gơñu hơduah ƀuh Ñu yơh. Tui anŭn, Yahweh pha brơi kơ ƀing gơñu dŏ rơnŭk rơnua mơ̆ng djŏp bơnăh yơh.
16Wơ̆t tơdah yă ñu HʼMaakhah, pơtao Asa ăt pơglưh hĭ anih bruă gơ̆ jing hơbia pơtao, yuakơ gơ̆ hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih tơmĕh kơyâo hơƀak drak yang HʼAsêrah. Asa pơglưh trŭn hĭ hăng pơphač hĭ tơmĕh hơƀak drak anŭn laih anŭn čuh hĭ amăng dơnung Kidrôn. 17Wơ̆t tơdah ñu ƀu pơglưh hĭ ôh khul sang anet kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng ƀơi anih glông, samơ̆ pran jua Asa dŏ tŏng ten hăng Yahweh amăng abih tơlơi hơdip ñu yơh. 18Ñu ba mŭt amăng sang yang Yahweh khul amrăk, mah laih anŭn khul gơnam yom pơphan ñu laih anŭn ama ñu hơmâo pơyơr pơkô̆ laih kơ Yahweh.
19Ƀu hơmâo tơlơi pơblah dơ̆ng tah tơl thŭn klâopluh-rơma amăng rơnŭk pơtao Asa git gai wai lăng.