17

Giô-sa-phát, một vua nhân đức

1Giô-sa-phát, con A-sa, lên kế vị cha mình. Vua tăng cường quân lực để chống lại Y-sơ-ra-ên, 2bố trí nhiều lực lượng phòng thủ tại tất cả các thành kiên cố trong đất nước Giu-đa, và đặt bộ chỉ huy cho toàn thể quân đội đang bố phòng trong toàn quốc, kể cả các thành phố Y-sơ-ra-ên (trong xứ Ép- ra-im) mà vua cha đã chiếm đóng. 3Chúa Hằng Hữu phù hộ Giô-sa-phát vì vua theo đúng đường lối đầu tiên của Đa-vít, tổ phụ mình, không chịu thờ các thần Ba-anh. 4Giô-sa-phát tìm kiếm Chân Thần của tổ phụ mình, vâng giữ các mệnh lệnh Ngài, không bắt chước dân Y-sơ-ra-ên làm điều tà ác. 5Chúa Hằng Hữu củng cố vương quốc của Giô-sa-phát. Toàn dân Giu-đa dâng phẩm vật cho vua và vua được của cải dồi dào, danh tiếng lừng lẫy. 6Vua hăng hái đi theo đường lối Chúa, mạnh dạn dỡ bỏ các nơi thờ phượng trên các núi đồi và tiêu diệt các tượng thần A-sê-ra khắp đất nước Giu-đa.
7Năm thứ ba triều vua Giô-sa-phát, vua sai các đại thần Bên-hai, Ô-ba-đia, Xa-cha-ri, Na-tha-nên và Mi-ca-gia đi khắp các thành phố Giu-đa để dạy lời Chúa cho nhân dân. 8Cũng có một số người Lê-vi tháp tùng tên là Sê-ma-gia, Nê-tha-nia, Xê-ba-đia, A-sa-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giô-na-than, A-đô-ni-gia, Tô-bi-gia và Tô-ba-đô-ni-gia. Ngoài ra, cũng có hai thầy tế lễ tên là Ê-li-sa-ma và Giô-ram trong phái đoàn. 9Họ đem theo bộ Thánh kinh gồm các sách luật của Chúa Hằng Hữu, đi khắp các thành phố Giu-đa mà dạy dỗ nhân dân. 10Chúa khiến các nước lân bang đều nể sợ, không nước nào dám khai chiến với Giô-sa-phát. 11Ngay cả dân Phi-li-tin là kẻ thù truyền kiếp của Giu-đa, cũng đem phẩm vật và bạc đến triều cống. Dân Á-rạp cũng đem tặng vua các bầy gia súc: 7.700 cừu đực và 7.700 dê đực.
12Giô-sa-phát ngày càng cường thịnh. Vua xây cất các chiến lũy và các thành phố dùng làm kho tàng trong đất nước Giu-đa. 13Vua phát động nhiều dự án trong các thành phố Giu-đa và đem các đơn vị chiến sĩ ưu tú về trấn đóng tại thủ đô. 14Quân đội được tổ chức thành từng đơn vị một ngàn người, mỗi đơn vị có chỉ huy trưởng, và đặt dưới quyền các tướng tư lệnh sau đây: trong đại tộc Giu-đa, có đại tướng Át-na, chỉ huy 300.000 quân, 15đại tướng Giô-ha-nan chỉ huy 280.000 quân, 16và đại tướng A-ma-xia (con Xiếc-ri), người tình nguyện phục vụ Chúa, chỉ huy 200.000 quân.
17Trong đại tộc bên-gia-min có đại tướng Ê-li-a-đa, một chiến sĩ anh dũng, chỉ huy 200.000 quân cầm cung và khiên, 18và đại tướng Giê-hô-sa-bát, chỉ huy 180.000 quân sẵn sàng xuất trận.
19Các quân đoàn ấy là lực lượng phòng vệ nhà vua, ngoài các đơn vị mà Giô-sa-phát đã bố trí tại các thành kiên cố trong khắp nước Giu-đa.