17

Yê-hô-saphat Chỗn Cỡt Puo

1Yê-hô-saphat chỗn cỡt puo pláih Asa mpoaq án; cớp án táq yỗn chớc án cỡt khâm lứq dŏq rachíl cớp tỗp I-sarel. 2Án tampễq máh cũai tahan yỗn ỡt tâng máh vil tâng cruang Yuda, cớp táq máh dỗn chũop cruang Yuda cớp tâng máh vil ca Asa, mpoaq án, khoiq cheng bữn tâng cutễq tỗp Ep-ra-im hỡ. 3Yiang Sursĩ ỡt cớp puo Yê-hô-saphat cớp satốh ŏ́c bốn yỗn án, yuaq ranáq án táq tâng cumo dâu la án táq puai ngê Davĩt, achúc achiac án, cớp án tỡ bữn cucốh sang yiang Ba-al. 4Án táq ranáq Yiang Sursĩ, la Yiang mpoaq án, cớp táq puai tễ máh santoiq Ncháu ớn; án tỡ bữn táq samoât máh puo cũai I-sarel táq. 5Yiang Sursĩ yỗn Yê-hô-saphat cỡt sốt lứq tâng cruang Yuda, cớp máh cũai proai chũop cruang ki dững crơng mpon yỗn án. Yuaq ngkíq, án cỡt sốc cớp bữn chớc lứq. 6Án sâng bũi pahỡm táq ranáq Yiang Sursĩ. Cớp án talốh táh máh ntốq noau dốq cucốh sang yiang canŏ́h, dếh máh tanũl noau dốq sang yiang Asê-ra ca ỡt tâng cruang Yuda hỡ.
7Tâng cumo pái án cỡt puo, án ớn máh cũai ayững atĩ án ramứh Ben-hêl, Ô-badia, Sa-chari, Nê-thanel, cớp Mi-caya pỡq arĩen máh cũai dũ vil tâng cruang Yuda. 8Bữn cũai Lê-vi takêh náq cớp cũai tễng rit sang bar náq pỡq parnơi cớp alới. Cũai Lê-vi ki bữn ramứh neq: Sê-maya, Nê-thania, Sê-badia, A-sahel, Sê-mi-ramôt, Yê-hô-nathan, Adô-nacha, Tô-bi-cha, cớp Top-adô-nacha. Cũai tễng rit sang ki bữn ramứh E-li-sama cớp Yê-hô-ram. 9Tỗp alới dững Tâm Saráq Phễp Rit Yiang Sursĩ pỡq atỡng máh cũai proai ỡt tâng dũ vil chũop cruang Yuda.

Yê-hô-saphat Bữn Chớc Toâr Lứq

10Yiang Sursĩ táq yỗn máh cruang mpễr cruang Yuda cỡt ngcŏh, toau tỡ bữn noau khớn táq choac noâng chóq puo Yê-hô-saphat. 11Bữn cũai tễ tỗp Phi-li-tin dững práq cớp crơng mpon sa‑ữi yỗn puo Yê-hô-saphat; cớp bữn cũai Arap dững cữu tôl 7,700 lám cớp mbễq 7,700 lám yỗn án. 12Yuaq ngkíq, Yê-hô-saphat ma cỡt sốt toâr la‑ữt. Án táq ntốq parnoâng cớp ntốq parỗm crơng tâng cruang Yuda. 13Án parỗm dŏq crơng sa‑ữi lứq tâng máh vil tâng cruang Yuda, cớp án ớn máh tahan clŏ́q ỡt kĩaq vil Yaru-salem, 14puai tâng sâu tỗp alới. At-náh cỡt cũai taniap tahan tâng máh sâu Yuda; án sốt 300,000 náq tahan. 15Cũai bữn chớc pưn án la Yê-hô-hanan bữn tahan 280,000 náq. 16Cũai bữn chớc pưn Yê-hô-hanan la A-masia con samiang Si-cri; án bữn tahan 200,000 náq. A-masia chống ễ mut táq ranáq yỗn Yiang Sursĩ. 17E-lia-da sốt tahan tễ máh sâu Ben-yamin; án cỡt tahan clŏ́q lứq, cớp án taniap tahan 200,000 náq ca khoiq rien yống khễl cớp tamĩang. 18Cũai nhêng salĩq pưn án la Yê-hô-sabat, bữn tahan 180,000 náq ca yống crơng choac thrũan mut rachíl. 19Nheq tữh nâi la máh cũai táq ranáq yỗn puo tâng vil Yaru-salem; clữi tễ ki án ớn tahan canŏ́h ễn kĩaq máh vil ca bữn viang khâm chũop cruang Yuda.