17

Yehausafa ua vaajntxwv kaav Yuta

1Axa tug tub Yehausafa nyob nwg chaw ua vaajntxwv kaav Yuta hab cuab zug npaaj tawm tsaam cov Yixayee. 2Nwg xaa tub rog nyob rua huv Yuta txhua lub moos kws muaj ntsaa loog hab tsaa tub rog moog zuv thoob plawg Yuta tebchaws hab huv Efa‑i tej moos kws nwg txwv Axa tub txeeb tau lawd. 3Yawmsaub nrug nraim Yehausafa nyob tsua qhov Yehausafa taug nraim nwg txwv txujkev kws thaus nwg txwv chiv ua vaajntxwv, nwg tsw nrhav teev tej daab Npa‑aa, 4nwg nrhav Vaajtswv kws yog nwg txwv tug Vaajtswv hab ua lub neej lawv le Vaajtswv tej lug nkaw, nwg tsw ua lawv le cov Yixayee ua. 5Vem le nuav Yawmsaub txhad pub nwg kaav tau lub tebchaws nyob ruaj khov. Mas taag nrho cov Yuta coj tshaav ntuj tuaj pub rua Yehausafa, nwg txhad nplua nuj heev hab muaj koob meej. 6Nwg muaj sab luj sab tuab ua lawv le Yawmsaub txujkev. Hab nwg rhuav tshem tej chaw sab kws teev daab hab tej ncej daab Asela huv Yuta tebchaws moog.
7Xyoo peb kws nwg ua vaajntxwv kaav, nwg khaiv nwg cov thawj kws yog Npeeha‑i, Aunpantiya, Xekhaliya, Nethanee hab Mikhaya moog qha rua huv Yuta tej moos. 8Hab cov Levi nuav kuj nrug puab moog, yog Semaya, Nethaniya, Xenpantiya, Axahee, Semilamau, Yehaunathaa, Antauniya, Thaunpiya hab Thau‑antauniya, hab nrug cov Levi nuav ua ke yog Elisama hab Yehaulaa kws ua pov thawj. 9Puab coj Yawmsaub phoo ntawv kevcai moog qhuab qha thoob plawg Yuta tebchaws. Puab moog txhua nrho Yuta tej moos hab qha cov pejxeem.
10Yawmsaub ua rua txhua lub tebchaws kws nyob ib ncig Yuta ntshai heev, puab txhad tsw tuaj ua rog rua Yehausafa. 11Cov Filixatee qee leej coj tshaav ntuj tuaj pub rua Yehausafa hab coj nyaj tuaj them se rua nwg. Cov Alam kuj coj xyaa txheeb xyaa pua tug txwv yaaj hab xyaa txheeb xyaa pua tug txwv tshws tuaj pub rua nwg. 12Yehausafa txhad vaam meej heev quas zug tuaj. Nwg tswm tej chaw ruaj khov hab tej moos khaws hov txhua chaw huv Yuta tebchaws, 13hab nwg khaws hov txhua chaw ntau kawg ca rua huv Yuta tej moos. Nwg muaj cov tub rog kws sab luj sab tuab nyob huv Yeluxalee. 14Ntawm nuav moog yog txheeb cov tub rog lawv le puab xeem. Xeem Yuta cov thawj kws kaav ib txheeb leej ib tug yog Anas kws ua thawj kaav 300,000 leej tub rog kws sab luj sab tuab, 15tug ob yog Yehauhanaa kws ua tug thawj kaav 280,000 leej, 16tug peb yog Xikhi tug tub Amasiya kws yeem ua koom rua Yawmsaub, nwg kaav 200,000 leej tub rog kws sab luj sab tuab. 17Xeem Npeeyamee muaj Eliyanta kws yog tub rog sab luj sab tuab kaav 200,000 leej tub rog kws muaj neev hab daim phaj hlau thaiv. 18Tug ob yog Yehauxanpa kws kaav 180,000 leej kws muaj cuab yeej ua rog. 19Cov nuav ua koom rua vaajntxwv tsw suav rua cov tub rog kws vaajntxwv khaiv moog nyob rua huv tej moos kws muaj ntsaa loog thoob Yuta tebchaws lawd.