17

Yehausafas ua Vajntxwv

1Yehausafas ua vajntxwv hloov nwg txiv Axas chaw, thiab nws hajyam ua rog hnyav rau cov Yixalayees. 2Nws tso tubrog mus nyob rau hauv cov Yudas tej nroog uas muaj ntsa yeej thaiv, tej nroog hauv tebchaws Yudas, thiab tej nroog hauv xeev Efalayees uas nws txiv Axas txeeb tau los. 3Vim Yehausafas ua raws li nws txiv lub neej thaum xub thawj, nws tsis pe Npa-as, tus TSWV thiaj foom koob hmoov rau nws. 4Nws pehawm nws txiv tus Vajtswv, thiab nws ua raws li Vajtswv tej lus samhwm, nws tsis ua li cov Yixalayees tej vajntxwv ua. 5Tus TSWV thiaj pub Yehausafas tswj tau lub tebchaws Yudas nyob ruaj khov, thiab cov pejxeem coj khoom tuaj pub rau nws. Yog li ntawd, nws thiaj muaj txiag npluanuj thiab muaj koob meej nto moo lug. 6Nws kub siab lug ua raws li tus TSWV txoj kevcai, thiab nws rhuav tej chaw teev dab thiab tus mlom pojniam Aselas hauv tebchaws Yudas povtseg.
7Thaum Yehausafas kav tebchaws tau peb xyoos, nws tsa Npeehais, Aunpadiyas, Xakhaliyas, Nethanees thiab Mikayas uas yog nws cov nomtswv mus cob qhia cov Yudas nyob txhua lub nroog. 8Muaj cuaj tug Levis thiab ob tug povthawj nrog cov nomtswv ntawd mus. Cov Levis yog Semayas, Nethaniyas, Xenpadiyas, Axahees, Semilamaus, Yehaunathas, Adauniyas, Taunpiyas thiab Taunpadauniyas; thiab ob tug povthawj yog Elisamas thiab Yehaulas. 9Lawv coj tus TSWV phau ntawv Kevcai mus cob qhia cov pejxeem sawvdaws uas nyob txhua lub nroog hauv tebchaws Yudas.

Yehausafas Lub Koob Meej

10Tus TSWV ua rau tej tebchaws uas nyob ibncig ntshai thiab tsis tuaj tua Vajntxwv Yehausafas lawm. 11Cov Filitees qee leej coj nyiaj thiab khoom ntau heev tuaj pub rau Yehausafas, thiab cov Alav coj xya txhiab xya pua tus yaj thiab xya txhiab xya pua tus tshis tuaj pub rau nws. 12Yog li ntawd, Yehausafas thiaj muaj hwjchim heev zuj zus. Nws ua ntau lub chaw fajxwm thiab ntau lub tsev rau hauv tej nroog thoob tebchaws Yudas, 13thiab nws coj khoom ntau heev mus cia rau hauv.
 Yehausafas tso cov tubrog uas txawj tua rog heev nyob hauv lub nroog Yeluxalees,
14raws li lawv tej cuab kwvtij. Adinas yog tus thawj saib cov tubrog uas yog xeem Yudas thiab nws muaj peb puas txhiab leej. 15Yehauhanas yog ob, nws saib ob puas yim caum txhiab leej tubrog, 16thiab tus peb yog Xikhalis uas yog Amaxiyas tus tub, nws saib ob puas txhiab leej tubrog, (Amaxiyas yog ib tug uas txaus siab ua tus TSWV tes haujlwm heev.) 17Eli-adas yog tus thawj saib cov tubrog uas yog xeem Npeenyamees, nws yog ib tug tubrog uas ua tau heev, nws saib ob puas txhiab leej tubrog uas muaj daim thaiv hniav ntaj thiab muaj hneevnti. 18Yehauxanpas yog tus ob, nws saib ib puas yim caum txhiab leej tubrog thiab nws muaj tej cuab yeej ua rog zoo heev. 19Cov tubrog no ua haujlwm rau vajntxwv nyob hauv lub nroog Yeluxalees, thiab vajntxwv tseem tso dua lwm pab tubrog mus nyob rau hauv cov Yudas tej nroog uas muaj ntsa yeej thaiv.