18

Y-Mika Mbơh Lor Nau Y-Ahap Jêh Ri Y-Jôsaphat Roh Nau Tâm Lơh

1Y-Jôsaphat geh nau ndrŏng toyh jêh ri nau bu yơk; jêh ri păng ƀư nau tâm rnglăp đah Y-Ahap tâm nau njêng rnăk ur sai. 2Rlau bar pe năm, păng hăn jŭr tât Y-Ahap ta Samari. Y-Ahap gŭch âk mlâm biăp jêh ri ndrôk ma păng jêh ri ma phung ƀon lan hăn ndrel ma păng, jêh ri sŭk nsôr păng hăn hao tâm lơh đah ƀon Ramôt-Galaat. 3Y-Ahap hađăch Israel lah ma Y-Jôsaphat hađăch Yuda: "May mra hăn ndrel ma gâp lơh ƀon Ramôt ta Galaat lĕ?" Păng plơ̆ lah: "Gâp jêng nâm bu may, phung ƀon lan gâp jêng nâm bu ƀon lan may lĕ, gâp mra hăn ndrel ma may tâm nau tâm lơh." 4Y-Jôsaphat lah ma hađăch Israel: "Lor lơn ôp hom Yêhôva." 5Hađăch Israel tâm rƀŭn phung kôranh nơm mbơh lor geh puăn rhiăng nuyh, jêh ri lah ma khân păng: "Hên mra hăn tâm lơh đah ƀon Ramôt ta Galaat lĕ mâu lah mâu?" Khân ôbăl lah "Hăn hom, yorlah Brah Ndu mra jao ƀon nây tâm ti hađăch." 6Biălah Y-Jôsaphat lah: Ta aơ, hôm e geh lĕ kôranh nơm mbơh lor ma Yêhôva êng, gay ôp ma păng đŏng?" 7Hađăch Israel plơ̆ lah ma Y-Jôsaphat pô aơ: "Hôm e du huê kon buklâu Y-Imla amoh Y-Mika, ma nơm nây dơi ôp Yêhôva; ƀiălah gâp ji nuih ma păng yorlah păng mâu prot mbơh nau ueh lor ôh ma gâp, ƀiălah păng mbơh nau mhĭk mro." Y-Jôsaphat lah: "Lơi ăn hađăch ngơi pô nây ôh." 8Pôri hađăch Israel kuăl du huê kôranh tahan jêh ri lah: "Njŭn leo gơnh Y-Mika kon buklâu Y-Imla."
9Nôk nây hađăch Israel jêh ri Y-Jôsaphat, hađăch Yuda, ăp nơm nsoh ao jâr hađăch da dê, dôl gŭ ta kalơ sưng hađăch ta ntŭk mprah ba êp mpông sâng ƀon toyh Samari; bi lĕ rngôch phung kôranh nơm mbơh lor gŭ mbơh lor panăp bar hê hađăch. 10Y-Sêdêkia kon bu klâu Y-Kêmana nkra ma păng nke loih jêh ri lah: "Pô aơ Yêhôva lah: 'Ma nke aơ khân may mra tâm phung Syri kŏ tât khân păng rai lĕ.'" 11Lĕ rngôch kôranh nơm mbơh lor ăt tâm ban lĕ, jêh ri lah: "Hăn hao lơh hom ma ƀon Ramôt ta Galaat; hađăch mra dơi yơh, yorlah Yêhôva mra jao ƀon nây tâm ti hađăch.
12Pôri, nơm hăn kuăl Y-Mika lah ma păng pô aơ: "Aơ lĕ phung kôranh nơm mbơh lor ngơi du ai nau jêh ri jêng nau ueh ma hađăch; pôri gâp dăn ma may ăn nau may ngơi jêng nâm bu nau ngơi khân păng, jêh ri ngơi hom nau ueh." 13Ƀiălah Y-Mika lah: "Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, moh nau Brah Ndu gâp lah, gâp mra ngơi nau nây." 14Tơlah păng lĕ tât jêh ma hađăch, hađăch ôp ma păng: "Ơ Y-Mika, hên mra hăn lơh ƀon Ramôt ta Galaat, dơi lĕ mâu lah mâu dơi hăn ôh?" Păng plơ̆ lah: "Hăn hao hom, hađăch mra dơi yơh; bu mra jao khân păng tâm ti bar hê may hađăch." 15Ƀiălah hađăch lah ma păng: "Ndah hŏ âk tơ̆ gâp ntĭnh ma may gay ma may ngơi kanŏng nau ngơi ngăn tâm amoh Yêhôva ma gâp?" 16Y-Mika plơ̆ lah: Gâp saơ lĕ rngôch phung Israel chah rai êng êng ta kalơ yôk nâm bu phung biăp du hiơt mâu geh rmăk ôh; jêh ri Yêhôva lah pô aơ: 'Phung aơ mâu geh kôranh ôh; ăn ăp nơm plơ̆ sĭt ma ngih păng ma nau đăp mpăn.'" 17Hađăch Israel lah ma Y-Jôsaphat pô aơ: Mâu di hĕ nau gâp lah jêh ma păng mâu mra mbơh ôh nau ueh ma gâp, ƀiălah kanŏng nau mhĭk?" 18Y-Mika lah: "Yor nây iăt hom nau Yêhôva ngơi: Gâp saơ jêh Yêhôva gŭ ta kalơ sưng hađăch păng, jêh ri lĕ rngôch phung tahan tâm trôk gŭ dâk mpeh pama jêh ri, pachiau păng; 19jêh ri Yêhôva lah: 'Mbu mra ndơm Y-Ahap hađăch Israel hăn hao Ramôt ta Galaat n'ho chalôt khĭt ta nây?' Jêh ri du huê lah pô aơ du huê êng lah pô ri. 20Nôk nĕ, geh du huê brah tât dâk panăp Yêhôva, jêh ri lah: 'Gâp mra ndơm păng.' Yêhôva lah ma păng: 'Mâm ƀư may ndơm păng?' 21Păng plơ̆ lah: 'Gâp mra hăn jêng du huê brah mƀruh tâm bâr mbung lĕ rngôch phung kôranh nơm mbơh lor păng.' Yêhôva lah: 'Ăn may hăn ndơm păng, jêh ri may mra dơi; hăn hom jêh ri ƀư kơt nĕ.' 22Yor nây aƀaơ ri, aơ Yêhôva hŏ dơm jêh du huê brah mƀruh tâm bâr mbung phung kôranh nơm mbơh lor may aơ; Yêhôva ngơi jêh nau mhĭk di ma may."
23Y-Sêdêkia, kon buklâu Y-Kênana, văch dăch, tap bom Y-Mika jêh ri lah: Ntŭk trong huêng brah Yêhôva luh bơh gâp hăn ngơi ma may?" 24Y-Mika lah: "Aơ, tâm nar may nchuăt krap ntơm jrô aơ tât jrô ri ta nây may mra gĭt nau nây. 25Hađăch Israel lah: "Nhŭp Y-Mika njŭn leo păng tât Y-Amôn kôranh mât chiă ƀon jêh ri Y-Jôsa kon buklâu hađăch, 26jêh ri lah: Hađăch lah pô aơ: Krŭng nơm aơ, jêh ri siăm păng ma piăng let jêh ri dak dê̆ (djê̆) kŏ tât gâp lŏ plơ̆ sĭt đăp mpăn." 27Y-Mika lah: "Tơlah may plơ̆ sĭt đăp mpăn, Yêhôva mâu prot ngơi ôh nau nây ma gâp." Jêh ri Y-Mika lah: Ơ phung ƀon lan, lĕ rngôch khân may iăt hom nau nây!
28Pôri, hađăch Israel jêh ri Y-Jôsaphat hađăch Yuda, hăn hao rlet ma ƀon Ramôt ta Galaat. 29Hađăch Israel lah đah Y-Jôsaphat pô aơ: "Gâp rgâl săk nkrơ̆ ƀư bu êng jêh ri hăn ma nau tâm lơh, ƀiălah may nsoh ao jâr may." Hađăch Israel nkrơ̆ ƀư bu êng, jêh ri khân păng hăn ma nau tâm lơh. 30Hađăch Syri ntĭnh jêh ma phung kôranh tahan ƀĭt ndeh seh păng: "Lơi tâm lơh đah phung jê̆ mâu lah phung toyh, ƀiălah kanŏng đah hađăch Israel." 31Tơlah kôranh tahan ƀĭt ndeh seh saơ Y-Jôsaphat, khân păng lah: "Aơ yơh hađăch Israel." Pôri khân păng veh tâm lơh đah ôbăl; jêh ri Y-Jôsaphat nter, jêh ri Yêhôva kơl păng. Brah NDu ăn phung rlăng du bơh păng, 32yorlah tơlah phung kôranh tahan ƀĭt ndeh seh saơ mâu di jêng hađăch Israel ôh, khân păng rŭch plơ̆ mâu hôm tĭng ôbăl ôh. 33Ƀiălah geh du huê bu klâu pănh na pănh blă blơ jêh ri geh pănh hađăch Israel ta ntŭk vah vang nđa nsiap ao loih ndơ nkŭm ntang ntơh. Y-Ahap lah đah nơm ƀĭt ndeh seh păng: "Plăch ndeh jêh ri rdeng gâp luh du bơh nau tâm lơh, yorlah gâp lĕ rmanh jêh." 34Nau tâm lơh nar nây katang ngăn ngên, jêh ri hađăch Israel ăn bu kơl rgong păng gŭ păn tâm ndeh seh păng, rle măt mpeh phung Syri tât kêng măng. Jêh ri ta nhâp nar păng khĭt.