1

Vaajtswv tshwm rua Xalaumoo

(1Vntx. 3:4-15)

1Tavi tug tub Xalaumoo tau kaav nwg lub tebchaws nyob ruaj, hab Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv tau nrug nraim nwg hab tsaa nwg ua luj kawg nkaus. 2Xalaumoo has rua cov Yixayee suavdawg hab cov thawj rog kaav ib txheeb leej kaav ib puas leej hab cov tu plaub hab Yixayee cov thawj suavdawg, hab cov thawj huv txhua cum. 3Xalaumoo hab ib tsoom pejxeem kws nrug nwg nyob nce moog rua lub chaw sab kws pe Vaajtswv huv lub moos Kinpe‑oo, tsua qhov Vaajtswv lub tsev ntaub sws ntswb kws Yawmsaub tug qhev Mauxe tau ua huv tebchaws moj saab qhua nyob hov ntawd.
4Tavi tau coj Vaajtswv lub swb xaab ntawm Kile‑a Ye‑ali lug txug lub chaw kws Tavi tau npaaj ca lawm, tsua qhov nwg tau tsaa ib lub tsev ntaub rau lub swb xaab hov rua huv Yeluxalee. 5Tsw taag le ntawd lub thaaj tooj lab xyeem kws Npexalee kws yog Uli tug tub hab yog Hawj tug xeeb ntxwv tau ua hov kuj nyob ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub huv lub moos Kinpe‑oo. Mas Xalaumoo hab cov pejxeem nrhav Yawmsaub hov ntawd. 6Xalaumoo moog rua ntawm lub thaaj tooj lab rua ntawm Yawmsaub xubndag kws nyob ntawm lub tsev ntaub sws ntswb hab tua ib txheeb tug tsaj ua kevcai hlawv huvsw xyeem rua sau lub thaaj hov.
7Mo hov Vaajtswv tshwm rua Xalaumoo pum hab has rua nwg tas, “Koj xaav kuas kuv pub daabtsw rua koj, ca le thov.” 8Mas Xalaumoo has rua Vaajtswv tas, “Koj ua koj txujkev hlub ruaj khov kws luj kawg tshwm rua kuv txwv Tavi kws yog koj tug qhev, hab koj tau tsaa kuv ua vaajntxwv nyob nwg chaw. 9Au Vaajtswv Yawmsaub, thov ca tej lug kws koj cog tseg rua kuv txwv Tavi tav rua nwgnuav, tsua qhov koj tub tsaa kuv ua vaajntxwv kaav ib haiv tuabneeg kws coob npaum le cov moov aav huv nplajteb. 10Thov pub tswvyim plaab plaw hab kev txawj ntse rua kuv, kuv txhad coj tau haiv tuabneeg nuav, tsua qhov leejtwg yuav kaav tau koj haiv tuabneeg kws coob heev nuav?” 11Vaajtswv teb Xalaumoo tas, “Vem koj lub sab xaav tau tej ntawd, hab koj tsw tau thov nyaj txag hov txhua chaw, meej thawb lossws thov kuas cov kws ntxub koj txujsa tu hab tsw tau thov kuas koj muaj txujsa nyob ntev, tassws koj tau thov tswvyim plaab plaw hab kev txawj ntse rua koj kuas txawj kaav kuv haiv tuabneeg kws kuv tau tsaa koj ua vaajntxwv kaav puab, 12mas kuv txhad pub tswvyim plaab plaw hab kev txawj ntse rua koj. Kuv tseed yuav pub nyaj txag, hov txhua chaw hab meej thawb ntau rua koj. Tej vaajntxwv kws nyob ua koj ntej yeej tsw tau muaj le hab cov kws nyob ua koj qaab yuav tsw muaj npaum le koj.” 13Xalaumoo txhad tawm ntawm lub tsev ntaub sws ntswb ntawm lub chaw sab pe Vaajtswv huv Kinpe‑oo moog rua Yeluxalee. Mas nwg ua vaajntxwv kaav Yixayee.

Xalaumoo nplua nuj

(1Vntx. 10:26-29)

14Xalaumoo sau tau tej tsheb neeg ua rog hab cov tub rog caij neeg. Nwg muaj tsheb neeg ua rog ib txheeb plaub puas lub hab muaj cov tub rog kws caij neeg ib vaam ob txheeb leej kws nwg kuas ib txha nyob rua huv tej moos kws nwg npaaj rua tej tsheb neeg ua rog hab ib txha nrug vaajntxwv nyob huv lub nroog Yeluxalee. 15Vaajntxwv ua rua nyaj hab kub muaj ntau rua huv lub nroog Yeluxalee yaam le pob zeb, hab ua rua ntoo cab muaj ntau yaam nkaus le tej ntoo txwv cua huv tej pov roob Sefela. 16Xalaumoo yuav neeg huv Iyi tebchaws hab huv Khu‑e tebchaws lug, mas vaajntxwv cov tub luam txais yuav huv Khu‑e tebchaws lawv le tug nqe. 17Ib lub tsheb neeg ua rog huv Iyi tebchaws mas puab yuav rau pua sekhee nyaj, ib tug neeg mas puab yuav ib puas tswb caug sekhee. Mas puab xaa tej nuav moog muag rua cov Hithai tej vaajntxwv suavdawg hab cov Alaa tej vaajntxwv.