1

Y-Salômôn Wah Lač Akâo Klei Thâo Mĭn

(I Mtao 3:3-15)

1Y-Salômôn anak êkei Y-Đawit bi kjăp ñu pô hlăm ƀuôn ala mtao ñu, leh anăn Yêhôwa Aê Diê ñu dôk mbĭt hŏng ñu leh anăn brei ñu jing prŏng êdimima.
2Y-Salômôn blŭ kơ jih jang phung Israel, kơ phung khua kơ sa êbâo čô leh anăn kơ phung khua kơ sa êtuh čô, kơ phung khua phat kđi, leh anăn kơ jih jang phung khua gai gĭt hlăm jih čar Israel, phung khua kơ sang ama. 3Y-Salômôn leh anăn jih jang phung bi kƀĭn mbĭt hŏng ñu nao kơ anôk dlông ti ƀuôn Gabaôn; kyuadah sang čhiăm klei bi kƀĭn Aê Diê, dŏ Y-Môis dĭng buăl Yêhôwa mkra leh hlăm kdrăn tač, dôk tinăn. 4 (Ƀiădah Y-Đawit kkung ba leh hip Aê Diê mơ̆ng ƀuôn Kiriat-Jêarim truh kơ anôk Y-Đawit mkra leh kơ gơ̆, kyuadah ñu mdơ̆ng leh sa boh sang čhiăm kơ gơ̆ hlăm ƀuôn Yêrusalem). 5 Leh anăn knưl kông Y-Bêsalel anak êkei Y-Uri, čô Y-Hur, ngă leh dôk tinăn ti anăp sang čhiăm Yêhôwa. Y-Salômôn leh anăn phung bi kƀĭn duah Yêhôwa. 6Y-Salômôn đĭ tinăn kơ knưl kông ti anăp Yêhôwa, knưl anăn dôk ti sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn ñu myơr sa êbâo mnơ̆ng myơr čuh ti dlông knưl anăn.
7Êjai mlam anăn Aê Diê bi êdah kơ Y-Salômôn leh anăn lač kơ ñu, “Akâo bĕ ya ih čiăng kâo brei kơ ih.” 8Leh anăn Y-Salômôn lač kơ Aê Diê, “Ih bi êdah leh klei khăp prŏng sĭt suôr kơ Y-Đawit ama kâo, leh anăn mjing leh kâo mtao čuê ñu. 9 Ơ Yêhôwa Aê Diê, brei ih bi sĭt klei ih ƀuăn leh kơ Y-Đawit ama kâo, kyuadah ih mjing leh kâo mtao kiă kriê sa phung ƀuôn sang lu msĕ si ƀruih lăn. 10Ară anei brei bĕ kơ kâo klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng dưi thâo si srăng ngă ti anăp phung ƀuôn sang anei, kyuadah hlei pô dưi kiă kriê phung ƀuôn sang ih anei prŏng êdi?” 11Aê Diê lŏ wĭt lač kơ Y-Salômôn, “Kyuadah ih mâo klei anei hlăm ai tiê ih, leh anăn ih amâo akâo ôh dŏ ngăn, klei mdrŏng, klei mpŭ, amâodah klei dưi bi mdjiê phung bi êmut kơ ih, leh anăn kăn tuôm akâo rei klei hdĭp sui, ƀiădah ih akâo leh klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng kơ ih pô čiăng kơ ih dưi phat kđi phung ƀuôn sang kâo, ti dlông diñu kâo mjing leh ih mtao, 12snăn kâo brei yơh klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng kơ ih. Kâo srăng brei mơh kơ ih klei mdrŏng, ngăn dŏ, leh anăn klei mpŭ, klei msĕ snăn phung mtao êlâo kơ ih leh anăn êdei kơ ih amâo mâo ôh.” 13Snăn Y-Salômôn kbiă mơ̆ng anôk dlông hlăm ƀuôn Gabaôn, mơ̆ng anăp sang čhiăm klei bi kƀĭn hriê kơ ƀuôn Yêrusalem. Leh anăn ñu kiă kriê phung Israel.

Y-Salômôn Čhĭ Mnia Aseh leh anăn Êdeh Aseh

(I Mtao 10:26-29; II KYD 9:25-28)

14 Y-Salômôn bi kƀĭn mbĭt êdeh aseh leh anăn phung kahan đĭ aseh; ñu mâo sa êbâo pă êtuh êdeh aseh leh anăn pluh dua êbâo čô kahan đĭ aseh, phung anăn ñu brei dôk hlăm ƀuôn mâo êdeh aseh leh anăn mbĭt hŏng mtao hlăm ƀuôn Yêrusalem. 15Mtao mkăm pioh prăk leh anăn mah hlăm ƀuôn Yêrusalem lu msĕ si boh tâo, leh anăn ñu mkăm pioh kyâo sêdar jing lu msĕ si kyâo sikamôr hlăm lăn dap. 16 Y-Salômôn blei lu aseh mơ̆ng čar Êjip, leh anăn phung mnia brei kơ mtao mă tŭ dŏ anăn hŏng sa ênoh. 17Diñu blei sa boh êdeh aseh mơ̆ng čar Êjip hŏng ênoh năm êtuh sêkel prăk, leh anăn sa drei aseh hŏng ênoh sa êtuh êma pluh sêkel; msĕ mơh phung anei lŏ čhĭ dŏ anăn kơ jih jang phung mtao Hitit leh anăn phung mtao Siri.