21

1Yehausafa kuj tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, thiab lawv muab nws log nrog nws tej poj koob yawm txwv ua ke rau hauv Davi lub nroog mas nws tus tub Yehaulas sawv nws chaw ua vajntxwv kav. 2Yehaulas cov kwv uas yog Yehausafa cov tub yog Axaliya, Yehi‑ee, Xekhaliya, Axaliya, Mikha‑ee thiab Sefathiya. Cov no yog Yuda tus vajntxwv Yehausafa li tub. 3Lawv txiv pub tej qhov txhia chaw uas xuas nyiaj xuas kub ua thiab tej uas muaj nqes heev, thiab pub tej moos hauv Yuda uas muaj ntsa loog rau lawv. Tiamsis nws pub lub tebchaws rau Yehaulas kav rau qhov nws yog tus tub hlob.

Yehaulas ua vajntxwv kav

(2Vntx. 8:16-24)

4Thaum Yehaulas sawv los nyob saum nws txiv lub zwm txwv thiab ua vajntxwv ruaj khov lawm, nws xuas ntaj tua nws cov kwv huvsi thiab tua Yuda cov thawj qee leej pov tseg. 5Thaum Yehaulas pib ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj peb caug ob xyoos, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau yim xyoo. 6Nws taug nraim cov Yixayee tej vajntxwv tus neev taw, yog ua raws li Ahaj caj ces, vim yog nws yuav Ahaj tus ntxhais ua pojniam. Tej uas nws ua mas Yawmsaub pom tias phem. 7Txawm li cas los Yawmsaub yeej tsis ua rau Davi caj ces puam tsuaj tag vim yog tej lus uas nws nrog Davi cog tseg, thiab vim nws twb cog lus tseg tias nws yuav pub ib lub teeb ci rau Davi thiab rau Davi caj ces mus ib txhis.
8Ntu uas Yehaulas ua vajntxwv mas Edoo fav xeeb rau Yuda thiab tsa dua ib tug vajntxwv kav lawv. 9Mas Yehaulas thiaj coj nws cov thawj rog thiab nws tej tsheb ua rog huvsi ua ke hla mus. Thaum hmo ntuj nws txawm mus ntaus cov Edoo uas tuaj vij nws thiab nws cov thawj uas kav nws tej tsheb ua rog. 10Cov Edoo thiaj fav xeeb tsis zwm rau cov Yuda los txog niaj hnub nimno. Thiab lub sijhawm ntawd lub moos Lina kuj fav xeeb tsis zwm rau Yehaulas lawm, rau qhov nws tau tso Yawmsaub uas yog nws tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv tseg.
11Dua li ntawd nws tseem ua tej chaw siab teev dab rau saum Yuda tej roob, thiab coj cov neeg hauv Yeluxalees tso Yawmsaub tseg thiab ua rau cov Yuda yuam kev lawm. 12Mas muaj ib tsab ntawv tuaj ntawm Eliya uas ua xibhwb cev Vajtswv lus tuaj hais tias, “Yawmsaub uas yog koj yawg koob Davi tus Vajtswv hais li no tias, ‘Vim yog koj tsis tau ua raws nraim li koj txiv Yehausafa txojkev thiab tsis ua raws li Yuda tus vajntxwv Axa txojkev, 13tiamsis koj taug nraim Yixayee tej vajntxwv tus neev taw thiab coj cov Yuda thiab cov neeg hauv Yeluxalees tso Yawmsaub tseg ib yam li Ahaj caj ces coj cov Yixayee tso Yawmsaub tseg, thiab vim koj tau tua koj cov kwv uas yog koj txiv caj ces thiab lawv zoo dua koj, 14saib maj, Yawmsaub yuav tso tej mob phem loj los raug koj cov neeg thiab koj cov menyuam thiab koj tej pojniam thiab koj tej qhov txhia chaw huvsi. 15Thiab koj yuav mob hnyav heev mob koj tej plab tej hnyuv mus txog tej plab hnyuv tawm los hnub tag hnub thiab tsis txawj zoo.’ ”
16Yawmsaub ua rau cov Filixatee thiab cov Alam uas nyob ze cov neeg Khuj chim rau Yehaulas. 17Ces lawv thiaj tuaj ua rog rau Yuda thiab txeem mus rau hauv lub tebchaws, mas txeeb tej qhov txhia chaw hauv vajntxwv tsev huvsi thauj mus thiab coj nws tej tub tej pojniam mus tsis tshuav tub nrog nws nyob tsuas yog tshuav Ahaxiya uas yog tus tub ntxawg xwb.
18Thaum dhau tej xwm txheej ntawd lawm, Yawmsaub ua rau Yehaulas tej plab hnyuv mob kho tsis tau li. 19Dhau ob xyoos tom qab, nws tej plab hnyuv tawm los tag vim tim tus mob ntawd, ces nws txawm tuag khwv khwv li. Nws cov pejxeem tsis rauv ib cub tawg loj heev ua koob meej rau nws ib yam li lawv rauv rau nws tej poj koob yawm txwv. 20Thaum Yehaulas pib kav nws muaj peb caug ob xyoos, nws ua vajntxwv kav hauv Yeluxalees tau yim xyoo. Nws tuag tsis muaj leejtwg nco li. Lawv muab nws log rau hauv Davi lub nroog tiamsis tsis yog log rau hauv vajntxwv tej qhov ntxa.