22

Ahaxiya ua vajntxwv kav

(2Vntx. 8:25-29, 9:21-28)

1Cov neeg hauv Yeluxalees tsa Yehaulas tus tub ntxawg Ahaxiya ua vajntxwv nyob nws txiv chaw, rau qhov nws cov tijlaug sawvdaws raug ib pab tub rog uas nrog cov Alam tuaj rau hauv lub yeej muab tua tuag tag. Yog li ntawd Yehaulas tus tub Ahaxiya thiaj ua tus kav Yuda. 2Thaum Ahaxiya pib ua vajntxwv kav ntawd nws muaj nees nkaum ob xyoos, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau ib xyoos. Nws niam npe hu ua Athaliya, yog Ooli li xeeb ntxwv. 3Ahaxiya taug nraim Ahaj caj ces tus neev taw, rau qhov nws niam yog tus uas taw qhia nws ua phem. 4Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg ib yam li Ahaj caj ces ua, rau qhov thaum nws txiv tuag lawd lawv cov ntawd ua nws lub chaw sablaj thiaj ua rau nws raug kev puam tsuaj. 5Nws ua raws li uas lawv qhia nws thiaj nrog Ahaj tus tub Yaulas mus ua rog rau cov Alas tus vajntxwv Haxa‑ee ntawm Lamau Kile‑a, mas cov Alas tua raug Yaulas mob. 6Yaulas txawm rov qab mus kho mob rau ntawm lub moos Yile‑ee, yog mus kho qhov mob uas nws raug ntawm Lama rau thaum uas nws ua rog rau cov Alas tus vajntxwv Haxa‑ee. Mas Yehaulas tus tub Ahaxiya uas ua vajntxwv kav Yuda thiaj mus saib Ahaj tus tub Yaulas rau hauv lub moos Yile‑ee vim yog Yaulas raug mob.
7Vajtswv siv lub sijhawm uas Ahaxiya mus saib Yaulas ntawd txov kom nws puam tsuaj. Thaum nws mus ntawd nws nrog Yaulas mus ntsib Nisi tus tub Yehu, uas Yawmsaub twb hliv roj ywg tsa cia ua tus txov Ahaj caj ces. 8Thaum Yehu tabtom rau txim rau Ahaj caj ces, nws ntsib Yuda cov thawj thiab Ahaxiya cov tijlaug li tub uas ua num rau Ahaxiya, ces nws txawm muab lawv tua pov tseg tag. 9Nws kuj nrhiav Ahaxiya. Mas Ahaxiya raug ntes rau hauv lub nroog Xamali uas nws tsiv nraim, thiab raug coj los rau ntawm Yehu thiab raug muab tua pov tseg. Lawv muab nws log rau qhov lawv hais tias, “Nws yog Yehausafa uas nrhiav Yawmsaub kawg siab kawg ntsws tus xeeb ntxwv.” Ahaxiya caj ces tsis muaj ib tug yuav sawv tau los ua vajntxwv kav lub tebchaws lawm.

Athaliya txeeb kav tebchaws

(2Vntx. 11:1-3)

10Thaum Athaliya uas yog Ahaxiya niam pom tias nws tus tub tuag lawm ces nws txawm sawv tsees tua Yuda tej vajntxwv caj ces huvsi pov tseg. 11Tiamsis vajntxwv Yehaulas tus ntxhais Yehausenpa tau coj Ahaxiya tus tub Yau‑as nyiag khiav tawm hauv vajntxwv cov tub uas yuav raug tua mus lawm. Nws muab Yau‑as thiab tus uas tu nws zais rau hauv ib lub txaj pw. Yehaulas tus ntxhais Yehausenpa uas yog Ahaxiya tus muam thiab yog tus pov thawj Yehauyada tus pojniam thiaj muab Yau‑as zais ntawm Athaliya li no, xwv Athaliya thiaj tua tsis tau nws. 12Yau‑as tsiv nraim rau hauv Vajtswv lub tuam tsev nrog lawv nyob tau rau xyoo, rau ncua sijhawm uas Athaliya kav lub tebchaws.