23

1Bảy năm sau, Giê-hô-gia-đa thu hết can đảm, đứng ra liên kết với năm sĩ quân: A-xa-ria (con Giê-rô-ham, Ích-ma-ên (con Giô-ha-nan), A-xa-ria (con Ô-bết), Ma-a-xê-gia (con A-đa-gia) và Ê-li-sa-phát (con Xích-ri). 2Họ đi khắp đất Giu-đa, triệu tập cấp lãnh đạo người Lê-vi và các trưởng tộc của dân Y-sơ-ra-ên về Giê-ru-sa-lem mật nghị. 3Toàn thể hội nghị cam kết trung thành với hoàng tử đang ẩn náu tại Đền thờ. Giê-hô-gia-đa tuyên bố: "Đã đến lúc hoàng tử lên ngôi trị vì, theo như lời Chúa phán về con cháu Đa-vít. 4Đây là chương trình hoạt động: Trong số các thầy tế lễ và người Lê-vi đến phiên trực ngày sa bát, một phần ba có nhiệm vụ canh gác cổng thành, 5một phần ba trấn giữ cung vua, và một phần ba đóng tại cổng Giê-sốt. Mọi người khác (mãn phiên trực) đều sẽ tập trung tại sân Đền thờ Chúa. 6Không ai được vào Đền thờ, trừ các thầy tế lễ và người Lê-vi có công tác trong Đền, là những người đã được thánh hóa. Mỗi người phải tuân lệnh của Chúa Hằng Hữu! 7Người Lê-vi phải nai nịt khí giới sẵn sàng để bảo vệ quanh vua, theo sát từng bước mỗi khi vua di chuyển. Ai đột nhập vào Đền Thờ sẽ bị giết ngay!"
8Mọi người Lê-vi và Giu-đa đều vâng theo lệnh của Giê-hô-gia-đa. Các cấp lãnh đạo hướng dẫn anh em thuộc nhóm mình, nhóm trực ngày sa bát cũng như nhóm nghỉ việc ngày sa bát, vì Giê-hô-gia-đa không cho phép ai ra về. 9Giê-hô-gia-đa lấy các dáo và khiên, cả nhỏ lẫn lớn, từ trong kho Đền thờ ra phát cho các sĩ quan. Đây là khí giới của vua Đa-vít ngày trước. 10Tất cả đều nai nịt khí giới sẵn sàng, đứng dài từ phía nam đến phía bắc Đền Thờ, quanh bàn thờ và Đền Thờ, để bảo vệ vua. 11Giê-hô-gia-đa rước hoàng tử ra, đội vương miện lên đầu, trao bộ luật cho người và tôn người làm vua. Giê-hô-gia-đa và các con mình xức dầu cho người. Tiếng tung hô: "Vạn tuế" nổi vang dậy.
12Khi A-tha-li nghe tiếng náo động - tiếng chân người chạy và tiếng chúc tụng, - bà vội vã qua Đền Thờ. 13Thấy vua đứng trên bệ đặt gần cổng ra vào, cạnh vua có các sĩ quan và các nhạc sĩ thổi kèn; nhân dân các nơi kéo đến, hân hoan trổi nhạc và ca hát dưới quyền điều khiển của các nhạc sĩ. Mọi người đều cùng nhau hoan ca chúc tụng. Thấy thế, A-tha-li xé áo mình, kêu than: "Phản loạn! Phản loạn!"
14Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bảo các sĩ quan: "Giải bà ta ra ngoài, giết đi! Đừng giết bà tại đây, vì đây là Đền thờ của Chúa. Còn ai theo bà, phải xử tử ngay!" 15Họ giải bà đến cánh cửa dành cho ngựa ra vào hoàng cung, rồi hạ sát.
16Giê-hô-gia-đa lập quốc ước với vua, với dân, cam kết cùng nhau phục vụ Chúa. 17Sau đó, nhân dân kéo đến miếu Ba-anh phá dỡ, đập bàn thờ và tượng Ba-anh tan nát, giết Ma-than, thầy tế lễ của Ba-anh trước bàn thờ tà thần.
18Dựa theo chỉ thị của Đa-vít và việc cắt cử các chi tộc người Lê-vi phục vụ trong Đền thờ, Giê-hô-gia-đa giao việc dâng tế lễ thiêu cho các thầy tế lễ đảm nhiệm, và họ thi hành đúng chỉ thị trong sách luật Mai-sen. Họ hân hoan ca hát trong lúc làm phận sự. 19Giê-hô-gia-đa cũng đặt người gác cổng kiểm soát nghiêm nhặt, không cho những người ô uế vào Đền thờ. 20Ông hướng dẫn các sĩ quan, các nhân sĩ, các nhà lãnh đạo và toàn thể nhân dân rước vua từ Đền thờ qua cổng trên để vào hoàng cung. Họ đặt vua ngồi trên ngai. Toàn dân vui mừng, kinh thành trở nên an tĩnh sau khi A-tha-li chết.